ComeuntoChrist.org Världsomfattande

Joseph Smith

Joseph Smith: En Guds profet

Västra delen av staten New York i Förenta staterna kallades i början av 1800-talet för ”Eldsvådedistriktet”. Religionsivern var intensiv. Många religioner skickade präster för att utöka sin flock. Det kom så många att det knappt fanns några kvar att omvända. Det var en tid och plats präglad av teologiskt tumult.

Det var då Joseph Smith Jr, son till Joseph och Lucy Mack Smith, föddes. Hans stora familj befann sig mitt i denna religiösa väckelse. De ville följa Gud, men visste inte vilken av de motstridande kyrkorna som var den rätta. Några i Josephs familj vägde åt en viss religion, andra åt en annan, men ingen visste med säkerhet att deras kyrka var Kristi sanna kyrka.

Medlemmar i mormonkyrkan berättar om sina känslor inför och vittnesbörd om profeten Joseph Smith.

Sökte efter sanningen

Som fjortonåring hade Joseph redan en önskan att hitta sanningen. Liksom hans familj var han djupt religiös och när tiden kom för honom att döpas behövde Joseph bestämma sig för vilken av de många kristna kyrkorna han skulle gå med i. Han undersökte dem noggrant, men kände sig fortfarande förvirrad. Han skrev senare: ”Så stor var förvirringen och stridigheterna bland de olika samfunden att det var omöjligt för en person så ung som jag … att komma till en säker slutsats om vem som hade rätt och vem som hade fel … Mitt i denna ordstrid och detta åsiktstumult sade jag ofta till mig själv: Vad skall jag göra? Vilken av alla dessa grupper har rätt, eller har de alla fel? Om något av dem har rätt, vilken är det då och hur skulle jag kunna veta det?” (Joseph Smith Historien 1:8, 10).

Joseph vände sig till Bibeln för att få vägledning. Han läste:

Versen gjorde stort intryck på honom. Han beslöt sig för att be och fråga vad han borde göra, med en enkel tro på att Gud skulle höra och svara honom.

En Guds profet

Våren 1820 gick Joseph till en skogsdunge i närheten av sitt hem och knäböjde i bön. Han beskrev sin upplevelse: ”Jag [såg] en ljuspelare alldeles över mitt huvud, klarare än solen, som sänkte sig gradvis tills den föll på mig … När ljuset vilade på mig såg jag två personer, vilkas glans och härlighet trotsar all beskrivning, stående över mig i luften. En av dem talade till mig och nämnde mig vid namn och sade, medan han pekade på den andre: Denne är min älskade Son. Hör honom!” (Joseph Smith — Historien 1:16-17).

Se hur Gud återställde fullheten i sitt evangelium till jorden genom profeten Joseph Smith (19:15).

Synen Joseph Smith såg med vår himmelske Fader och hans Son Jesus Kristus var början på Josephs kallelse som en Guds profet. Han fick veta att ingen av kyrkorna på jorden hade all sanning. Med tiden utvaldes Joseph Smith till att grunda Kristi kyrka och återställa prästadömet, eller myndigheten att handla i Guds namn. Han leddes av Gud till en forntida uppteckning och gavs förmågan att översätta den till engelska. Den uppteckningen kallas för Mormons bok. Han fortsatte att be och ta emot uppenbarelse för kyrkan under resten av sitt liv. Uppenbarelserna samlades i en helig skrift som kallas för Läran och förbunden och den visar att Gud fortfarande leder sina barn i dag. Joseph Smith grundade senare officiellt Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga den 6 april 1830.

Ledare för Jesu Kristi kyrka

Ibland när vi når en ansvarsställning kan det kännas som om vi inte behöver hjälp längre, men Joseph Smith förtröstade på Herrens hjälp mer och mer efter han kallades som profet. Han visste att hans ansvar inte var att sprida sin egen lära utan att dela med sig av det som Gud uppenbarade för honom. Större delen av texten i Läran och förbunden utgörs av Guds svar på Joseph Smiths böner och frågor. Han bad Gud förklara delar av evangeliet och bad om vägledning i fråga om hur han skulle leda kyrkan och det växande antalet mormoner. Gud sade åt honom att kalla apostlar, profeter och andra ledare så att de kunde ha tillsyn över kyrkan.

De första mormonerna förföljdes mycket på grund av att omgivningen såg dem som ett affärsmässigt, politiskt och religiöst hot, så Joseph och de som han kallade att hjälpa honom ledde mormonerna från plats till plats i förhoppningen om att de skulle hitta en vänligare plats. Trots allt lidande de utstod byggde kyrkans tidiga medlemmar tempel, utförde missionsarbete, byggde blomstrande städer och en del verkade i Förenta staternas armé under migrationen västerut. Flera år innan sin död fick Joseph i uppdrag av Herren att organisera de tolv apostlarnas kvorum och efter ett tag förlänade han dem alla nycklar, rättigheter och den myndighet som behövdes för att leda kyrkan. Efter Joseph Smiths död tog Brigham Young, som då varit apostel längst på jorden, över efter honom som kyrkans andra profet och president. Dagens profet Russell M. Nelson är den bemyndigade efterträdaren till Joseph Smith. Hans och kyrkans andra apostlars prästadömsmyndighet kan spåras till Jesus Kristus i en obruten kedja av ordinationer sedan Joseph Smith.

En hängiven make och far

En av kyrkans senare profeter sade till medlemmarna: ”Ingen framgång kan uppväga ett misslyckande i hemmet.” Det sades över hundra år efter Joseph Smiths död, men Joseph var ett exempel på den tanken i hela sitt liv. Trots att Joseph ofta förföljdes och ibland fängslades på grund av falska anklagelser, var tanken på familjen närmast hans hjärta. Han skrev till sin hustru Emma medan han satt fängslad i Missouri:

Joseph levde som han lärde — ett viktig fokus i livet bör vara att stärka familjen. När hans liv var i fara litade Joseph på att hans tro på Jesus Kristus inte bara skulle hålla honom vid gott mod utan även hans hustru och barn.

En martyr för det återställda evangeliet

Ibland känns det som om den största hängivelsen vi kan visa är att dö för en sak, men det är oftast mer krävande att leva för en sak. Joseph Smith gjorde båda. Han ägnade sitt liv åt att tjäna Gud och utstod hån och våld för det han trodde på. Han dog inte inför allmänhetens sympatiska öga utan sköts till döds av en pöbelhop när han satt fängslad på grund av falska anklagelser.

Han visade sin hängivenhet till Gud i både liv och död. Man beskrev honom på följande sätt: ”Han var stor i livet och han dog stor i Guds och hans folks ögon, och … han [har] beseglat sin mission och sitt verk med sitt eget blod” (Läran och förbunden 135:3).

Han utförde Guds verk fram till den dag hans liv togs och vi ärar honom för hans tro, ödmjukhet och hängivelse. Vi är tacksamma för kyrkan som han hjälpte till att grunda, skrifterna han översatte, uppenbarelserna han tog emot och det han undervisade om som hjälper oss att förstå Guds sätt.

Det trofasta sätt som Joseph Smith verkade på under sitt korta liv inspirerar oss att utföra våra egna ansvar, hur stora eller små de än må vara.