ComeuntoChrist.org Din întreaga lume

Cine-l alege pe profetul mormon?

Răspuns oficial

Isus Hristos este Capul acestei Biserici. Chemarea şi desemnarea profetului în viaţă este făcută de Cel a Cărui Biserică este aceasta.

După moartea profetului Joseph Smith în Carthage Illinois, Brigham Young a condus Biserica spre Valea Salt Lake şi a îndrumat creşterea şi expansiunea ei către vest. După moartea lui, apostolul cu cea mai mare vechime în oficiul respectiv, John Taylor, a devenit cel de-al treilea preşedinte al Bisericii. După moartea fiecărui preşedinte al Bisericii, apostolul cu cea mai mare vechime în oficiul respectiv devine următorul preşedinte. După Brigham Young, Biserica a fost condusă de:

 • John Taylor – 1877-1887
 • Wilford Woodruff – 1887-1898
 • Lorenzo Snow – 1898-1901
 • Joseph F. Smith – 1901-1918
 • Heber J. Grant – 1918-1945
 • George Albert Smith – 1945-1951
 • David O. McKay – 1951-1970
 • Joseph Fielding Smith – 1970-1972
 • Harold B. Lee – 1972-1973
 • Spencer W. Kimball – 1973-1985
 • Ezra Taft Benson – 1985-1994
 • Howard W. Hunter – 1994-1995
 • Gordon B. Hinckley – 1995-2008
 • Thomas S. Monson – 2008-2018
 • Russell M. Nelson – 2018-prezent

Fiecare preşedinte al Bisericii îşi alege consilieri dintre bărbaţi demni şi capabili. Împreună, aceşti bărbaţi formează Prima Preşedinţie a Bisericii. Împreună cu cei Doisprezece Apostoli, ei oferă îndrumare Bisericii.