ComeuntoChrist.org Świat

Kościół Chrystusa

Kościół Jezusa Chrystusa

W zamian za naśladowanie postępowania Jezusa Chrystusa obiecuje nam On wiele rzeczy, z których dwie to odpowiedzi na nasze modlitwy oraz odpoczynek dla naszych dusz. Wszystkim nam przydałoby się nieco odpoczynku. Wszyscy zmagamy się z jakimiś problemami. On mówi do nas wszystkich: Odłóżcie swoje brzemiona. Pozwólcie, abym poniósł wasz ciężar. Odwróćcie się od ciemności i zwróćcie się w stronę światła. Obiecuje nam także pokój. „Pokój zostawiam wam, mój pokój daję wam; […] Niech się nie trwoży serce wasze i niech się nie lęka” (Ew. Jana 14:27).

Mapa drogi powrotu do naszego Ojca w Niebie i Jego Syna Jezusa Chrystusa zawarta jest w przywróconej ewangelii i naukach Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich. Ta podróż zaczyna się od chrztu w owczarni Chrystusa oraz przystąpienia do Jego świętych obrzędów i do wspólnoty członków Jego Kościoła. Tę podróż dzielimy z kochającą społecznością współwyznawców, których celem jest wzajemne podnoszenie się na duchu, aby osiągnąć w końcu zbawienie w Królestwie Boga.

Nasi członkowie

Trudno to sobie wyobrazić, zważywszy, że Kościół został powołany do życia w 1830 roku, mając maleńką grupę zaledwie kilku członków. Wbrew powszechnej opinii obecnie tylko 14 procent członków Kościoła mieszka w Utah, a ponad połowa jego wyznawców żyje poza Stanami Zjednoczonymi. Kościół ma blisko 30 tys. lokalnych jednostek i ponad 130 świątyń na całym świecie. Co miesiąc publikuje czasopisma w 50 językach i wydał już ponad 100 milionów egzemplarzy Księgi Mormona w ponad 93 językach. Liczba członków stale rośnie, a w 162 państwach całego świata pracuje ponad 50 tys. misjonarzy. W każdą niedzielę spotykamy się na nabożeństwie i lekcjach w lokalnych społecznościach zwanych gminami lub okręgami. Biskup lub prezydent gminy pracuje społecznie, poświęcając wiele godzin tygodniowo na kierowanie grupą współwyznawców.

Poznaj naszych członków

Służba w Kościele

Przypuśćmy, że nasza sąsiadka jest bardzo chora. Modli się z całego serca, by Bóg pomógł jej wydobrzeć, zesłał jej spokój i pomógł w kwestii opieki nad dziećmi. Bóg słyszy te modlitwy i posyła do niej kogoś z nas. Słuchając Jego podszeptów, wiemy, że nasza sąsiadka potrzebuje odwiedzin, pomocy przy dzieciach oraz, być może, ciepłego obiadu. Gdy pomagamy sobie nawzajem, służymy Bogu. Pracujemy społecznie w naszych jednostkach kościelnych także jako nauczyciele w szkole niedzielnej, wychowawcy młodzieży, organizatorzy programów pomocy i opiekunowie kościelnych budynków lub pomieszczeń.

Błogosławieństwa świątyni

Dlaczego mormoni budują świątynie 03:14

Czy jest coś, co może przynieść większy spokój niż świadomość połączenia z rodziną po śmierci? Najważniejszym celem naszych ponad 130 świątyń jest jednoczenie rodzin na wieczność. Gdy kobieta i mężczyzna pobierają się w świątyni, ich małżeństwo nie skończy się gdy umrą, lecz będzie trwało wiecznie. W świątyni możemy też dokonywać ważnych obrzędów za członków naszych rodzin, którzy umarli, nie mając możliwości dołączenia do Kościoła poprzez chrzest. Oznacza to, że oni nadal — nawet po śmierci — mogą przyjąć Boski Plan Zbawienia. Zapraszamy wszystkich, by odwiedzali malownicze ogrody wokół każdej z naszych świątyń. Każdy może wejść do świątyni podczas jej dni otwartych, które poprzedzają ceremonię poświęcenia, przygotowującej świątynię do jej funkcji religijnej. Potem będą do niej mogli wejść już tylko godni członkowie Kościoła.

