ComeuntoChrist.org Świat

Służba innym

Wszyscy możemy pomagać.

Jezus Chrystus powiedział: „Większej miłości nikt nie ma nad tę, jak gdy kto życie swoje kładzie za przyjaciół swoich” (Ew. Jana 15:13). Nie oznacza to, że musimy umrzeć, aby okazać miłość naszym przyjaciołom. Poświęcamy swoje życie za każdym razem, kiedy przedkładamy potrzeby drugiej osoby ponad własne. („Przyjaciółmi”, o których mowa w tym fragmencie, mogą być wszyscy ludzie, jakich spotykamy, ponieważ Jezus nakazał nam również, żebyśmy „się wzajemnie miłowali”).

Poświęcamy swoje życie poprzez pomoc innym. Członkowie Kościoła mają wiele sposobności, by służyć innym. Możemy pomagać w drobnych aktach uprzejmości wobec naszych sąsiadów, uczestniczyć w projektach działań na rzecz społeczności lokalnej, wypełniać obowiązki w naszej gminie wyznaniowej lub składać datki na rzecz wielkich kościelnych projektów pomocy humanitarnej. Te działania, małe czy duże, dają nam poczucie braterstwa z naszymi braćmi i siostrami i uświadamiają nam, że Bóg posyła nas jako odpowiedź na czyjąś modlitwę.

Cel pomagania innym

Małżeństwo sąsiadów pojawiło się by pomóc, gdy zobaczyli samotną matkę wprowadzającą się do małego domu obok. Przez całą sobotę nosili paczki, myli podłogi i zabawiali dwójkę małych dzieci tej kobiety. Gdy skończyli, zaprosiła nowych sąsiadów na kolację w nadchodzącym tygodniu, żeby okazać swoją wdzięczność. W pierwszym momencie odmówili, widząc, że nie miała dużo pieniędzy, ale nalegała ze łzami w oczach. Małżeństwo zdało sobie sprawę, że przyjęcie jej zaproszenia przyczyni się do stworzenia więzów przyjaźni i szacunku między nimi znacznie bardziej niż taka uprzejmość z ich strony.

Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich uczy, że powinniśmy dzielić się wszystkim, bo wszystko, co mamy, pochodzi od Boga — od dóbr materialnych i pieniędzy po nasz czas i zdolności. Dzieląc się tym, pomagamy potrzebującym (a trzeba pamiętać, że wszyscy jesteśmy potrzebujący w tym czy innym względzie). Pomaganie innym przypomina nam, że nic na tym świecie nie trwa tak długo, jak związki z ludźmi i że nic nie zbliża nas do innych bardziej niż praca na rzecz wspólnego dobra. Spencer W. Kimball, dawniejszy prorok, mówił: „Bóg nas widzi i troszczy się o nas — często rękami osoby, która nam pomaga” („The Abundant Life”, Tambuli , czerwiec 1979, str. 3). Bóg może działać bez nas, ale angażuje nas do pomocy — to, co czujemy, gdy służymy innym, jest tak fantastyczne!

W jaki sposób możemy służyć

Pomyśl o kimś, kto wydaje się być zupełnie samowystarczalny — kimś, kto ma dobrą pracę, ładny dom i jest ogólnie szczęśliwy. Czy takiej osobie też można pomóc? Czy należy to robić, skoro ta osoba zdaje się nic nie potrzebować? Ewangelia Jezusa Chrystusa uczy, że każdy czerpie korzyści z pomagania innym i z przyjmowania pomocy. Nie chodzi tylko o wypełnienie czyjegoś niedostatku, ale o okazanie miłości braciom i siostrom.

