ComeuntoChrist.org Hele verden

Hvem velger mormonenes profet?

Offisielt svar

Jesus Kristus er denne kirkens overhode. Kall og utnevnelse av den levende profet ledes av Ham hvis Kirke det er.

Etter at profeten Joseph Smith døde i Carthage, Illinois, ledet Brigham Young Kirken til Saltsjødalen og veiledet dens vekst og utbredelse over hele Vesten. Etter hans død ble den apostel som hadde høyest ansiennitet, John Taylor, Kirkens tredje president. Hver gang Kirkens president dør, blir apostelen med høyest ansiennitet den neste president. Siden Brigham Young har Kirken blitt ledet av:

 • John Taylor—1877–87
 • Wilford Woodruff—1887–98
 • Lorenzo Snow—1898–1901
 • Joseph F. Smith—1901–18
 • Heber J. Grant—1918–45
 • George Albert Smith—1945–51
 • David O. McKay—1951–70
 • Joseph Fielding Smith—1970–72
 • Harold B. Lee—1972–73
 • Spencer W. Kimball—1973–85
 • Ezra Taft Benson—1985–94
 • Howard W. Hunter—1994–95
 • Gordon B. Hinckley—1995–2008
 • Thomas S. Monson—2008-2018
 • Russell M. Nelson—2018 til i dag.

Hver av Kirkens presidenter velger rådgivere blant verdige og dyktige menn. Til sammen utgjør disse Kirkens første presidentskap. Sammen med De tolv apostler gir de rettledning til Kirken.