ComeuntoChrist.org Hele verden

Mormons bok

Guds ord

Få et gratis eksemplar av Mormons bok

Misjonærer deler ut Mormons bok over hele verden, selv mens du leser dette. Hva er så denne boken? Hvis den deles ut gratis, hvorfor betrakter så mange medlemmer av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige sin Mormons bok som en av sine mest verdifulle eiendeler? Hva slags bok kan få så mange lesere til å forandre sitt liv, sine tanker og sin innstilling? Hva slags bok kan besvare livets spørsmål som tilsynelatende ikke kan besvares?

Mormons bok er Guds ord, i likhet med Bibelen. Den er hellig skrift, med form og innhold som minner om Bibelens. Begge bøker inneholder Guds veiledning åpenbart til profeter, så vel som religiøse historier om forskjellige sivilisasjoner. Mens Bibelen er skrevet av og for folket i landet Israel og omkringliggende områder, og finner sted fra verdens skapelse til kort tid etter Jesu Kristi død, inneholder Mormons bok historien om og Guds handlemåte med innbyggerne på det amerikanske kontinent mellom ca år 600 f.Kr. og år 400 e.Kr. Profetene i Mormons bok skrev om Guds handlemåte med sitt folk, og dette ble samlet på gullplater av en profet som het Mormon.

Før disse trofaste kristne døde, ble opptegnelsen deres trygt forvart. Joseph Smith mottok disse oldtidsopptegnelsene i 1827, og med Guds gave og kraft var Joseph i stand til å oversette de gamle skriftene til det vi har i dag. Sammen med Bibelen vitner Mormons bok om at Jesus Kristus er vår guddommelige Forløser, og at vi ved å etterleve hans evangelium kan finne fred i dette liv og evig lykke i livet heretter.

Oversatt ved Guds kraft

Da Joseph Smith var 21 år gammel, ga en engel ved navn Moroni ham de gamle opptegnelsene. Joseph hadde lite formell utdannelse og var ukjent med oldtidsspråket som var skrevet på gullplatene, men han var i stand til å oversette dem fordi Gud ga ham gaven og kraften til å gjøre det. Oversettelsen tok mindre enn tre måneder, og i 1830 ble 5000 eksemplarer av Mormons bok utgitt i Palmyra, New York. Gud valgte Joseph som profet, seer, åpenbarer og oversetter for å gjenopprette Jesu Kristi kirke i vår tid, og Mormons bok var avgjørende for denne gjenopprettelsen. Joseph Smith mottok et spesielt kall, og fordi han holdt seg verdig til himmelens velsignelser, var han i stand til å bringe Mormons bok til verden.

Lær mer om Joseph Smith

Mormons bok vitner om Kristus

Vi tror at det å ha tro på Jesus Kristus er den første forutsetningen for å forstå evangeliet og motta den evige lykke som Gud vår himmelske Fader ønsker for oss. Men hvor kommer denne troen fra? Hvordan kan vi få tro på at Jesus Kristus er vår Frelser, hvis vi ikke vet hvem han er eller hva han gjorde? Vi kan utvikle tro på Jesus Kristus ved å lese om ham i Skriftene og be om å få vite om det vi har lest er sant.

På tittelsiden står det at Mormons boks formål er å overbevise alle om “at Jesus er Kristus, den evige Gud, som åpenbarer seg for alle nasjoner". Den ble skrevet for å hjelpe oss å utvikle sann kunnskap om Jesus Kristus og hans oppgave på jorden. Mormons bok bekrefter det vi lærer i Bibelen, at Jesus Kristus er Guds Sønn som kom til jorden for å hjelpe oss å overvinne våre synder. Folket i Mormons bok, nephittene og lamanittene, nedtegnet sine vitnesbyrd om Jesus Kristus. Mange av profetene som skrev opptegnelsene som utgjør Mormons bok, så Kristus personlig, akkurat som det apostelen Paulus opplevde, som han nedtegnet i Bibelen (se Apostlenes gjerninger 9:3-6). Bokens høydepunkt er da Jesus viste seg for alle nephittene kort tid etter sin oppstandelse. Han velsignet dem, lærte dem sitt evangelium og sa:

