ComeuntoChrist.org Hele verden

Jesus Kristus

Jesus Kristus, vår Frelser

Jesus Kristus er verdens Frelser og Guds Sønn. Han er vår Forløser. Bibelen lærer oss at Jesu Kristi mor var Maria, hans far på jorden var Josef, at han ble født i Betlehem og vokste opp i Nasaret, og at han arbeidet sammen med Josef som tømrer. Da han ble 30, tok han fatt på en tre år lang tjenestegjerning for å undervise, velsigne og helbrede folket i Det hellige land. Han organiserte også sin kirke og ga sine apostler “makt og myndighet" (Lukas 9:1) til å hjelpe til med hans arbeid.

Men hva mener vi når vi sier at han er verdens Frelser? Forløseren? Hver av disse titlene peker på den sannhet at Jesus Kristus er den eneste måten vi kan vende tilbake og bo hos vår himmelske Fader på. Jesus led og ble korsfestet for verdens synder, og ga derved alle Guds barn omvendelsens og tilgivelsens gave. Bare ved hans barmhjertighet og nåde kan noen bli frelst. Hans påfølgende oppstandelse gjorde det også mulig for enhver å overvinne den fysiske død. Disse begivenhetene kalles forsoningen. Kort sagt frelser Jesus Kristus oss fra synd og død. Derfor er han i helt bokstavelig forstand vår Frelser og Forløser. I fremtiden vil Jesus Kristus komme tilbake for å regjere på jorden i fred i tusen år. Jesus Kristus er Guds Sønn, og han vil være vår Herre for alltid.

Hva Jesus Kristus betyr for oss

Gud er vår himmelske Fader, og i likhet med alle foreldre ønsker han at vi, hans barn, skal være lykkelige. I Skriftene sier han: “Min gjerning og min herlighet [er] å tilveiebringe mennesket udødelighet og evig liv" (Moses 1:39). Evig liv betyr å bo for alltid i himmelen, i hans nærhet, sammen med vår familie. Gud har gitt oss bud som lærer oss hva som er rett og galt og staker ut en vei gjennom livet som vil gi den største lykken. Jesus Kristus forkynte: “Dersom dere elsker meg, da holder dere mine bud" (Johannes 14:15). Men Skriftene lærer oss også at “intet urent kan bo hos Gud" (1 Nephi 10:21). Uansett hvor hardt vi prøver å leve et godt liv, synder vi alle, så hvordan kan vi bo i Guds fullkomne rike hvis vi er ufullkomne?

Gud sendte Jesus Kristus til jorden for å gi oss en måte å overvinne våre synder og ufullkommenheter på. “For så har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv." (Johannes 3:16).

Jesus Kristus led for oss

Allerede før Gud skapte verden utarbeidet han en plan som gjør det mulig for oss å lære og vokse i dette liv. Jesus Kristus står sentralt i denne planen. Kristi oppgave var ikke bare å undervise oss om Gud Faderen og hvordan vi skulle leve, men også å gjøre det mulig for oss å få tilgivelse når vi synder. Synd er mer enn bare å gjøre feil. Når vi synder er vi ulydige mot Guds bud, eller vi unnlater å handle riktig til tross for vår kunnskap om sannheten (Jakobs brev 4:17).

Før han ble korsfestet, ba Jesus til Gud i Getsemane for oss. Kristi lidelse for våre synder i Getsemane og på korset på Golgata kalles forsoningen. Han led for oss så vi kan bli gjort rene og vende tilbake for å bo hos vår himmelske Fader. Jesu Kristi evangelium er “de gode nyhetene" om Kristi offer for oss, som gir oss en vei tilbake til Faderen. “Hvor viktig er det ikke derfor å gjøre dette kjent for jordens innbyggere, så de kan vite at intet kjød kan bo i Guds nærhet uten at det skjer ved Den Hellige Messias' fortjeneste, barmhjertighet og nåde" (2 Nephi 2:8).

Tro på Jesus Kristus

Tro på Jesus Kristus får oss til å gjøre gode gjerninger. Bibelen lærer oss: “Tro uten gjerninger er død" (Jakobs brev 2:20). Dette betyr ikke at vi kan bli frelst ved gode gjerninger, for ingen grad av gode gjerninger kan rense vår sjel for så mye som et snev av synd uten kraften i Kristi offer. Men de som oppriktig tror på Kristus, vil ønske å følge ham og gjøre den slags gjerninger som han gjorde, som å hjelpe de fattige og trengende, ta seg av de syke, besøke de ensomme og vise godvilje og kjærlighet til alle mennesker.

Når vi følger hans eksempel og lever ifølge hans ord, vil vi føle at vår tro vokser inntil den blir en aktiv kraft i vårt liv som hjelper oss å omvende oss fra våre synder og takle våre utfordringer. Tro på Jesus Kristus er ikke en enkelt troserklæring – det er en kilde til kraft som vi kan fornye hver dag ved å studere hans ord, be og prøve hardere å følge hans eksempel.

Omvendelse

Når vi har tro på Jesus Kristus, ønsker vi å leve et godt liv. Når vi synder og prøver å omvende oss, erkjenner vi og føler dyp og oppriktig sorg for det vi har gjort galt. Gud forsto da han skapte jorden at vi ikke ville være fullkomne, så han gjorde det mulig for oss å overvinne våre synder. Evnen til å omvende oss er virkelig en av våre største velsignelser.