Lud przymierza

Przymierze oznacza uroczyste zobowiązanie podjęte przez Boga i Jego dzieci. Gdy składamy Bogu święte obietnice, stajemy się ludem przymierza. Pan powiedział: „Jeśli mnie miłujecie, przykazań moich przestrzegać będziecie” (Ew. Jana 14:15). On okazuje nam Swoją miłość poprzez to, że pomaga nam powrócić do Siebie. By przymierza, które zawieramy, były ważne, uczestniczymy w świętej uroczystości zwanej obrzędem, którą prowadzi osoba upoważniona do tego przez Boga.

Jezus zostaje ochrzczony przez Jana Pierwszym obrzędem jest chrzest. Chrzest otwiera bramę, co jest początkiem drogi, która zawiedzie nas z powrotem do Niego. To przymierze jest naszym zobowiązaniem, że przez całe życie będziemy naśladować Jezusa Chrystusa. Symbolizuje ono koniec naszego starego i początek nowego życia jako uczniów Chrystusa. Podążając dalej drogą powrotną ku Bogu, zawieramy inne przymierza i otrzymujemy inne obrzędy. Godni mężczyźni mogą zostać ustanowieni do kapłaństwa. Jednym z najważniejszych przymierzy, jakie zawieramy w naszych świątyniach, jest obrzęd małżeństwa, który jednoczy mężczyznę i kobietę na wieczność. Wówczas ich dzieci mogą stać się częścią wiecznej rodziny.

Dowiedz się więcej o przykazaniach Boga

Studiowanie pism świętych

Trudno sobie wyobrazić, że coś napisanego ponad tysiąc lat temu może przydać się teraz. Ale Boża mądrość jest ponadczasowa, więc możemy czytać pisma święte i stosować się do zawartych w nich wskazówek. Pisma święte są jak przewodnik po życiu z wszystkimi jego wyzwaniami. Są też najlepszą literaturą motywującą wszystkich czasów, dając nadzieję i pocieszenie w każdej sytuacji. Bóg prosi nas, byśmy czytali Jego pisma święte i w ten sposób poznali Jego wolę. Za pisma święte uważamy: Biblię, Księgę Mormona, Nauki i Przymierza oraz Perłę Wielkiej Wartości.

Więcej na temat Księgi Mormona i Biblii

Częste modlenie się

Każdy może się modlić, w każdym miejscu i czasie. Niezależnie od tego czy modlimy się na klęczkach, siedząc czy stojąc, na głos czy w myśli, w grupie czy indywidualnie — Bóg usłyszy i odpowie nam. Modlitwa jest czynnością tak prostą i nieskomplikowaną, że możemy nie doceniać, jak wielkim jest darem. Jest ona bezpośrednią linią porozumiewania się z naszym Ojcem Niebieskim, który pragnie pomagać nam w radzeniu sobie ze wszystkimi problemami i sprawami. Chociaż On może nie odpowiedzieć od razu lub nie w taki sposób, jak się tego spodziewaliśmy, wierzymy w to, co mówią pisma święte: „Proście, a będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam” (Ew. Mateusza 7:7).

