ComeuntoChrist.org Hele verden

Hvem er mormonenes profet i dag?

Offisielt svar

Gud har kalt profeter til å lede sin kirke i vår tid, akkurat slik han gjorde i oldtiden. Nåværende profet og president for Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige er Russell M. Nelson. Han får hjelp av to rådgivere: Dallin H. Oaks og Henry B. Eyring. Til sammen utgjør de Kirkens første presidentskap (i likhet med Peter, Jakob og Johannes etter Kristi død).

Alle medlemmene i Det første presidentskap og De tolv apostlers quorum er apostler og profeter. De nåværende apostlene er:

 • M. Russell Ballard
 • Jeffrey R. Holland
 • Dieter F. Uchtdorf
 • David A. Bednar
 • Quentin L. Cook
 • D. Todd Christofferson
 • Neil L. Andersen
 • Ronald A. Rasband
 • Gary E. Stevenson
 • Dale G. Renlund
 • Gerrit W. Gong
 • Ulisses Soares