ComeuntoChrist.org Świat

Polityka prywatności (Zaktualizowano 2018-09-01)

Niniejsza informacja o polityce prywatności zawiera informacje na temat tego, w jaki sposób my, tj. Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich i powiązane z nim podmioty, przetwa- rzamy dane osobowe. Posługując się różnymi formami terminu „my”, odnosimy się bezpośrednio do Kościoła lub podmiotów z nim powiązanych.

1. Kto kontroluje przekazane przez użytkownika dane osobowe? 

Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przetwarza dane osobowe użytkownika poprzez swoich przedstawicieli lub powiązane podmioty kościelne. Przekazując nam dane osobowe, użytkownik przekazuje je Kościołowi za pomocą powiązanych z nim podmiotów.

a. Kościół: Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich (dalej „Kościół”) stanowi wspólnotę ludzi, którzy wierzą w tę samą doktrynę, praktykują te same religijne rytuały i obrzędy i podlegają zasadom ustanowionym przez Kościół. Lokalne jednostki Kościoła, takie jak okręgi, gminy, paliki, dystrykty, misje oraz obszary stanowią zaledwie podgrupy społeczności wiernych i nie stanowią odrębnych jednostek prawnych. Istnieją od tego nieliczne wyjątki.

b. Podmioty powiązane z Kościołem: By zaspokoić doczesne potrzeby i wypełniać inne cele Kościoła, Kościół jest wspie- rany na całym świecie przez różne odrębne podmioty prawne, które współtworzą określoną strukturę prawną. Te odrębne podmioty prawne (dalej „podmioty powiązane z Kościołem”) są oddzielne od Kościoła pod względem prawnym. Korporacja Przewodniczącego Biskupa Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich („KPB”) wraz z jednym lub większą liczbą innych podmiotów powiązanych z Kościołem pełni rolę administratora danych i jest odpowiedzialna za przetwarzanie danych osobowych użytkownika. Niektóre podmioty powiązane z Kościołem mogą otrzymywać dane osobowe w celu ich przetwarzania, aby świadczyć usługi tym podmiotom Kościoła, które pełnią rolę administratorów danych. Na prośbę użytkownika możemy udzielić informacji na temat tego, które podmioty powiązane z Kościołem przetwarzają jego dane osobowe.

2.  Jakie dane osobowe zbieramy?

Zbieramy dane osobowe, które są (a) świadomie do nas przesy- łane przez użytkownika, (b) są przez nas rejestrowane oraz które (c) uzyskujemy od osób trzecich. Możemy przetwarzać dane osobowe z wykorzystaniem środków automatycznych lub bez nich, w tym poprzez zbieranie, rejestrowanie, organizowanie, struktury- zowanie, przechowywanie, adaptację lub zmianę, wyszukiwanie, konsultowanie, używanie, ujawnianie poprzez transmisję, rozpo- wszechnianie lub udostępnianie w inny sposób, dostosowywanie lub łączenie, ograniczenie, usunięcie lub zniszczenie danych osobowych użytkownika.

a.  Dane świadomie podawane przez użytkownika. Użytkownik przekazuje nam dane osobowe, kiedy przystępuje do Kościoła, stara się o obrzędy kościelne, zwraca się z prośbą o materiały kościelne, pragnie uzyskać dostęp do narzędzi lub usług kościelnych lub angażuje się w inny rodzaj komunikacji z Kościołem. Kiedy użytkownik kontaktuje się z Kościołem, zwykle przetwarzamy jego imię i nazwisko, datę urodzenia, miejsce urodzenia, numer telefonu, adres e-mailowy, adres zamieszkania, zdjęcie, płeć, informacje o darowiznach/ płatnościach itp. Użytkownik może przekazać nam dodatkowe informacje, aby z własnej inicjatywy uczestniczyć w sonda- żach, konkursach lub innych działaniach czy wydarzeniach. Udział w sondażach, konkursach i tym podobnych działaniach jest dobrowolny. Jeśli użytkownik nie chce brać udziału w takich czynnościach ani podawać w związku z tym swoich danych osobowych, nie wpłynie to na status członkowski użytkownika ani na możliwość korzystania z dostępnych narzędzi lub usług Kościoła. W każdym takim przypadku użytkownik będzie wiedział, jakie dane osobowe nam przeka- zuje, ponieważ czyni to aktywnie i dobrowolnie.

