ComeuntoChrist.org Świat

Kto wybiera mormońskiego proroka?

Oficjalna odpowiedź

Jezus Chrystus jest głową Kościoła. Pod Jego kierownictwem następuje powołanie i wyznaczenie na Żyjącego Proroka.

Po śmierci Proroka Józefa Smitha w Carthage w stanie Illinois Brigham Young poprowadził Kościół do doliny Słonego Jeziora i kierował jego rozwojem na Zachodzie. Po jego śmierci Apostoł senior, John Taylor, został trzecim Prezydentem Kościoła. Za każdym razem, kiedy umiera Prezydent Kościoła, najstarszy stażem Apostoł zostaje następnym Prezydentem. Od czasów Brighama Younga Kościół był prowadzony przez następujących proroków:

 • John Taylor — 1877–1887
 • Wilford Woodruff — 1887–1898
 • Lorenzo Snow — 1898–1901
 • Joseph F. Smith — 1901–1918
 • Heber J. Grant — 1918–1945
 • George Albert Smith — 1945–1951
 • David O. McKay — 1951–1970
 • Joseph Fielding Smith — 1970–1972
 • Harold B. Lee — 1972–1973
 • Spencer W. Kimball — 1973–1985
 • Ezra Taft Benson — 1985–1994
 • Howard W. Hunter — 1994–1995
 • Gordon B. Hinckley — 1995–2008
 • Thomas S. Monson — 2008–2018
 • Russell M. Nelson — 2018–obecnie

Każdy z Prezydentów Kościoła wybiera spośród godnych i zdolnych do służby kapłanów swoich dwóch doradców. Razem tworzą oni Radę Prezydenta Kościoła. Wraz z Dwunastoma Apostołami prowadzą Kościół.