Człowiek bez poczucia głębokiego obowiązku i pragnienia niesienia pomocy bliźnim miałby poważne trudności z nazwaniem siebie chrześcijaninem. Gdy Jezus Chrystus chodził po ziemi, uczył nas, byśmy „kochali jeden drugiego”. Powiedział też: „Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie” (Ew. Jana 13:35). Poprzez pomaganie innym okazujemy miłość Bogu. Na szczęście liczba sposobów, by nieść pomoc, jest właściwie nieograniczona. Pomyśl o wszystkich możliwościach pomocy finansowej, fizycznej, wsparcia psychicznego i duchowego, które możemy oferować. Pomyśl o własnych zdolnościach. Może umiesz dobrze liczyć, jesteś bardzo pomysłowy, nie dajesz się łatwo wyprowadzić z równowagi lub umiesz cokolwiek innego. Pomyśl, ile te zdolności znaczą, jeśli dzielisz się nimi z kimś, kto właśnie ich potrzebuje. Nawet niepozorne rzeczy, takie jak pomoc w ogrodzie, przytrzymanie drzwi, mogą uprościć nieco czyjeś życie. Nie trzeba szukać daleko, by znaleźć sposobność do zaofiarowania swojego czasu lub sił. Naśladowanie przykładu Chrystusa jest piękne, bo nie wymaga oceny tego, komu, kiedy i jak pomagać. Możemy działać zgodnie z planem lub działać spontanicznie, możemy pomóc znajomemu lub obcej osobie. Służba chrześcijanina nie szuka rozgłosu ani zapłaty i wypływa z miłości.

Okazje do służby na rzecz innych

Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich prowadzi liczne centra magazynowe, fabryki konserw i zakłady przetwórcze, które oferują pracę dla wolontariuszy.

  • The United Way (w Polsce pod nazwą „Wspólna Droga” – United Way Polska) jest światową siecią, która wspiera działania na rzecz wspólnego dobra i stwarza warunki dla lepszego życia poprzez trzy kluczowe zagadnienia: edukację, dochody i zdrowie. LIVE UNITED jest wezwaniem, by każdy przyłączył się do działania i współtworzył przemiany. By dowiedzieć się więcej o ofercie i wolontariacie United Way na obszarze, gdzie mieszkasz, wejdź na stronę:

    www.liveunited.org

  • Jako uzupełnienie lokalnych służb kryzysowych Amerykański Czerwony Krzyż oferuje doraźną pomoc w pięciu innych dziedzinach: pomoc w społecznościach lokalnych; wsparcie — także psychiczne — dla służb militarnych i ich rodzin; zbiórka, przetwarzanie oraz dystrybucja krwi i produktów z krwi; programy edukacyjne dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa i wreszcie międzynarodowa pomoc i programy rozwojowe. By dowiedzieć się więcej o wolontariacie Amerykańskiego Czerwonego Krzyża, wejdź na stronę:

    www.redcross.org

  • Szukasz okazji, by zrobić coś dla swojej społeczności lokalnej? All for Good ułatwia to, pomaga znaleźć i uczestniczyć w pracy wolontariusza ze znajomymi i rodziną. Grupa osób z branży technologicznej, marketingowej i z sektora publicznego wzięła sobie do serca wezwanie prezydenta Stanów Zjednoczonych do angażowania się Amerykanów w służbę na rzecz innych. Stworzyli wspólnie otwartą aplikację komputerową umożliwiającą wymianę informacji o możliwościach i zapotrzebowaniu na wolontariat. By dowiedzieć się więcej o ofertach pracy woluntarystycznej na obszarze, gdzie mieszkasz, wejdź na stronę:

    www.allforgood.org

Jezus Chrystus jest doskonałym przykładem służby na rzecz innych

Po ostatniej kolacji, którą spożył na ziemi, Jezus Chrystus usiadł wśród Swoich uczniów. Wiedział, że Jego ziemskie życie wkrótce się skończy. Wiedział, że będzie cierpiał za grzechy świata. Wiedział, że jeden z apostołów wyda Go w ręce wzburzonego tłumu, który Go ukrzyżuje. Mimo że wszystko to musiało Go przygnębiać, Jezus Chrystus, zanim odszedł, pokornie klęknął i umył nogi Swoim uczniom. Syn Boga, wiodący idealne życie, zdolny by uzdrawiać, wskrzeszać zmarłych i przemieniać wodę w wino, wykonał ten prosty akt służby. Na ziemi nie było nikogo potężniejszego, kto bardziej niż On zasługiwałby na poświęcenie, mimo to uklęknął i umył nogi Swoim uczniom. Jezus Chrystus był doskonałym przykładem służby na rzecz innych. Każda chwila Jego ziemskiej misji poświęcona była służbie bliźnim.