b. Dane, które uzyskujemy od osób trzecich oraz dane przekazy- wane biernie. Kiedy lokalne prawo na to zezwala, użytkownik może przekazać dane osobowe, w tym dane kontaktowe innej osoby (innymi słowy: osoby trzeciej), co pozwoli nam nawią- zać kontakt z tą osobą, doręczyć przesyłkę lub w inny sposób spełnić żądanie użytkownika. Przed przekazaniem danych osobowych innych osób, użytkownik musi wcześniej — jeżeli jest to prawnie wymagane — uzyskać zgodę danej osoby.

Jeśli użytkownik lub ktoś inny dostarczył nam dane kontaktowe użytkownika i użytkownik nie chce, aby kontaktowano się z nim ponownie, powinien w tej sytuacji skorzystać z procedur rezygnacji przewidzianych dla konkretnej strony internetowej, biuletynu, powiadomienia e-mailowego lub skontaktować się z nami, wysyła- jąc e–mail na adres: DataPrivacyOfficer@churchofjesuschrist.org.

Możemy przetwarzać i udostępniać powszechnie dostępne dane osobowe uzyskane z opublikowanych źródeł. Możemy przetwarzać i publikować informacje dotyczące osób żyjących zgodnie z obowiązującymi lokalnymi przepisami prawa.

Informacje o lokalizacji użytkownika mogą być zbierane przez niektóre aplikacje dla urządzeń mobilnych, aby pomóc użytkowni- kowi znaleźć najbliższą świątynię, dom spotkań lub z innego podobnego powodu. Użytkownik może zmienić ustawienia na swoim urządzeniu mobilnym, aby zrezygnować z usług opartych na lokalizacji.

Kiedy użytkownik odwiedza którykolwiek z kościelnych zasobów informacji, nasze serwery (za pomocą plików dziennika i systemów filtrujących) mogą zbierać informacje, które wysyła przeglądarka użytkownika za każdym razem, gdy odwiedza on daną stronę internetową. Informacje te mogą obejmować między innymi: protokół internetowy (adres IP) użytkownika, typ przeglądarki użytkownika, system operacyjny, ustawienia językowe, dane strony internetowej, z której użytkownik połączył się z naszą stroną, datę i czas każdego zapytania, informacje, które użytkownik wyszukuje na naszych stronach oraz inne informacje zebrane przez pliki cookie oraz podobne rozwiązania systemowe. Zachęcamy do zapoznania się z Zasadami dotyczącymi plików cookie opubliko- wanymi we wszystkich naszych aplikacjach dla urządzeń mobil- nych i na wszystkich naszych stronach internetowych w celu dowiedzenia się więcej o plikach cookie i podobnych rozwiąza- niach systemowych oraz o tym, jak z nich korzystamy.

3. Do jakich celów przetwarzamy dane osobowe?

Dane osobowe przetwarzamy na potrzeby kościelne, genealo- giczne, humanitarne, społeczne, związane z głoszeniem ewangelii, nauczaniem oraz dla innych celów o charakterze operacyjnym i administracyjnym.

Używamy danych osobowych, aby świadczyć usługi kościelne i inne powiązane usługi, które umożliwiają nam wypełnianie misji Kościoła. Dane osobowe przekazywane nam przez użytkownika mogą zostać przez nas wykorzystane w celu: (a) skontaktowania się z użytkownikiem lub z innymi osobami, (b) założenia i prowa- dzenia rejestrów członkowskich, (c) spełnienia składanych przez użytkownika zamówień lub próśb, (d) uzyskania od użytkownika dobrowolnej informacji zwrotnej, (e) dostosowania funkcjonalności lub zawartości udostępnianych przez nas narzędzi lub usług, f) oceny członka pod względem uprawnień do udziału w obrzę- dach świątynnych i innych obrzędach, w pracy misjonarskiej, do objęcia stanowisk ochotniczych i przywódczych; oraz (g) zarzą- dzania kościelnym programem edukacji religijnej, pomocy wzajem- nej lub innymi programami Kościoła. W tym kontekście podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest albo konieczność wywiązania się z zobowiązań umownych i innych zobowiązań, które mamy wobec użytkownika, albo prowadzenie zgodnej z prawem działalności kościelnej.

