ComeuntoChrist.org Världsomfattande

Guds bud

Gudomlig vägledning

Kommer du ihåg hur dina föräldrar gav dig regler när du var ung? Regler som att inte leka mitt ute i gatan eller inte leka med tändstickor. Kommer du ihåg hur det ibland kändes som om reglerna hindrade dig, som om dina föräldrar hade hittat på dem bara för att hindra dig från att göra det som du verkligen ville göra — det som du trodde skulle göra dig lycklig? När vi blir äldre inser vi hur viktiga sådana regler är och att vi kunde ha blivit svårt skadade och till och med dödade om vi inte hade följt dem.

Precis som våra föräldrar under vår uppväxt har Gud givit oss bud för att hjälpa oss fokusera på det som är viktigast och hur vi kan fortsätta vara i säkerhet. All hans vägledning är avsedd för att vi ska vara i säkerhet, hjälpa oss att hålla oss nära honom och i slutändan ge oss mer frihet och glädje.

Ordet ”bud” kanske får oss att tänka på de tio budorden — en lista över ”Du skall inte” — men Gud säger inte bara till oss vad vi inte bör göra utan också vad vi bör göra. Hans största hopp är att vi ska känna evig glädje, så vi kan vara säkra på att hans bud inte är regler som begränsar oss utan att de är gudomlig vägledning som är till för att skydda oss från skada och leda oss till ett bättre sätt att leva.

De två stora buden

Vår lydnad till Guds bud kommer från vår önskan att visa vår kärlek till honom, till våra medmänniskor och till oss själva. Medan Jesus Kristus var på jorden frågade en man honom: ”Vilket är det största budet i lagen?” Jesus svarade:

Jesus Kristus lär oss med dessa få rader att det centrala i ”du skall inte” och ”du skall” är att vi ska älska Gud och våra medmänniskor. När vi begrundar nedanstående bud kan det vara lättare att förstå dem om vi kommer ihåg dessa två grundläggande bud.

Be ofta

Alla kan be, var som helst och när som helst. Oavsett om vi står på knä, sitter eller står, ber högt eller tyst, ber i grupp eller enskilt, så hör Gud oss och svarar på vår bön. Bön är så lätt och så enkelt att vi kanske inte förstår vilket privilegium det är. Genom den kan vi tala direkt till vår himmelske Fader, som vill hjälpa oss med alla våra problem och frågor. Han kanske inte svarar på en gång eller på det sätt vi förväntar oss, men vi tror på att det skrifterna säger är sant: ”Bed och ni skall få, sök och ni skall finna, bulta och dörren skall öppnas” (Matteusevangeliet 7:7).

Vi har befallts att be ofta eftersom ju mer vi talar med Gud ju mer öppna är vi för att acceptera hans vägledning när vi står inför utmaningar. Det är ett exempel på hur ett buds välsignelser uppväger den ansträngning vi lägger ner på det.

Studera skrifterna

De flesta skrifterna skrevs för över ett tusen år sedan, så det kan vara svårt att se hur det kan hjälpa oss här och nu om vi läser dem. Men eftersom Guds visdom är tidlös kan vi läsa skrifterna och tillämpa dess budskap i vårt eget liv. Vi kanske får nya ansvar på jobbet som vi ser fram emot men som också gör oss nervösa eftersom vi inte vet hur vi ska klara av dem. En sådan nervositet kanske anses vara sekulär — något som skrifterna inte kan hjälpa oss med — men berättelsen om hur Gud kallade Enok till att profetera kan hjälpa oss hantera vår rädsla. Efter att Gud bett Enok befalla de syndiga människorna omkring honom att omvända sig frågar Enok ödmjukt: ”Varför har jag som bara är en gosse funnit nåd inför dina ögon … ty jag är trög att tala. Varför är jag din tjänare?” Herren uppmuntrade Enok genom att säga: Moses bok 6:31-32

Enok gjorde det som Herren befallde honom. Han blev en vältalig profet som hjälpte sitt folk att förändra sina hjärtan. Hans prövning lär oss att Gud hjälper oss utveckla förmågan att göra saker vi inte visste att vi kunde klara av, så länge som vi litar på honom.