Wspieranie naszych przywódców

Mormoni są członkami Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich i są zobowiązani do działania zgodnie z wolą Boga, objawioną im za pośrednictwem Jego Proroków i Apostołów. Oznacza to, że słuchamy i z modlitwą rozważamy ich słowa, popieramy ich i modlimy się za ich pomyślność. Kobiety, tak jak mężczyźni, służą na misji, są przywódczyniami, zasiadają w radach przywódców i regularnie uczą i modlą się podczas spotkań kościelnych. Kobiety przewodzą kilku organizacjom Kościoła o zasięgu światowym: Stowarzyszeniu Pomocy, największej kobiecej organizacji na świecie; organizacji Młodych Kobiet, istniejącej dla kobiet w wieku od 12 do 18 lat oraz Organizacji Podstawowej, zajmującej się dziećmi w wieku od 18 miesięcy do 12 lat. Możliwości zrobienia czegoś dla innych są właściwie nieograniczone — kobiety i mężczyźni Kościoła starają się sprostać wezwaniu Zbawiciela, który prosi Swych uczniów, by karmili owce w Jego stadzie (Ew. Jana 21:16-17).

Bycie przezornym

Właściwie nie ma tygodnia, byśmy nie dowiedzieli się o kolejnej katastrofie, która dzieje się gdzieś w świecie. Ale nieszczęścia zdarzają się także w życiu prywatnym, w czterech ścianach naszych domów. Problemy takie jak utrata pracy, przytłaczający dług, poważny wypadek, kredyt hipoteczny, na spłatę którego już nas nie stać i inne. Wierzymy w konieczność bycia przygotowanym na tego typu wypadki tak dalece, jak jest to możliwe. Zgodnie z radami, które otrzymujemy, powinniśmy na przykład mieć odpowiedni zapas jedzenia, wody pitnej i rezerwę finansową.

Pomoc humanitarna i pomoc wzajemna

Gdy trzęsienia ziemi i powodzie dokonują spustoszeń na świecie, Kościół prawie zawsze oferuje pomoc swoich członków. Nie dyskryminujemy nikogo z powodu jego przynależności religijnej, tożsamości etnicznej czy narodowości. Pomoc dociera do 147 krajów i jest wyceniana na dziesiątki milionów dolarów rocznie. Nosimy nawzajem swoje brzemiona i jesteśmy dłońmi Boga na ziemi — to właśnie część Jego zamierzenia. Kościelny program pomocy wzajemnej pomaga także zwykłym ludziom z sąsiedztwa, oferując doraźną pomoc w postaci jedzenia, odzieży i asysty w poszukiwaniu pracy. Beneficjenci mają możliwość odpracowania otrzymanej pomocy, jeśli jest to możliwe.

Dziesięcina i ofiary postne

Pan dał nam wskazówkę, byśmy płacili dziesiątą część naszych dochodów jako dziesięcinę, która zostanie użyta do realizacji celów Kościoła na ziemi. Kapłaństwo w Kościele nie jest opłacane. Tym, którzy płacą dziesięcinę, Bóg obiecał wspaniale błogosławieństwa. Płacenie dziesięciny jest także sposobem na okazanie tego, że dobra materialne i gromadzenie ich nie jest najważniejszym celem naszego życia. Płacenie dziesięciny nie jest czymś nowym. Istniała ona w czasach Starego Testamentu, przed narodzinami Chrystusa (zob. Ks. Malachiasza 3:8-10). Raz w miesiącu rezygnujemy też z jedzenia i picia przez czas dwóch następujących po sobie posiłków i oddajemy ofiarę postną równą wartości przynajmniej tych dwóch posiłków. Prezydenci gmin mogą użyć tych datków na zaspokojenie potrzeb osób wymagających pomocy w lokalnej społeczności.

Dzielenie się Jego słowem

Właśnie tym zajmuje ponad 50 000 pełnoetatowych misjonarzy. Prawdopodobnie widziałeś ich na ulicach swojego miasta. Wyglądają charakterystycznie: przebywają zawsze w parach, noszą ciemne garnitury lub sukienki i tabliczki z nazwiskiem. Większość z nich to młodzi ludzie poniżej 25. roku życia, ale wielu z nich to emerytowani seniorzy, którzy także zdecydowali się służyć na misji. Ich zaangażowanie i oddanie są imponujące, jeśli wziąć pod uwagę, że większość z nich wyjeżdża na misję na okres od 18 do 24 miesięcy i poza kosztami dojazdu i powrotu w całości finansuje swoją misję. „To były najlepsze lata mojego życia!” — to powtarzająca się jak refren odpowiedź misjonarzy powracających z misji.

