ComeuntoChrist.org Świat

Jakie są wierzenia mormonów na temat Jezusa Chrystusa? Czy mormoni wierzą, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym?

Oficjalna odpowiedź

Jezus Chrystus jest dosłownie Synem Bożym. Jego narodziny, życie, śmierć i zmartwychwstanie wypełniły wiele proroctw zawartych w pismach świętych, które dotyczyły przyjścia na świat Zbawiciela. On był Stwórcą, jest naszym Zbawicielem i będzie naszym Sędzią (zob. Ks. Izajasza 9:6, 53:3–7; Psalm 22:16–18).

Pod kierunkiem naszego Ojca Niebieskiego, Jezus Chrystus stworzył ziemię (Ew. Jana 1:10; List do Hebrajczyków 1:2).

Kiedy Jezus żył na ziemi (około 2 000 lat temu), wiódł idealne życie. Nauczał nie tylko słowem, ale także przez Swój przykład, jak ludzie powinni żyć w miłości do Boga i innych.

Poprzez cierpienie w Ogrodzie Getsemane i oddanie życia na krzyżu — czyli przez dokonanie Zadośćuczynienia — Jezus Chrystus zbawił nas od naszych grzechów (I List Piotra 2:21), jeżeli tylko będziemy za Nim podążać. Dzięki Zadośćuczynieniu, jeżeli szczerze odpokutujesz, możesz otrzymać wybaczenie swoich grzechów (Księga Mormona, Mosjasz 26:30).

Poprzez Swoje Zmartwychwstanie Jezus Chrystus zbawił nas od śmierci. Ponieważ przezwyciężył śmierć, każdy z nas otrzyma dar zmartwychwstania, dzięki któremu nasz duch zostanie ponownie zjednoczony z naszym ciałem na wieczność (Dzieje Apostolskie 24:15; I List do Koryntian 15:22). Kiedy życie na tej ziemi dobiegnie końca, Jezus Chrystus będzie naszym ostatecznym Sędzią (Dzieje Apostolskie 17:31; Ew. Jana 5:21–22; Dzieje Apostolskie 10:42).