Budet att studera skrifterna liknar budet att be ofta. Gud vill att vi ska läsa hans ord eftersom de hjälper oss att lära känna hans vilja, och att följa Guds vilja är alltid det bästa för oss. Skrifterna innehåller saker som Gud har uppenbarat till sina barn genom profeter.

Håll sabbatsdagen helig

Nu för tiden har söndagen börjat likna alla andra dagar. Många av oss måste arbeta och efter det försöker vi hinna med allt annat som måste göras och som vi inte hann med på lördagen. Det känns som om vi har mer att göra på helgerna än vi har under veckan. Men söndagen, eller sabbaten, är till för att dyrka Gud och vila från resten av våra dagliga förpliktelser. När Gud hade skapat världen under sex dagar avsatte han den sjunde dagen som en dag för vila och åminnelse. På söndagen kan vi tillbringa tid med våra vänner och vår familj, besöka de sjuka eller ensamma, läsa skrifterna lite mer och gå till kyrkan. På kyrkan sjunger vi, ber och samtalar om evangeliet med andra medlemmar i församlingen och vi tar också del av sakramentet till minne av Frälsaren. På kyrkan deltar mormonerna i sakramentet genom att äta bröd och dricka vatten som förbereddes som en symbol för Jesu Kristi kropp och blod. Vi kan använda tiden till att begrunda på hur Jesus Kristus kan hjälpa oss och på hur vi bättre kan hålla förbunden vi ingått med honom.

Förutom att vi får vila från stressen som arbetsveckan för med sig visar vi respekt för Gud genom att hålla sabbatsdagen helig och det påminner oss att ta oss tid i vårt hektiska liv till att tacka vår Skapare. Söndagen är en dag man kan se fram emot, en dag när vi får njuta av det som verkligen betyder något.

Dop och konfirmation

Ett av dopets syften är att vara en symbol för hur våra synder tvättas bort, men också Jesus Kristus, som levde ett fullkomligt liv, döptes. Jesus döptes eftersom det är ett bud och han ville visa ett fullständigt exempel av lydnad till vår himmelske Faders gudomliga vägledning.

Dopets och konfirmationens förrättningar är två sätt vi kan visa att vi är villiga att ta på oss Jesu Kristi namn, med andra ord att vi vill vara kristna och göra vårt bästa för att alltid leva på det sättet. Först döps vi genom att sänkas ned under vattnet och lyftas upp igen av en person som har fått myndighet från Gud att göra detta. Den handlingen symboliserar Jesu Kristi död, begravning och uppståndelse, och den representerar också slutet på vårt gamla liv och början på ett nytt liv som hans lärjunge. När vi har döpts lägger en person som fått myndighet därtill sina händer på vårt huvud, ger oss rätten att ta emot den Helige Andens gåva och konfirmerar oss som medlem i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga.

Följ profeten

Har du någonsin hört en person ge sin version av en händelse och sedan hört hur den andra parten beskriver den och det lät som om båda talade sanning? Med så många människor och åsikter omkring oss, hur vet vi vad vi bör tro på? För att hjälpa oss lära känna hans vilja — för att hjälpa oss veta vad som är sant — kallar Gud profeter och apostlar som talar i hans namn. En profet är en trofast och rättfärdig man som Gud har valt som sitt språkrör här på jorden. Apostlar är profeter som Gud har kallat till särskilda vittnen om Jesus Kristus och hans gudomlighet. För att kunna tala i Guds ställe måste profeter och apostlar ha det prästadömet, eller den gudomliga myndigheten, som krävs för ett sådant heligt ansvar.

