ComeuntoChrist.org Världsomfattande

Återställelsen av
Jesu Kristi kyrka

Kristus grundade sin kyrka på jorden

”Jag är vägen och sanningen och livet” (Johannesevangeliet 14:6) sade Kristus till sina efterföljare under sin korta men kraftfulla jordiska verksamhetstid. Det var ett tidsenligt och nödvändigt budskap eftersom många hade slutat att följa Guds bud under århundradena innan han föddes till jorden. Kristus förde tillbaka ljuset till världen när han förkunnade sitt evangelium på samma sätt som han hade förkunnat det för forntida profeter som Abraham, Isak och Mose. Han valde tolv män som apostlar — bland annat Petrus, Jakob och Johannes — och lade händerna på deras huvud och gav dem myndigheten som kallas för prästadömet så att de kunde utföra dop, leda hans kyrka och predika hans ord för hela världen.

Trots hans stora inflytande och många mirakel förkastades han slutligen och korsfästes. Efter sin död fortsatte hans modiga och trofasta apostlar utan honom, döpte nya medlemmar och etablerade flera församlingar.

Det stora avfallet

Trots Kristi apostlars och deras trogna efterföljares tappra arbete började den ursprungliga kyrkan som Kristus återställde att vittra sönder. Medlemmar utsattes för svår förföljelse och alla utom en av apostlarna led martyrdöden. Den här perioden kallas för det stora avfallet, när folk avföll (2 Tessalonikerbrevet 2:1-3) från evangeliet som Kristus upprättade. Myndigheten som apostlarna hade att förläna prästadömsnycklar och ta emot uppenbarelse från kyrkan förlorades tillsammans med många dyrbara läror. Felaktiga representationer av hans undervisning smög sig in i kyrkan vilket ledde till stridande uppfattningar och förlorade sanningar. Vi kallar denna period för det stora avfallet.

Utan myndighet eller gudomlig vägledning var det svårt för kristendomen att överleva utan stridande meningar om till och med evangeliets mest grundläggande lära. Utan prästadömets myndighet och det fullständiga evangeliet var människan tvungen att förlita sig på mänsklig visdom för att tolka skrifterna, principer och förrättningar. Många felaktiga uppfattningar lärdes ut som sanning och mycket av det vi känner till om Gud Faderns, hans Son Jesu Kristi och den Helige Andens sanna natur och egenskaper gick förlorad. Viktiga lärosatser som tro, omvändelse, dop och den Helige Andens gåva förvanskades och andra viktiga lärosatser försvann helt.

Årtionden senare insåg inspirerade män, som Martin Luther och Jean Calvin, att bruk och lärosatser hade förändrats eller gått förlorade och de försökte reformera de kyrkor som de tillhörde. Men utan myndigheten som Herren Jesu Kristi apostlar hade haft kunde hans evangelium och kyrka inte få tillbaka det de förlorat.

Gud återställde Kristi kyrka genom Joseph Smith

Om grannpojken berättade för oss att han kallats av Gud att återställa hans kyrka till jorden, skulle vi då tro att det var sant? Antagligen inte. På samma sätt trodde många människor i Nasaret inte att deras granne, snickaren Jesus, var Messias.

Efter århundraden av andlig förvirring var människan i desperat behov av Jesu Kristi ursprungliga lära. När Gud 1820 valde en 14-årig pojke som sin budbärare vägrade de flesta att lyssna. Joseph Smith bodde i Förenta staterna, som var det enda landet vid den tiden som hade religionsfrihet. Hans familj var djupt religiös och sökte ständigt efter sanningen.

Joseph behövde välja vilket av de många kristna samfunden som han skulle gå med i. Efter noggranna efterforskningar var Joseph Smith fortfarande osäker på vilken kyrka han borde gå med i. Han skrev senare: ”Så stor var förvirringen och stridigheterna bland de olika samfunden att det var omöjligt för en person så ung som jag … att komma till en säker slutsats om vem som hade rätt och vem som hade fel … Mitt i denna ordstrid och detta åsiktstumult sade jag ofta till mig själv: Vad skall jag göra? Vilken av alla dessa grupper har rätt, eller har de alla fel? Om något av dem har rätt, vilken är det då och hur skulle jag kunna veta det?” (Joseph Smith — Historien 1:8, 10).

