ComeuntoChrist.org Hele verden

Joseph Smith

Joseph Smith – en Guds profet

Den vestlige del av delstaten New York var tidlig på 1800-tallet kjent som “Det avsvidde distrikt". Den religiøse iveren der var intens. Mange religioner sendte ut prester som søkte konvertitter til sin hjord. De gjorde dette i en slik utstrekning at de antok at det ikke fantes flere å omvende. Tiden og stedet bar preg av teologisk uro.

Dette er omstendighetene som Joseph Smith jr., sønn av Joseph og Lucy Mack Smith, ble født inn i. Den store familien hans befant seg midt i denne religiøse vekkelsen. De ønsket å leve et godt liv, men var ikke sikre på hvilken av de konkurrerende kirkesamfunn som var det rette å slutte seg til. Medlemmer av Josephs familie følte godt for forskjellige religioner, men ingen av dem var sikker på at deres var Kristi sanne kirke.

Medlemmer av mormonkirken uttrykker sine følelser og sitt vitnesbyrd om profeten Joseph Smith.

En sannhetssøker

Som ung mann på fjorten år hadde Joseph allerede et ønske om å finne sannheten. Han var dypt religiøs som resten av familien, og da tiden kom for å bli døpt, måtte Joseph finne ut hvilke av de mange kristne kirkesamfunnene han skulle slutte seg til. Etter grundig studium var han fremdeles forvirret. Han skrev senere: “Forvirringen og striden mellom de forskjellige trossamfunn var så stor at det var umulig for meg – ung og ukjent med verden og menneskene som jeg var – å komme frem til en bestemt avgjørelse om hvem som hadde rett og hvem som tok feil… Midt i denne ordstrid og meningsbrytning sa jeg ofte til meg selv: Hva skal jeg gjøre? Hvilket av alle disse trossamfunn er det rette, eller er de alle på villspor? Hvis et av dem er det rette, hvilket er det, og hvordan kan jeg få vite det?" (Joseph Smith – Historie 1:8, 10).

Joseph søkte veiledning i Bibelen. Han leste:

Dette verset gjorde dypt inntrykk på ham. Han bestemte seg å be om hva han skulle gjøre, med enkel tro på at Gud ville høre og svare ham.

En Guds profet

Våren 1820 gikk Joseph til et skogholt nær sitt hjem og knelte i bønn. Han beskrev sin opplevelse slik: “Jeg så en lysstøtte rett over mitt hode, klarere enn solen, stige ned inntil den hvilte på meg… Da lyset hvilte på meg, så jeg to personer hvis glans og herlighet overgår enhver beskrivelse, stående over meg i luften. En av dem talte til meg, kalte meg ved navn og sa idet han pekte på den annen: Dette er min elskede Sønn. Hør ham!" (Joseph Smith – Historie 1:16-17).

Se hvordan Gud gjenga fylden av sitt evangelium til jorden gjennom profeten Joseph Smith (19:15).

Dette synet av vår himmelske Fader og hans Sønn Jesus Kristus innledet Joseph Smiths kall som Guds profet. Han ble fortalt at ingen av kirkene på jorden hadde fylden av sannheten. Etter hvert ble Joseph Smith utvalgt til å opprette Kristi kirke og gjengi prestedømmet, eller myndighet til å handle i Guds navn. Han ble ledet av Gud til en oldtidsopptegnelse og gitt evnen til å oversette den til engelsk. Opptegnelsen kalles Mormons bok. Han fortsatte å be og motta åpenbaring for Kirken resten av sitt liv. Disse åpenbaringene ble samlet i en bok med hellig skrift kalt Lære og pakter, og viser at Gud fortsatt leder sine barn i dag. Joseph Smith organiserte formelt Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige 6. april 1830.

En leder for Jesu Kristi Kirke

Noen ganger, når vi får en ansvarsfull stilling, føler vi at vi ikke trenger hjelp lenger, men Joseph Smith satte sin lit til Herren mer og mer etter at han ble kalt som profet. Han visste at ansvaret hans ikke gikk ut på å utbre sine egne læresetninger, men å videreformidle det som Gud åpenbarte til ham. Det meste av teksten som utgjør Lære og pakter, er Guds svar på Joseph Smiths bønner og spørsmål. Han ba Gud om forklaring på deler av evangeliet, og ba om veiledning med hensyn til hvordan han skulle lede Kirken og det voksende antallet mormoner. Gud ba ham kalle apostler, profeter og andre ledere for å føre tilsyn med Kirken.

Tidlige mormoner ble utsatt for alvorlig forfølgelse fordi mange antok at de utgjorde en kommersiell, religiøs og politisk fare for sine medmennesker, så Joseph og de han kalte til å hjelpe seg, måtte lede en rekke folkevandringer til mer vennligstilte deler av landet. Til tross for alle lidelsene de utholdt, bygget tidlige medlemmer av Kirken templer, gjorde misjonærarbeid, bygget blomstrende byer, og noen tjenestegjorde USAs militære styrker mens de var på vei vestover. Mange år før Joseph døde, befalte Herren ham å organisere De tolv apostlers quorum, og til slutt overdro han til dem alle nøkler og rettigheter og all myndighet som er nødvendig for å lede Kirken. Etter Joseph Smiths død etterfulgte Brigham Young, som da var seniorapostelen på jorden, ham som Kirkens andre profet og president. Profeten i dag, Russell M. Nelson, er den bemyndigede etterfølger av Joseph Smith. Han og Kirkens andre apostler kan spore sin myndighet tilbake til Jesus Kristus i en ubrutt kjede av ordinasjoner gjennom Joseph Smith.

En trofast ektemann og far

En av Kirkens senere profeter fortalte medlemmene: “Ingen annen suksess kan oppveie at man svikter i hjemmet." Denne uttalelsen kom over 100 år etter at Joseph Smith døde, men Joseph var et eksempel på dette hele sitt liv. Selv om Joseph ofte ble forfulgt og noen ganger fengslet på falske anklager, tenkte han alltid først på familien. Han skrev til sin hustru Emma mens han satt fengslet i Missouri.

Joseph etterlevde læresetningen han forkynte – at det å styrke familien skulle være et viktig fokus for vårt liv. Når hans liv var i fare, stolte Joseph på sin tro på Jesus Kristus, ikke bare for sin egen del, men også for hans hustru og barn.

En martyr for det gjengitte evangelium

Vi tenker noen ganger at det å dø for en sak er det reneste uttrykk for hengivenhet, men å leve for noe er vanligvis mye mer krevende. Joseph Smith gjorde begge deler. Han brukte hele sitt liv i Guds tjeneste, og måtte lide hån og vold for det han trodde på. Han døde ikke offentlig med verdens medfølelse. Han ble skutt av en mobb mens han var innelåst i et fengsel på falske anklager.

Han viste sin hengivenhet til Gud i liv og død. Det ble sagt om ham: “I dette liv var han stor, og han døde også stor i Guds og sitt folks øyne, og… [NO TRANSLATION] beseglet… sin misjon og sitt verk med sitt eget blod" (Lære og pakter 135:3).

Han utførte Guds arbeid inntil dagen da hans liv ble tatt, og vi hedrer ham for hans tro, ydmykhet og hengivenhet. Vi er takknemlige for Kirken han bidro til å opprette, Skriftene han oversatte, åpenbaringene han mottok og det han underviste, som hjelper oss å forstå Guds handlemåte.

Den trofaste måten Joseph Smith utførte sitt arbeid på i løpet av sitt korte liv, inspirerer oss til å utføre våre egne ansvarsoppgaver, uansett hvor store eller små de måtte være.