Gud har kallat profeter i alla tider. I Bibeln kan vi läsa om profeter som Adam, Abraham, Mose, Paulus och många andra. Vi tror att Gud också har kallat profeter till att leda oss i dag. Joseph Smith var den första profeten som kallades i den här tidsutdelningen, eller tiden, i kyrkan och det har funnits en profet på jorden sedan dess. Mannen som har kallats att tala i Guds ställe och leda hans kyrka i dag heter Russell M. Nelson.

När Gud ber oss att följa profeterna ber han oss egentligen att hålla oss nära honom, precis som när han ber oss att be ofta och läsa skrifterna. När vi lyssnar till profeterna hjälper det oss att lära oss mer om eller påminna oss om vad vi behöver göra för att ta emot Jesu Kristi försoning och bli värdiga alla välsignelser som Gud vill ge oss. Gud lovar att de som följer profeterna är ”Guds rikes arvingar” (Mosiah 15:11).

Följ de tio budorden

När Mose hade lett Israels barn ut ur fångenskap gick han upp på berget Sinai och talade med Gud. När Mose kom ner från berget hade han de tio budorden som Herren uppenbarat för honom inristade på stentavlor. Vi följer dessa bud än i dag, tusentals år senare.

Lev efter kyskhetslagen

Kraften att skapa liv är en helig del av Guds plan. Det är ett sätt att uttrycka kärlek och gör att man och hustru kan skapa liv. Gud har befallt att det sexuella umgängets kraft och privilegium endast ska finnas mellan man och kvinna som är lagligt vigda. Det här budet kallas för kyskhetslagen. Det kräver avhållsamhet från sex innan äktenskapet och fullständig trohet och lojalitet mot vår maka efter vigseln. Gud förväntar sig att vi ska hålla våra tankar rena och vara kyska i klädsel, tal och handling (Matteusevangeliet 5:27–28). Vi måste också undvika att se på pornografi och delta i homosexuella relationer.

Vi inser att principerna i kyskhetslagen avskiljer Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga från normen och resten av världen kan tycka att den är strikt, men stora välsignelser i form av frid, självrespekt och självkontroll kommer av att lyda det här budet.

Följ Visdomsordet

Det vi äter och inte äter är ett av de mest synliga tecknen på vår tro, och de härstammar från att vi tror att vår kropp är en dyrbar gåva från Gud. Vi tror att han har givit oss vägledning i hur vi bäst kan ta hand om den. Han uppenbarade en hälsolag, som kallas för Visdomsordet, för Joseph Smith 1833. Visdomsordet förbjuder intagandet av alkohol, kaffe, thé och användningen av tobak. Den antyder också att vi inte bör använda illegala droger eller missbruka receptbelagda droger.

Visdomsordet uppmuntrar oss också till att äta mycket frukt och grönsaker i dess tid, rikligt med säd och en begränsad mängd kött. Det påminner oss att äta detta ”med förstånd och tacksägelse” (Läran och förbunden 89:11). Förutom detta tydliga råd lär kyrkan oss att i allmänhet leda hälsosamma liv genom att få tillräckligt med sömn, motionera regelbundet och undvika extrema dieter. Visdomsordet visar oss att Gud bryr sig om vår fysiska hälsa lika mycket som vår andliga hälsa. Genom att avråda från det som kan skapa ett beroende betonar den hur viktig vår handlingsfrihet är. När vi är beroende av något som tobak eller alkohol — och det här gäller för allt slags beroende — förslavas vi av det. Vi har då en minskad förmåga att fatta egna beslut och kontrollera vårt eget liv.

Eftersom syftet med att vi kom hit till jorden var att lära oss mer och växa genom att fatta våra egna beslut är det lätt att se varför Gud vill att vi undviker sådant som kan begränsa vår valfrihet. När vi följer Visdomsordet lovar Gud oss bättre hälsa, men också ”visdom och stora skatter av kunskap” (Läran och förbunden 89:19). Att leva efter Visdomsordet är en nyckel till att vi ska kunna känna Guds Andes vägledning.