Karmił głodnych. Uzdrawiał chorych. Błogosławił potrzebujących. Pomagał poprzez nauczanie. Już jako dwunastolatek był obecny w świątyni — „w tym, co jest Ojca” (Ew. Łukasza 2:49). Próba dorównania Chrystusowemu przykładowi służby na rzecz innych może wydawać się przytłaczającym zadaniem, ale nasze nawet najmniejsze uczynki ukazują pragnienie stania się kimś takim, jak On. Upodabniamy się do Jezusa, gdy odwiedzamy chorych lub samotnych. Służymy innym na Jego podobieństwo, gdy pomagamy sąsiadom naprawić dach, gdy zanosimy posiłek komuś, kto go potrzebuje, gdy przekazujemy datki na pomoc ofiarom katastrofy, gdy przebaczamy komuś, kto nas obraził. Pomaganie innym na wzór Jezusa Chrystusa oczyszcza nas. Dzięki temu rozumiemy, że nasz czas, zdolności i rzeczy nie należą wyłącznie do nas.

Pomaganie innym w Kościele

Prowadzenie lokalnych jednostek Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich odbywa się na zasadzie dobrowolności. Biskup i inni przywódcy wykonują swój zawód niezależnie od Kościoła i nie otrzymują z Kościoła żadnego wynagrodzenia za swoją służbę. Także każdy członek Kościoła ma okazję służyć w swojej gminie wyznaniowej. Mormoni (członkowie Kościoła) ofiarują swoje wysiłki, organizując zajęcia dla grup młodych mężczyzn i kobiet, ucząc dzieci i dorosłych w Szkole Niedzielnej, przygotowując oprawę muzyczną, sprzątając kaplicę, pracując w bibliotece itd. Poza lokalną jednostką Kościoła niektórzy mogą być powołani do pracy w świątyni, inni — do pomagania bezrobotnym w szukaniu pracy, jeszcze inni — do służby na misji itd. Członkowie są „powoływani” do powyższych zadań przez lokalnych przywódców kościelnych, ale sami decydują, czy chcą lub mogą je przyjąć. Pomaganie innym w Kościele nie służy zdobyciu uznania, a poczucie obowiązku nie jest jedyną przyczyną. Członkowie chcą „wzbogacić” ludzi wokół siebie i podzielić się czasem i zdolnościami, którymi Pan ich pobłogosławił.

Wysiłki Kościoła

Poza małymi, osobistymi czynami dobra, członkowie Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich włączają się w wielkie zorganizowane projekty pomocy dla potrzebujących rejonów świata. Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przekazał ponad miliard dolarów w gotówce i dobrach materialnych do 167 różnych krajów potrzebujących pomocy humanitarnej, od kiedy zaczęto prowadzić rejestr w 1985 roku. Po trzęsieniu ziemi, które w lutym 2010 roku dotknęło Chile, Kościół zorganizował lotniczą dostawę między innymi namiotów, tkanin wodoodpornych i pieluch. W styczniu tego samego roku Kościół wysłał dwa samoloty na Haiti, po katastroficznym trzęsieniu ziemi. Każdy samolot leciał z ponad 40 tysiącami kilogramów jedzenia i środków pierwszej pomocy. Organizacje Kościoła na szczeblu lokalnym, krajowym i międzynarodowym pozwala w szybkim czasie zorganizować pomoc, tak że jedzenie, potrzebne środki i ludzie mogą przybyć na czas.

Dowiedz się więcej na temat prowadzonej przez nas pomocy humanitarnej