Możemy również wykorzystywać dane osobowe użytkownika w celu zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami prawa i korzystania z praw regulujących przetwarzanie danych.

Przekazane przez użytkownika dane osobowe mogą zostać przez nas wykorzystane także do naszych własnych celów wewnętrznych, w tym do przeprowadzenia audytu, analizy danych, rozwiązania problemów związanych z systemem i badań. W takich przypadkach przetwarzanie danych osobowych jest oparte na uzasadnionych interesach związanych z wykonywaniem działalności Kościoła.

4. Komu udostępniamy zebrane dane osobowe? 

Przekazane przez użytkownika dane osobowe udostępniamy innym podmiotom w następujących przypadkach:

a. Dostawcy zewnętrzni. Możemy przekazać dane osobowe użytkownika do przetwarzania stronom trzecim, które wykonują w naszym imieniu czynności związane z przetwarzaniem danych (np. czynności związane z płatnościami, konserwacją, bezpieczeństwem, analizą danych, hostingiem, usługami pomiarowymi, opartym na danych przesyłaniem wiadomości w mediach społecznościowych, przeprowadzaniem sondaży itp.). W takich przypadkach, w zgodzie z niniejszą polityką prywatności i obowiązującymi przepisami prawa, usługodawcy będą umownie zobowiązani do ochrony danych osobowych przed dodatkowym przetwarzaniem (w tym w celach marketin- gowych) i dalszym przekazywaniem.

b. Podmioty powiązane z Kościołem. Możemy przekazywać dane osobowe użytkownika każdemu podmiotowi powiązanemu z Kościołem, aby wypełniać cele Kościoła.

Jeżeli użytkownik jest członkiem Kościoła, jego ogólne informacje członkowskie oraz jakiekolwiek dodatkowe informa- cje, których może udzielić (np. adres e-mailowy i zdjęcie), mogą zostać udostępnione członkom Kościoła z jego okręgu lub gminy oraz palika lub dystryktu dla celów Kościoła, o których mowa powyżej. Niektóre z informacji przekazanych przez użytkownika mogą być widoczne w niewielkim i ograni- czonym zakresie w kościelnych zasobach internetowych, w tym także na stronie internetowej LDS.org. Użytkownik może zrezygnować z udostępniania informacji lub ograniczyć informacje opcjonalne, dokonując zmian ustawień w profilu dla poszczególnych zasobów.

c. Wymagania prawne. Możemy uzyskać dostęp i ujawnić dane osobowe użytkownika, komentarze, wpisy z dziennika, treści czatów, osobiste notatki, zamieszczaną treść lub inne informa- cje przesłane do dowolnego zasobu informacji, jeśli działając w dobrej wierze mamy wystarczające powody, by uważać, że to działanie jest wymagane przez wezwanie sądowe albo nakaz sądowy lub administracyjny, lub też jest to w inny sposób wymagane przez prawo. Ponadto możemy ujawnić dane osobowe użytkownika i inne informacje, jeśli wymaga tego prawo lub w celu wykonania lub ochrony praw ustawo- wych; w celu zabezpieczenia się przed odpowiedzialnością, w celu ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa zasobu informacji, osób indywidualnych lub ogółu społeczeństwa; do zachowania i ochrony bezpieczeństwa i integralności naszych usług i infrastruktury; aby chronić siebie i nasze usługi przed fałszywymi, obraźliwymi lub niezgodnymi z prawem działa- niami; w celu rozpoznania i bronienia się przed roszczeniami lub zarzutami osób trzecich; lub do pomocy państwowym jednostkom egzekwującym prawo.

