ComeuntoChrist.org Hele verden

Livsvarig læring

Skaff deg kunnskap

Hvor mye av det vi eier har livstidsgaranti? Kanskje et fint knivsett, et kjøkkenbord eller et verktøysett hvis vi er heldige. Hvilke av våre eiendeler har evig garanti? Joseph Smith forkynte at “hvilket som helst intelligent prinsipp vi tilegner oss i dette liv, vil være med oss i oppstandelsen," noe som betyr at det vi lærer nå, vil være med oss og hjelpe oss også etter at vårt jordiske liv er slutt (Lære og pakter 130:18). Gud forventer at vi tilegner oss så mye kunnskap som vi kan – på skolen, på jobben og på egenhånd. Dette vil hjelpe oss gjennom livets utfordringer, bringe oss nærmere ham og forberede oss til det kommende liv.

Viktigheten av verdslig og åndelig utdannelse

Forestill deg hvor ubalansert en musiker ville være om hun bare studerte én form for musikk. Vi vokser og utvikler oss raskere når vi balanserer vårt åndelige studium med flittig utdannelse og arbeid, akkurat som Jesus Kristus gjorde da han gikk ut i verden, ved å observere naturen og lære tømrerfaget. Vi gjør klokt i å følge hans eksempel ved å “[vokse] i visdom og alder og i velvilje hos Gud og mennesker" (Lukas 2:52).

Mormoner oppfordres til å lære om både det verdslige og det åndelige. Man kan si at verdslig kunnskap omhandler det vi lærer i skolen – realfag, historie, litteratur, språk, musikk og så videre. Åndelig kunnskap er det man lærer ved skriftstudium, bønn og tilstedeværelse i kirken – ting som vår himmelske Faders plan for lykke, Jesu Kristi evangelium og hvordan vi kan utvikle tro. Begge typer kunnskap hjelper oss å vite hvordan vi kan arbeide oss gjennom våre personlige utfordringer på en balansert måte.

Vi kom til jorden ifølge Guds plan, slik at vi kan lære og oppleve alle de storartede og krevende tingene verden har å lære oss, og vi må være gode elever for å gjøre mest mulig ut av vår tid her.

Verdslig kunnskap og åndelig kunnskap kan utfylle hverandre. Fordi Gud skapte jorden og alt som finnes på den, lærer det å studere fysikk, biologi og geologi oss mer om vår Skapers storhet. Forfattere og diktere kan skrive med inspirasjon fra himmelen, så ved å lese deres verker kan vi få innsikt i vår sjels natur og hva det vil si å være menneske. Noen ganger kan det å lytte til et musikkstykke hjelpe oss å føle Guds kjærlighet. Både verdslig og åndelig kunnskap drar nytte av dialog. Begge krever observasjon, arbeid og øvelse. Så selv om vi noen ganger betrakter det verdslige og det åndelige som motsetninger, viser sann kunnskap om Gud og den verden han skapte for oss, at å forstå at det ene, hjelper oss å forstå det andre.

Utdannelse og lese- og skrivekyndighet

Lese- og skriveferdighet er avgjørende for å forstå både det som er av Gud, og det som er av verden. Vi trenger å vite det som står i Skriftene og andre gode bøker fordi vi utvikler oss raskere, både timelig og åndelig, jo bedre utdannelse vi har. Sentre for lese- og skrivekyndighet er en av de mange tjenestene som tilbys av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, og den gir også penger for å fremme andre internasjonale initiativer for lese- og skrivekyndighet.

En god utdannelse og evnen til å lese hjelper oss å oppnå kunnskap og visdom, som gjør det mulig for oss å skjelne sannhet fra villfarelse og ta gode valg. Utdannelse og lese- og skrivekyndighet er nøklene til personlig vekst, forberedelse til et yrke, å bygge opp sterke familier, tjeneste i Kirken og å yte et meningsfylt bidrag til samfunnet vi lever i. Evnen til å lese og anledningen til å gå på skole hjelper oss å bli bedre samfunnsborgere, bedre familiemedlemmer, bedre ansatte og bedre barn av Gud. President Dieter F. Uchtdorf i Kirkens første presidentskap sa: “Vær så snill å oppfordre deres familier… til å lære og bli bedre utdannet. Hvis en formell utdannelse ikke er tilgjengelig, la ikke dette hindre dere i å skaffe dere all den kunnskap dere kan få. I slike omstendigheter kan de beste bøker bli deres ‘universitet’ – et klasserom som alltid er åpent og hvor alle som søker, kommer inn." Joseph Smith sa: “Det er umulig for et menneske å bli frelst i uvitenhet" (Lære og pakter 131:6). Å oppfylle vår plikt til å lære så mye som mulig, gjør det mulig for oss oss å bidra til verden rundt oss og forberede oss til å møte vår himmelske Fader.

Det vedvarende utdannelsesfond

I 2001 bekjentgjorde Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Helliges profet den gangen, Gordon B. Hinckley, et “dristig initiativ" for å hjelpe unge i utviklingsland å skaffe seg utdannelse som de ikke hadde råd til på egen hånd. Det vedvarende Utdannelsesfond (DVU) er et program som gjør det mulig for mormoner uten andre økonomiske ressurser å låne penger for å finansiere yrkesopplæring eller høyere utdannelse. Med denne hjelpen kan de så finne gode stillinger for å hjelpe seg selv og sin familie ut av fattigdom. Så snart de har etablert seg, betaler de tilbake lånet til fondet slik at andre studenter kan bruke pengene på samme måte. “Utdannelse er nøkkelen til muligheter," sa president Hinckley. De siste ni årene har har 40 000 menn og kvinner i 40 land fått tilgang til denne muligheten. Programmet finansieres ved hjelp av bidrag fra mormoner og andre som støtter dens oppgaver.

Lær mer om Det vedvarende utdannelsesfond

Seminar og Institutt

Fordi vi tror at åndelig lærdom kan og skulle foregå samtidig med verdslig lærdom, har Kirken opprettet Seminar og Institutt i 142 land over hele verden.

Seminar er et sted hvor ungdom på ungdomsskole og videregående skole – både medlemmer av Kirken og andre – kan delta på gratis religionsopplæring i løpet av uken. De fleste av disse elevene møtes tidlig om morgenen før skolen begynner. Religionsinstitutter har lignende programmer for unge voksne i alderen 18 til 30, og de fleste gjennomfører dem i forbindelse med universitetsstudier. Disse Institutt-klassene tar opp en rekke emner, herunder Skriftene, evig ekteskap, forberedelse til misjon og mange andre. I fjor deltok mer enn 700 000 elever i Seminar og Institutt.

Elever i dag må arbeide hardt for å oppfylle skolenes høye krav, men mange synes at det å ta Seminar- eller Institutt-klasser samtidig, faktisk gjør dem bedre i stand til å takle stresset som det andre skolearbeidet medfører. Vi tror at når vi anvender den åndelige dimensjonen tro på vårt studium – selv av timelige ting – kan vi forsterke våre intellektuelle evner. “Hvis dere øye er ene og alene vendt mot [Guds] ære, skal hele deres legeme fylles med lys… og [dere skal fatte] alle ting" (Lære og pakter 88:67).