Mówimy i nauczamy słów Chrystusa w domach, wśród sąsiadów i w naszej kościelnej wspólnocie. Wszyscy mormoni, włączając w to dzieci i nastolatki, przemawiają na temat ewangelii z kościelnych mównic.

Prowadzimy lekcje na temat ewangelii w Organizacji Podstawowej (organizacji dla dzieci), organizacjach Młodych Mężczyzn i Młodych Kobiet (naszych organizacjach dla młodzieży), Stowarzyszeniu Pomocy (organizacji dla pełnoletnich kobiet) i w Kworum Kapłaństwa (organizacji dla mężczyzn). W ciągu tygodnia prowadzimy religijne zajęcia edukacyjne dla nastolatków i członków w wieku studenckim. Głoszenie Słowa Bożego poprzez nasze wypowiedzi i zachowanie jest nieodłączną częścią naszego życia.

Spotkaj się z mormońskimi misjonarzami

Pomoc bliźnim

Dzielimy się słowem Boga wtedy, gdy angażujemy się w Jego dziele. Oznacza to wyjście z naszymi działaniami poza ramy wspólnoty członków. Oznacza to na przykład niesienie pomocy w społeczności lokalnej i wsparcia dla biednych i potrzebujących. Chrystus powiedział:

„Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci, mnie uczyniliście” (Ew. Mateusza 25:40).

Mormoni z wczesnych czasów przywróconego Kościoła znosili wiele prześladowań z powodu zagrożenia, które rzekomo stanowili dla gospodarki, polityki i religii współczesnych im ludzi. Nawet dzisiaj są tacy, którzy lubią wytykać niektóre z naszych mało popularnych przekonań o abstynencji, czystości przedmałżeńskiej czy skromnym ubraniu. Nasi przywódcy kościelni zachęcają, byśmy zawsze przyprowadzali innych do naszej wspólnoty, szanowali i podziwiali religie świata. Przestrzegają nas, byśmy nie zachowywali się jak osoby przekonane o swojej nieomylności.

Historia rodziny

„Dlaczego tak bardzo skupiacie się na historii rodziny?” — jesteśmy często pytani. To dlatego, że wierzymy w największe błogosławieństwa naszych świątyń, jakimi są ceremonie łączące mężczyzn, kobiety i dzieci w wieczne związki rodzinne. Pragniemy, by każdy miał szansę cieszyć się nimi — także nasi przodkowie, którzy już zmarli — zatem dokonujemy tych i innych obrzędów świątynnych za nich poprzez pełnomocników. Ci, którzy zmarli, mają więc sposobność, by zaakceptować lub odrzucić je w świecie duchów. A zatem, badania nad genealogią czy historią rodzinną poprzedzają świątynne obrzędy za zmarłych.

Wiedząc, że miliony ludzi na całym świecie mają własne powody, by interesować się historią ich rodzin, tworzymy zbiory mikrofilmowanych i digitalizowanych archiwów, dostępne dla każdego za darmo. W rzeczywistości Biblioteka Historii Rodziny w Salt Lake City w Utah jest największą biblioteką genealogiczną na świecie i udostępnia wiele zbiorów archiwów zawierających ponad 2 miliardy nazwisk zmarłych. Prowadzimy też bezpłatnie jeden z najbardziej popularnych internetowych serwisów genealogicznych: www.familysearch.org . Strona zawiera miliard nazwisk z ponad 110 krajów i terytoriów i obejmuje, poza innymi archiwami, spis ludności Stanów Zjednoczonych z 1880 roku, spis ludności Kanady z 1881 roku, spis ludności Wielkiej Brytanii z 1881 roku, archiwa z Ellis Island oraz archiwa Banku Freedmana.

Dlaczego historia rodziny jest ważna?