ComeuntoChrist.org Din întreaga lume

Cine este astăzi profetul mormon?

Răspuns oficial

Dumnezeu a chemat în zilele noastre profeţi care să conducă Biserica Sa, tot aşa cum El a făcut-o şi în vechime. Profetul actual şi preşedintele Bisericii lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă este Russell M. Nelson. El este ajutat de doi consilieri: Dallin H. Oaks şi Henry B. Eyring. Împreună, ei alcătuiesc Prima Preşedinţie a Bisericii (asemenea lui Petru, Iacov şi Ioan după moartea lui Hristos).

Toţi membrii Primei Preşedinţii şi ai Cvorumului celor Doisprezece Apostoli sunt apostoli şi profeţi. Apostolii din ziua de astăzi sunt:

 • M. Russell Ballard
 • Jeffrey R. Holland
 • Dieter F. Uchtdorf
 • David A. Bednar
 • Quentin L. Cook
 • D. Todd Christofferson
 • Neil L. Andersen
 • Ronald A. Rasband
 • Gary E. Stevenson
 • Dale G. Renlund
 • Gerrit W. Gong
 • Ulisses Soares