ComeuntoChrist.org Hele verden

Personvernerklæring (Updated 2018-09-01)

I denne personvernerklæringen vil vi, Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige og dens enheter, informere deg om hvordan vi behandler dine personopplysninger. Når det refereres til “oss” eller “vi” eller “vår”, mener vi Kirken og Kirkens enheter.

1. Hvem kontrollerer dine personopplysninger? 

Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige handler gjennom dens representanter og Kirkens enheter når vi behandler dine person- opplysninger. Når du deler dine personopplysninger med oss, deler du den med Kirken via Kirkens enheter.

a. Kirken: Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige (“Kirken”) er et fellesskap av mennesker som tror på den samme religiøse lære, praktiserer de samme religiøse ritualer og ordinanser og styres av kirkelige prinsipper. Kirkens lokale enheter slik som menigheter, grener, staver, distrikter, misjoner og områder er bare inndelinger av dette fellesskapet av troende og er ikke adskilte juridiske enheter. Begrensede unntak gjelder.

b. Kirkens enheter: For å dekke timelige anliggender og behov, og oppnå andre hensikter i Kirken, gir en juridisk struktur bestående av forskjellige juridiske enheter assistanse til Kirken over hele verden. Disse forskjellige juridiske enheter (heri “Kirkens enheter”) er juridisk adskilt fra Kirken. The Corporation of the Presiding Bishop of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints (“CPB”), sammen med én eller flere andre av Kirkens enheter, behandler dine personopp- lysninger som ansvarlige felles datakontrollører. Noen av Kirkens enheter kan motta personopplysninger som databe- handlere for å yte tjeneste til de av Kirkens enheter som fungerer som datakontrollører. Ved din forespørsel vil vi gi deg informasjon om hvilke av Kirkens enheter som behand- ler dine personopplysninger.

2.  Hvilke personopplysninger innhenter vi?

Vi innhenter personopplysninger som (a) du aktivt sender oss, (b) vi nedtegner, og (c) vi mottar fra tredjeparter. Vi kan behandle dine personopplysninger med eller uten automatiske midler, herunder innsamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, tilpasning eller endring, gjenfinning, konsultasjon, bruk, redegjørelse ved overføring, spredning eller på annen måte gjøre tilgjengelig, oppstilling eller kombinering, begrensning, sletting eller ødeleggelse av dine personopplysninger.

a.  Aktivt innsendte opplysninger. Du sender inn personopplys- ninger til oss når du blir medlem av Kirken, søker ordinanser i Kirken, anmoder om Kirkens materiell, anmoder om tilgang til Kirkens verktøy eller tjenester, eller deltar i annen interak- sjon eller kommunikasjon med Kirken. Når du er i kontakt med Kirken, behandler vi generelt navn, fødselsdato, fødested, telefonnummer, e-postadresse, fysisk adresse, foto, kjønn, innbetaling-/betalingsinformasjon og så videre. Du kan gi oss tilleggsopplysninger ved å delta på eget initiativ i undersøkelser, konkurranser, eller andre aktiviteter eller arrangementer. Deltagelse i undersøkelser, konkurran- ser og lignende aktiviteter er valgfritt. Om du ikke ønsker å delta i, eller oppgi personopplysninger i sammenheng med slike aktiviteter, vil ikke dette påvirke din medlemskapsstatus eller mulighet til å bruke Kirkens tilgjengelige verktøy og tjenester. I hvert slikt tilfelle vil du vite hvilke personopplysnin- ger du gir oss fordi du aktivt og frivillig oppgir opplysningene.

b. Opplysninger vi henter fra tredjeparter og passivt innsendte opplysninger. Når lokale lover tillater det, kan du sende personopplysninger, inkludert kontaktopplysninger om andre enn deg selv (med andre ord en tredjepart) slik at vi kan ta kontakt med vedkommende, gjøre en leveranse eller på annen måte imøtekomme din forespørsel. Når du oppgir personopplysninger om andre enn deg selv, må du først nnhente den andre personens informerte samtykke dersom hans eller hennes samtykke er lovpålagt.

Hvis du eller en annen har gitt oss personlige kontaktopplysnin- ger og du ønsker å be om at vi ikke kontakter deg videre, følger du fremgangsmåten for stans av abonnement eller avmelding gitt på/i det/den aktuelle nettstedet, nyhetsbrevet eller e- postvarslingen, eller vennligst kontakt oss på DataPrivacyOfficer@churchofjesuschrist.org.

Vi kan behandle og offentliggjøre personopplysninger hentet fra publiserte kilder. Vi kan behandle og publisere oppdatert informasjon i samsvar med gjeldende lokale lover.