Mormons bok og Bibelen støtter hverandre

Noen tror at fordi vi leser Mormons bok, leser vi ikke Bibelen. Det er ganske enkelt ikke sant. Det er som å si at vi ikke spiser appelsiner fordi vi spiser epler. Begge deler er god frukt! Mormons bok er ingen erstatning for Bibelen. Ettersom både Mormons bok og Bibelen inneholder Jesu Kristi evangelium slik det ble åpenbart til forskjellige sivilisasjoner, kan det å studere dem sammen faktisk presisere noen prinsipper som er vanskelige å forstå. Mormons bok ber oss lese Bibelen, og bekrefter at dens budskap er sant (Mormon 7:8-10). I Bibelen fortalte Jesus apostlene: “Jeg har også andre får, som ikke hører til denne kveen. Også dem skal jeg lede, og de skal høre min røst. Og det skal bli én hjord og én hyrde" (Johannes 10:16). Kristus besøkte disse “andre får" på det amerikanske kontinent etter sin oppstandelse, og forkynte det samme budskapet for nephittene som han forkynte for folket i Israel. Mormons bok gjør det klart at Jesu Kristi budskap og hans forsoning ikke er til én gruppe mennesker på ett tidspunkt. De er til alle overalt, siden jordens begynnelse til dens ende. Å ha Mormons bok som et annet testamente om Jesus Kristus, minner oss på at han er oppmerksom på hver enkelt av oss.

Mormons bok besvarer sjelens spørsmål

De fleste av oss har noen vanskelige spørsmål i bakhodet – slike som ingen andre egentlig kan besvare for oss. Noen er vidtrekkende spørsmål om vår tilværelse, som de følgende:

Få et gratis eksemplar av
Mormons bok.

Når vi leser i Mormons bok, kan vi lære om evangeliet og Guds plan for lykke. Kunnskap om disse tingene setter spørsmålene våre i et evig perspektiv. Av skriftstedet som sier at dette liv er “en tid til å forberede seg til å møte Gud", lærer vi for eksempel at vi vil fortsette å eksistere etter at vi dør, og at ved å holde budene kan vi vende tilbake til himmelen (Alma 12:24). Vi lærer også at omvendelse, tilgivelse og pakten om å tjene andre er avgjørende for vår evige frelse. Alle disse spørsmålene som angår sjelen, kan besvares ved å anvende Jesu Kristi evangelium slik det står skrevet i Mormons bok.

Mormons bok bringer mennesker nærmere Gud

Noen beskrivelser av Gud får ham til å virke abstrakt og utilnærmelig, eller sint og hevngjerrig, men vi lærer i Mormons bok at “Gud husker alle folk" (Alma 26:37), og at vi, i likhet med profeten Lehi i Mormons bok, kan bli “evig omfavnet i hans kjærlighets armer" (2 Nephi 1:15).

Selv om vi kanskje ikke får snakke med Gud ansikt til ansikt i dette liv, har han gitt oss Skriftene for å hjelpe oss å komme nærmere ham. Om Mormons bok sa Joseph Smith: “Et menneske ville komme nærmere Gud ved å følge dens forskrifter enn ved å følge noen annen bok." Vi kommer nærmere Gud ved å utvikle tro på ham, og vi utvikler tro på ham når vi lærer om hans plan og holder hans bud.

Mormons bok lærer oss Guds plan og viser oss hvordan de som etterlever hans råd, blir velsignet i dette og neste liv. Når vi leser med bønnens hjelp, kan Den hellige ånd lære oss dypt i vårt hjerte at ordene i Mormons bok er et budskap til oss fra vår himmelske Fader, sendt for å hjelpe oss gjennom dette liv.

Hvordan man kan vite at Mormons bok er sann

Naturligvis er det én ting å lese Mormons bok, og en annen å tro dypt i vårt hjerte at det som står der, er sant. Denne oppriktige troen på, eller dette vitnesbyrdet om Mormons boks sannhet, kommer når Gud sender sin Ånd for å bekrefte sannheten av det vi leser. Vi kan føle denne bekreftelsen når vi studerer Mormons bok med iver og tro, slik vi er lovet i følgende skriftsted:

Guds måte er enkel: Vi leser i Mormons bok, vi ber ham fortelle oss at det vi har lest er sant, og han svarer oss gjennom følelser av fred og forvissning som gis ved Den hellige ånd. Først og fremst må vi studere Mormons bok flittig, anvende dens prinsipper på vårt eget liv og gjøre vårt beste for å forstå lærdommene som Gud ønsker at vi skal lære. For det annet må vi be “av et oppriktig hjerte, med ærlig hensikt og [ha] tro på Kristus." Vi må håpe og tro at Gud vil svare oss, og vi må kanskje be mer enn én gang. Til sist må vi være villige til å akseptere svaret når det kommer, uansett hvordan det måtte komme. Å tro at Mormons bok virkelig inneholder Guds ord, betyr at vi er villige til å leve opp til normene for tro og lydighet som han beskriver i den. Gud har lovet at han vil velsigne oss med mye mer enn det som kreves for å leve opp til hans høye normer.