Han vände sig till Bibeln för att få vägledning. Han läste: ”Om någon av er brister i visdom skall han be till Gud, som ger åt alla villigt och utan förebråelser, och han skall få den” (Jakobs brev 1:5). Med sin enkla tro beslöt han sig för att göra det. Våren 1820 gick han till en närbelägen skogsdunge och knäböjde i bön. Han beskrev sin upplevelse: ”Jag [såg] en ljuspelare alldeles över mitt huvud, klarare än solen, som sänkte sig gradvis tills den föll på mig … När ljuset vilade på mig såg jag två personer, vilkas glans och härlighet trotsar all beskrivning, stående över mig i luften. En av dem talade till mig och nämnde mig vid namn och sade, medan han pekande på den andre: Denne är min älskade Son. Hör honom!” (Joseph Smith — Historien 1:16–17). I sin syn såg han Gud Fadern och hans Son Jesus Kristus. Frälsaren sade till Joseph att han inte skulle gå med i någon av kyrkorna. Många goda människor på den tiden trodde på Kristus och försökte förstå och undervisa om hans evangelium, men de hade inte sanningens helhet eller myndigheten att döpa eller utföra andra frälsande förrättningar. Den här synen var början på återställelsen av Jesu Kristi kyrka till jorden, vilken Gud tio år senare gav en visare och av himlen undervisad Joseph Smith tillåtelse att upprätta. Det gjorde att alla återigen kunde njuta av glädjen och välsignelserna som kommer av att följa den.

Läs mer om Joseph Smith

Myndigheten att leda Guds kyrka återställdes

Vad betyder det egentligen att ha gudomlig myndighet? Myndigheten att handla i Guds namn kallas för prästadömet. En del tror felaktigt att det ger en person makten att diktera vad andra personer ska göra. Vad det egentligen betyder är att en person kan handla i Guds namn å hans kyrkas vägnar — på ett liknande sätt som en person som vi ger fullmakt att handla i vårt ställe.

Innan upprättandet av Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga tog Joseph Smith emot prästadömets myndighet från Johannes Döparen, Petrus, Jakob och Johannes, som hade fått samma makt och myndighet från Jesus Kristus (se Lukasevangeliet 9:1). Dessa män visade sig som änglar och förlänade prästadömet till Joseph Smith. Dagens profet Russell M. Nelson är den bemyndigade efterträdaren till Joseph Smith. Hans och kyrkans andra apostlars prästadömsmyndighet kan spåras till Jesus Kristus i en obruten kedja av ordinationer.

Mormons bok

Mormons bok vittnar om att Jesus Kristus verkligen levde på jorden och fortfarande lever i dag och är vår gudomlige Frälsare. Den är ett andra vittne som bekräftar att Jesus Kristus finns och att Bibeln är sann. Berättelsen om dess framkomst är lika mirakulös som de andra händelserna som skedde under återställelsen av kyrkan.

År 1823 fick Joseph Smith besök av en himmelsk budbärare vid namn Moroni på samma sätt som änglar ofta visade sig för apostlarna i Nya testamentet. Moroni berättade för Joseph om en uppteckning av den amerikanska kontinentens forntida invånare som fanns nedgrävd i en kulle i närheten. Han sade att den innehöll Jesu Kristi evangelium i sitt helhet och var inristad på tunna guldplåtar. Joseph översatte boken till engelska. Boken gavs namnet Mormons bok efter Mormon, den forntida profeten som sammanställde den.

Mormons bok är översatt och skriven i samma stil som Bibeln och berättar om rättfärdiga människor som levde på den tiden och försökte följa Guds bud. Precis som det ibland sker i dag drev andra med dem och de förföljdes för deras tros skull. En särskilt inspirerande del av boken berättar om hur Kristus besökte den amerikanska kontinenten strax efter sin uppståndelse. Han uppmanade människorna att känna på märkena efter såren i hans händer, fötter och sida. Han välsignade och botade dem, utförde mirakel och gav tolv män samma myndighet som han hade givit sina tolv apostlar vars verk vi kan läsa om i Bibeln. Människorna påverkades så starkt av hans besök att de i nästan 170 år levde i frid och rättfärdighet.