Lokasjonsbasert informasjon kan innhentes av noen mobilappli- kasjoner med det formål å hjelpe deg å finne beliggenheten til nærmeste tempel eller møtehus, eller av en tilsvarende grunn. Du kan endre innstillingene på din enhet for å avslutte lokasjonsba- serte tjenester.

Når du besøker en av våre ressurser, kan våre servere (ved bruk av loggfiler eller filtreringssystemer) innhente informasjon som din nettleser sender hver gang du besøker et nettsted. Denne informasjonen kan inkludere, men er ikke begrenset til, din Internett-protokolladresse (IP-adresse), nettlesertype, operativsy- stem, språkinnstillinger, eventuelt henvisende nettside du besøkte før du kom til vårt nettsted, dato og tidspunkt for hver besøken- des anmodning, informasjon du søker etter på våre nettsteder og annen informasjon innhentet ved hjelp av informasjonskapsler eller lignende teknologier. Vennligst les våre Retningslinjer for informasjonskapsler som er lagt ut på alle våre mobilapplikasjo- ner og nettsider, for å lære mer om informasjonskapsler og lignende teknologier og hvordan vi bruker dem.

3. For hvilke formål behandler vi personopplysninger? 

Vi behandler personopplysninger for kirkelige, slektshistoriske, humanitære, velferds-, misjons-, undervisnings- og andre operative og administrative formål.

Vi bruker personopplysninger for å gi kirkelig og annen relatert tjeneste for å fullføre Kirkens misjon. Vi kan bruke personopplys- ninger til å (a) kontakte deg eller andre, (b) opprette og vedlike- holde medlemsopptegnelser, (c) oppfylle dine forespørsler, (d) be om din frivillige tilbakemelding, (e) tilpasse funksjoner eller innhold i våre verktøy eller tjenester, (f) vurdere tilgang til å delta i tempelordinanser og andre ordinanser, misjonærtjeneste, inneha frivillige stillinger eller lederstillinger, eller (g) administrere Kirkens program for religionsundervisning, velferd eller andre av Kirkens programmer. I denne sammenheng er det juridiske grunnlaget for vår behandling av dine personopplysninger enten nødvendig for å utføre kontraktsmessige og andre forpliktelser vi har overfor deg eller utførelse av våre legitime aktiviteter som kirke.

Vi kan også bruke dine personopplysninger for å overholde gjeldende lover og utøve juridiske rettigheter som grunnlag for vår behandling av opplysninger.

Vi kan også bruke dine personopplysninger til interne formål, herunder revisjon, dataanalyse, systemfeilsøking og forskning. I disse tilfellene baserer vi vår behandling på rettmessige interes- ser i å utføre Kirkens aktiviteter.

4. Hvem deler vi personopplysninger med? 

Vi deler dine personopplysninger med andre parter under følgende omstendigheter:

a. Tredjepartsleverandører. Vi kan oppgi personopplysninger til tredjeparter for behandling, slik at de kan utføre funksjoner som databehandlere på våre vegne (f.eks.: betalingsbe- handling, vedlikehold, sikkerhet, dataanalyser, servertjenes- ter, kartleggingstjenester, datadrevet kommunikasjon på sosiale medier, undersøkelser, osv.) I slike tilfeller, i henhold til denne personvernerklæringen og gjeldende lover, vil leverandørene være kontraktsmessig forpliktet til å verne personlige data fra ytterligere prosessering (herunder til markedsføringsformål) og fra overføring.

b. Kirkens enheter. Vi kan overføre personopplysninger til enhver av Kirkens enheter for å oppfylle Kirkens formål.

Hvis du er medlem av Kirken, kan dine generelle medlem- skapsopplysninger og enhver valgfri opplysning du kan ha oppgitt (f.eks.: e-postadresse og foto) bli delt med Kirkens medlemmer i din menighet eller gren, og stav eller distrikt, så lenge det er nødvendig i henhold til Kirkens formål nevnt ovenfor. Noen av opplysningene dine kan også være synlige i begrenset omfang på våre nettsteder, inkludert LDS.org. Du kan velge bort muligheten til å dele opplysninger, eller begrense de valgfrie opplysningene du deler, ved å endre dine profilinnstillinger på hvert enkelt nettsted.

c. Juridiske krav. Vi kan få tilgang til og utlevere dine person- opplysninger, innlegg, dagbokoppføringer, Internett-samtaler, personlige notater, innhold eller andre innsendelser til et nettsted dersom vi har grunn til å tro at dette kreves gjennom en stevning, et rettslig eller administrativt pålegg eller på annen måte er lovpålagt. I tillegg kan vi utlevere dine personopplysninger og andre opplysninger: slik loven påkrever det eller for å utøve eller forsvare juridiske rettighe- ter; ta forholdsregler mot erstatningsansvar; beskytte ressursens, enhver persons eller allmennhetens rettigheter, eiendom og sikkerhet; opprettholde og ivareta sikkerheten og integriteten til våre tjenester eller infrastruktur; beskytte oss selv og våre tjenester mot uredelig, krenkende eller ulovlig bruk; etterforske og forsvare oss mot tredjeparts krav eller påstander; eller bistå politimyndigheter.