5. Gdzie przechowujemy dane osobowe? 

Możemy przechowywać dane osobowe użytkownika w centrach przetwarzania danych na terenie Stanów Zjednoczonych, korzysta- jąc z rozwiązań opartych na chmurze, lub na terenie podmiotów powiązanych z Kościołem. Aby zapewnić odpowiednią ochronę danych przesyłanych do innych jurysdykcji, zawarliśmy umowy o przekazywaniu i przetwarzaniu danych między odpowiednimi podmiotami powiązanymi z Kościołem i ich dostawcami usług, z którymi umowy zawierają standardowe klauzule umowne zatwier- dzone przez Komisję Europejską zgodnie z prawem Unii Europejskiej (z którymi użytkownik może się zapoznać, jeśli skontak- tuje się z nami w sposób opisany na końcu tego dokumentu).

6. W jaki sposób chronimy dane osobowe?

Otrzymywane dane osobowe są zabezpieczane technicznie i organizacyjnie przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i nieupoważnionymi zmianami. Ich poufność jest chroniona. Regular- nie sprawdzamy nasze procedury bezpieczeństwa i uwzględniamy odpowiednie nowe technologie oraz metody bezpieczeństwa. Używamy również aktualnej technologii szyfrowania do zabezpie- czenia transmisji danych na naszych stronach logujących. Jed- nakże ponieważ nie możemy zagwarantować pełnego bezpieczeństwa tych technologii szyfrowania, prosimy o zachowa- nie ostrożności podczas przesyłania danych osobowych on-line.

7. Jak długo przechowujemy dane osobowe?

Zgromadzone dane osobowe, w tym informacje zebrane za pośrednictwem aplikacji dla urządzeń mobilnych i innych źródeł, są przechowywane przez okres wymagany do zrealizowania wymienionych powyżej celów związanych z ich przetwarzaniem. Następnie archiwizujemy je na okres wymagany przez prawo lub zgodnie z innymi ustaleniami prawnymi. Kiedy archiwizacja tych danych osobowych nie jest już potrzebna, usuwamy je z naszych baz. Wyjątek stanowi ograniczona historia profilu, ogólne zapisy genealogiczne i informacje osobowe gromadzone w ramach stałych rejestrów genealogicznych, członkowskich lub historycz- nych rejestrów kościelnych.

8. W jaki sposób użytkownik może uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i je korygować?

Dążymy do zachowania dokładności danych osobowych i liczymy na pomoc użytkownika w zapewnieniu, że podane przez niego dane są kompletne i aktualne. Użytkownik może uzyskać dostęp, a następnie sprawdzać, poprawiać, korygować (w tym uaktualnić) oraz zablokować swoje dane osobowe przy pomocy konkretnej dla danej strony internetowej funkcji rejestracyjnej, dokonując zmian w swoim profilu lub na koncie LDS, o ile ma to zastosowanie.

Jeżeli użytkownik jest członkiem Kościoła, niektóre z jego danych osobowych mogą być aktualizowane tylko poprzez wprowadzenie zmian do kościelnego rejestru członkowskiego. Tego typu zmian użytkownik może dokonać, kontaktując się z pisarzem swojej jednostki kościelnej i prosząc o aktualizację danych.

Użytkownik może skontaktować się z nami w celu realizacji dodatkowych ustawowych uprawnień, takich jak możliwość przenoszenia danych, wniesienie sprzeciwu zgodnie z obowiązują- cymi przepisami prawa, ograniczenie przetwarzania i usunięcie danych osobowych. Użytkownik ma również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego.

Jeżeli użytkownik ma problemy ze zmianą lub aktualizacją danych osobowych, może skontaktować się z nami w sposób opisany na końcu tego dokumentu.

9. Data obowiązywania i zmiany w polityce prywatności.

Niniejsza wersja polityki prywatności obowiązuje od 1 września 2018 r. i może zostać zmieniona, jeżeli zaistnieje taka potrzeba.

10. Skontaktuj się z nami. 

Zatrudniony przez nas urzędnik ds. prywatności danych udziela odpowiedzi na pytania dotyczące poufności danych lub kwestii bezpieczeństwa. Zapytania dotyczące niniejszej polityki prywatno- ści lub bezpieczeństwa danych osobowych, które przetwarzamy, mogą być wysyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej, faksem lub pocztą na adres:

Email:             DataPrivacyOfficer@churchofjesuschrist.org
Faks:               +1-801-240-1187
Adres:             Data Privacy Office
                        50 E. North Temple Street
                        Salt Lake City, UT 84150-0013
                        USA