Läs mer om Mormons bok

Gud är din kärleksfulle himmelske Fader

Det centrala budskapet i den återställda kyrkan är att Gud är vår himmelske Fader och vi är hans andebarn. Han känner oss personligen och älskar oss mer än vi kan fatta. Han vill att vi ska ha framgång i det här livet och sedan återvända till honom. Vårt liv på jorden ingår i hans plan för oss, för att vi ska få en kropp, tillfälle att lära, utvecklas och finna glädje. Ibland är livet tungt, ensamt och skrämmande, men din himmelske Fader bryr sig alltid om dig. Han är redo att svara på dina böner genom att skänka dig tröst, frid och vägledning.

Han har förberett en väg som välsignar vårt liv om vi följer den. Vi måste gå längs den vägen för att kunna återvända till honom. Då kan vi ta emot fullheten av välsignelserna som kommer av Kristi försoningsoffer. När vi gör det känner vi större frid och glädje både i det här livet och i det kommande livet.

Familjen är en avgörande del av Guds plan

Vi kanske växte upp i en lycklig och trygg familj med två kärleksfulla föräldrar. Vi kanske inte gjorde det, utan det var tufft att växa upp utan den kärlek och det stöd vi så gärna ville ha. Det är troligt att vi som vuxen vill ha ett lyckligt hem.

Det är inte alltid lätt att hålla friden i hemmet, men i Guds återställda kyrka är äktenskapet och familjen den viktigaste sociala enheten både nu och för evigt. Gud vill att vi ska göra allt vi kan för att förbereda oss på att leva tillsammans med vår familj för evigt. Om grunden för vårt äktenskap och vår familj utgörs av Kristi lära, som tro, bön, omvändelse, förlåtelse, respekt, kärlek, medkänsla, arbete och sund rekreation, kan hemmet vara en fristad som skänker oss frid och otrolig glädje.

Vi får inte bli modfällda. Oavsett hur mycket vi försöker kommer vårt äktenskap och vårt hem inte att vara perfekt. Det är en del av tillväxtprocessen som vi är här för att gå igenom. Gud vill att vi ska lära oss visa tålamod och kärlek när vår maka, vårt lilla barn eller vår tonåring visar sin allra mänskligaste sida. Vår uppgift är att tjäna dem, vilket i sin tur hjälper oss bli mer lika Gud.

Läs mer om att stärka familjen

Hur Gud talar till oss i dag

Han ger oss också vägledning genom sina profeter, som har myndigheten att tala och handla i hans namn. Under årens gång har modiga profeter som Noa, Abraham, Mose, Petrus, Johannes Döparen, aposteln Paulus och otaliga andra innerligt burit sina vittnesbörd om Kristus för att stärka vår tro på honom.

När Joseph Smith 1844 led martyrdöden i Carthage i Illinois gick ledarskapet för den återställda kyrkan vidare till Brigham Young, som var den som hade varit apostel längst. Han ledde kyrkan under Kristi ledning under de kommande 33 åren — han ledde den första gruppen pionjärer över slätterna till Saltsjödalen 1847. Han tog emot över 70 000 människor från Förenta staterna och Europa och grundade över 350 bosättningar i västra Förenta staterna, Kanada och Mexiko.

Vi har fortfarande en profet i dag och vår nuvarande profet och president för kyrkan är Russell M. Nelson. Han assisteras av två rådgivare — Dallin H. Oaks och Henry B. Eyring. Tillsammans utgör de första presidentskapet för Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga (på samma sätt som Petrus, Jakob och Johannes efter Kristi död). Precis som Gud genom sin profet Mose ledde israeliterna ut ur slaveriet och till en bättre plats, leder han oss i dag till ett lyckligare och fridfullare liv när vi väljer att följa Jesus Kristus genom att följa hans levande profet. Vi kan alla läsa eller lyssna till de levande profeternas ord och överväga hur kunskapen om Guds vilja kan hjälpa oss i vårt liv.