5. Hvor lagrer vi personopplysninger?

Vi kan lagre dine personopplysninger i datasentre i USA, i skylagringstjenester, eller i lokalene til Kirkens enheter. For å sikre tilstrekkelig beskyttelse av opplysninger vi overfører til andre jurisdiksjoner, har vi inngått dataoverførings- og behandlingsavta- ler mellom de respektive enheter i Kirken og deres tjenesteleve- randører, avtaler som omfatter standard kontraktsmessige klausuler godkjent av EU-kommisjonen i samsvar med EUs lovkrav (som du har rett til å gjennomgå om du kontakter oss som foreslått i slutten av denne personvernerklæringen).

6. Hvordan sikrer vi personopplysninger?

Vi har tekniske og organisatoriske tiltak for å beskytte mottatte personopplysninger mot tap, misbruk og uautorisert endring, og for å beskytte deres konfidensialitet. Vi gjennomgår jevnlig våre sikkerhetsprosedyrer og vurderer hensiktsmessig ny sikkerhets- teknologi og -metoder. Vi bruker også oppdatert krypteringstek- nologi for å kryptere overføring av opplysninger på våre innloggingssider. Ettersom vi ikke kan garantere disse krypteringsteknologienes fullstendige sikkerhet, vennligst vis aktsomhet når du sender personopplysninger på nettet.

7. Hvor lenge beholder vi personopplysninger? 

Vi beholder innhentede personopplysninger inkludert informasjon hentet via mobilapplikasjoner og andre innsendelser i en rimelig tidsperiode, for å oppfylle behandlingsformålene nevnt ovenfor. Deretter arkiverer vi dem i tidsperioder som er nødvendig eller som lovmessige eller juridiske hensyn tilsier. Når arkivering ikke lenger er nødvendig, sletter vi personopplysninger fra våre arkiver, med unntak av begrenset historisk profilinformasjon, allmenne slektsopptegnelser og opplysninger som beholdes som en del av en permanent slektshistorisk, medlemskaps- eller kirkehistorisk opptegnelse.

8. Hvordan får du tilgang til og mulighet til å endre dine personopplysninger? 

Vi gjør vårt beste for å opprettholde korrekte personopplysninger og stoler på at du sørger for at dine personopplysninger er fullstendige og korrekte. Du kan be om tilgang til dine person- opplysninger og bekrefte, endre eller utbedre (herunder oppda- tere) dem, og blokkere dine personopplysninger gjennom din nettsted-spesifikke registrering, gjennom din profil eller gjennom din LDS-konto etter hva som er aktuelt.

Hvis du er medlem av Kirken, kan noen av dine personopplysnin- ger bare oppdateres ved å gjøre endringer på ditt medlemskort. Slike endringer må gjøres ved å kontakte sekretæren i din kirkeenhet og be om å få endringen gjort.

Du kan kontakte oss for å utøve ytterligere lovbestemte rettigheter slik som flytting av opplysninger, innsigelse i samsvar med gjeldene lover, begrensning av behandling og sletting av dine personopplysninger. Du har også rett til å legge inn en klage hos en tilsynsmyndighet.

Hvis du opplever problemer med å endre eller oppdatere dine personopplysninger, kan du kontakte oss som foreslått i slutten av denne personvernerklæringen.

9. Dato for ikrafttredelse og endringer. 

Denne personvernerklæringen trer i kraft 1. september 2018 og kan bli endret fra tid til annen.

10. Kontakt oss 

Vi har en sjef for databeskyttelse globalt som kan svare på spørsmål om personvern eller sikkerhetsproblemer. Spørsmål om denne personvernerklæringen eller om den sikkerhet som personopplysninger som vi behandler har, kan sendes som e-post, faks eller post:

E-post:               DataPrivacyOfficer@churchofjesuschrist.org
Faks:                  1-801-240-1187
Postadresse:    Data Privacy Office
                           50 E. North Temple Street
                           Salt Lake City, UT 84150-0013
                           USA