For å omvende oss må vi erkjenne og føle sorg for det vi har gjort galt, gjøre alt som er mulig å rette opp av skaden det måtte ha forårsaket, og legge vår syndige adferd bak oss. Omvendelse kan være vanskelig og krever mye ærlighet, men den glede og frihet vi føler når vi vender oss bort fra våre synder, er vel verdt innsatsen. Fordi Kristus led for våre synder, kan vi få tilgivelse når vi omvender oss. Det er derfor forsoningen er så viktig for oss alle.

Vi tror at Kristi forsoning gir oss muligheten til å omvende oss og bli renset fra synd. Å si at vi må omvende oss fra våre synder kan høres ut som en straff, men den virkelige straffen er den skyld, sorg og skuffelse vi føler når vi synder. Omvendelse er med andre ord det motsatte av straff, fordi den hjelper oss å bli rene i Guds øyne og fjerne skyldfølelsen som følger av våre dårlige valg.

Dåp – vi følger Jesu Kristi eksempel

Dåp er et løfte eller en pakt vi inngår om å følge Jesus Kristus gjennom hele livet. Når vi utvikler tro på ham og omvender oss fra våre synder, kan en person som har Guds myndighet til å døpe, nedsenke oss i vann og løfte oss opp igjen. Denne ordinansen, eller seremonien, minner om begravelse og gjenfødelse, og symboliserer slutten på vårt gamle liv og begynnelsen på et nytt liv som en etterfølger av Jesus Kristus.

Når vi blir døpt, påtar vi oss Kristi navn. Som kristne søker vi å følge ham i alle aspekter av vårt liv. Jesus ble døpt da han var på jorden. Han har bedt oss følge sitt eksempel og bli døpt (se 2 Nephi 31). Han har lovet at hvis vi følger hans eksempel og holder løftene vi gir når vi blir døpt, vil vi ha hans Ånd til å veilede oss gjennom dette liv. Fordi vår himmelske Fader er en rettferdig og kjærlig Gud, vil alle få anledning til å ta imot Jesus Kristus ved dåpen, om ikke i dette liv så i neste.

Etter at Jesus ble døpt, sa en røst fra himmelen: “Du er min Sønn, den elskede, i deg har jeg velbehag" (Markus 1:11). Vi tror også at Gud har velbehag i at vi velger å følge hans Sønn og blir døpt. Han ser alt vi gjør, kjenner oss ved navn og ønsker at vi skal bli rene slik at vi kan vende tilbake til hans nærhet.

Den hellige ånds gave

Da Jesus var på jorden, sa han til en mann ved navn Nikodemus: “Uten at en blir født av vann og Ånd, kan han ikke komme inn i Guds rike" (Johannes 3:5). Når vi blir “født av vann", eller døpt, kan vi bli født av Ånden ved å motta Den hellige ånds gave. En person med Guds myndighet legger sine hender på vårt hode og gir oss Den hellige ånds gave (Apostlenes gjerninger 8:17). Denne seremonien er kjent som bekreftelse. Den hellige ånd er en ånd. Han er det tredje medlem av Guddommen, sammen med vår himmelske Fader og Jesus Kristus. Når vi mottar Den hellige ånds gave og vandrer i ydmykhet for Gud, kan han alltid være hos oss. Vi kaller det en gave fordi Gud gir oss Den hellige ånd for å veilede oss når vi står overfor vanskelige beslutninger, trøste oss når vi er bedrøvet, påvirke våre tanker og følelser, og hjelpe oss å forstå når noe er sant. Den slags guddommelig hjelp minner oss på at Gud elsker hver enkelt av oss og ønsker å hjelpe oss gjennom vanskelighetene i vårt liv.

Kontinuerlig kristen livsførsel

Et forhold til Jesus Kristus er som alle andre – det kan begynne å visne hvis vi mister kontakten. Det krever innsats å utøve nok tro på Kristus til å omvende seg, bli døpt og motta Den hellige ånd, men vi må strebe etter å følge Kristus for å motta alle velsignelser som Gud ønsker å gi oss.

Nøkkelen er å se på Jesu Kristi evangelium som et mønster for livet, istedenfor trinn på en sjekkliste. Vi kan fortsette å utvikle vår tro på Kristus hver dag ved å lese hans ord i Skriftene og be til vår himmelske Fader. Når vi synder, kan vi omvende oss hver gang med et ydmykt hjerte fordi Jesu Kristi forsoning er uendelig. Vi kan minnes løftene og velsignelsene under dåpen ved å ta nadverden hver søndag i kirken. Vi kan fortsette å stole på den trøst og veiledning vi mottar fra Den hellige ånd idet han leder oss tilbake til Gud.

Selv om vi gjør vårt beste for å følge Kristi eksempel, kan vi noen ganger støte på hindringer som kan føre til frustrasjon, skuffelse og til og med fortvilelse. Mye av det som tynger oss, er ikke et resultat av synd. For eksempel kan død eller sykdom blant våre nærmeste, stress på jobben eller vanskeligheter med å oppdra barn medføre utfordringer og hjertesorg. Jesus Kristus sa: “Kom til meg, alle som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile" (Matteus 11:28). Så snart vi er villige til å vende oss til ham, vil vi føle hans kjærlighet. Dette er enda en fordel med kontinuerlig kristendom – jo nærmere vi kommer Jesus Kristus, jo mer vil vi innse at Gud er oppmerksom på oss i vår glede og i vår sorg. Vi kan finne trøst i at Gud har en plan for lykke for oss. Med Kristi hjelp kan vi med glede gjennomføre denne planen og vende tilbake til vår Fader i himmelen. Dette gir oss et bredere perspektiv, og hjelper oss å møte livets utfordringer.