Håll tiondelagen

Vi kan vara delaktiga i Herrens verk här på jorden genom att ge tillbaka en del av det som Herren välsignat oss med. Att betala tionde innebär att ge en tiondel av vår inkomst till kyrkan så att den kan användas för att utföra Guds verk på jorden. En del tycker att det låter som en prövning, men det är det inte — det är en välsignelse. Sedan forna dagar har Gud bett sitt folk att hålla tiondelagen.

Tio procent av vår inkomst kan låta mycket, särskilt för många av oss som redan tycker att vi knappt klarar oss inom vår budget. Men om vi håller tiondelagen lovar Gud att ”öppna för oss himlens fönster och låta välsignelse strömma ut över oss i rikt mått” (se Malaki 3:10).

Denna välsignelse kan ta sig många uttryck. Ibland välsignas vi helt enkelt med att klara oss med mindre, att hitta sätt att spara pengar på utan att det gör oss mindre lyckliga. När vi tar bort tio procent från vår lön gör det ofta att vi budgeterar resterande nittio procent bättre, och när man följer en budget räcker pengarna alltid längre. Oavsett hur välsignelsen visar sig så påminner tiondet oss att det Gud skänker oss varar längre än det världen kan skänka oss. Det är också till hjälp att minnas att allt vi har kommer från Gud och vi kan visa vår tacksamhet till honom genom att ge honom en liten del tillbaka.

Iaktta fastelagen

En gång i månaden ber Gud oss att fasta, med andra ord att hoppa över mat och vatten under två måltider. Om man har hälsoproblem eller är ung kan fastan anpassas efter individuella omständigheter. Men några säger att om man fastar utan att be så hoppar man bara över måltiderna. Vi väljer ett visst behov eller en fråga vi har och ber om hjälp med det medan vi fastar. Mose, David, Ester, Jesus och många andra fastade för att komma närmare Gud och bli mer mottagliga för hans vägledning. Vi har sett att när vi fastar och ber i tro är vi ödmjukare och bättre på att känna Guds kärlek och förstå hans vilja. Fasta visar också att vi är villiga och kapabla att kontrollera vår kropps begär, vilket kan hjälpa oss under andra prövningar som kräver denna styrka.

Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga avsätter den första söndagen varje månad som en tid när medlemmarna ombeds fasta. Vi uppmuntras att ge ett fasteoffer de dagarna, vilket är en donation av pengar (som minst motsvarar värdet av de två måltiderna) som används för att hjälpa fattiga i behov av mat eller husrum. På det sättet påminner fastelagen oss om att Gud är vår Fader i himlen som svarar oss när vi talar till honom, men det påminner oss också om att människorna omkring oss är våra bröder och systrar och att.

Lyd och ära lagen

Vi tror på att lyda landets lagar (Trosartiklarna 1:12). Mormoner uppmanas vara goda medborgare, vara aktivt engagerade i lokal och nationell politik och att tjäna vårt samhälle genom att vara aktiva och engagerade medborgare.

Intelligent lydnad

Gud vill inte att vi blint ska följa hans gudomliga vägledning eller för att vi är rädda för att bli straffade. Han vill att vi ska utöva intelligent lydnad av egen fri vilja. Vi måste själva få ett vittnesbörd om att buden verkligen kommer från honom och att de kan hjälpa oss att bli lyckligare. För att få detta vittnesbörd måste vi utöva tro. Vi måste ha en sann önskan och vi måste vara villiga att göra det som krävs för att få kunskap om dessa ting.
I Mormons bok lovar vår himmelske Fader oss:

Vi kan själv få veta att dessa ting är sanna. När vi vet att något är sant skapar det en önskan hos oss att leva efter det under resten av vårt liv. Då känns inte buden som nyckfulla regler från en oengagerad Gud. De känns istället som gudomlig vägledning som hjälper oss att navigera oss igenom jordelivets kaos. Då ser vi fördelarna med att följa vägledningen i vårt dagliga liv och vi känner en större känsla av frid och andlighet.