ComeuntoChrist.org Världsomfattande

Fortsatt utbildning

Inhämta kunskap

Hur många saker har vi som kommer med en livstids garanti? Om vi har tur kanske ett set med vassa knivar, ett köksbord eller en samling verktyg. Men vilka av våra ägodelar har en evig garanti? Joseph Smith lärde att ”oavsett vilken grad av intelligens vi uppnår i detta liv, kommer den att följa med oss i uppståndelsen”, vilket betyder att det vi lär oss här kommer att följa med oss och vara till nytta för oss även efter vårt jordiska liv (Läran och förbunden 130:18). Gud förväntar sig att vi lär oss så mycket vi kan — på skolan, på arbetet och på egen hand. Om vi gör det hjälper det oss igenom livets utmaningar, för oss närmare honom och förbereder oss för det kommande livet.

Vikten av sekulär och andlig utbildning

Föreställ dig hur obalanserad en musiker skulle vara om hon bara kunde spela en slags musik. Vi växer och utvecklar oss fortare när vi balanserar våra andliga studier med att flitigt utbilda oss och arbeta, precis som Jesus Kristus gjorde när han vandrade på jorden, tog in naturen och utbildade sig till snickare. Det skulle vara nyttigt för oss att följa hans exempel och ”växa i vishet och välbehag inför Gud och människor” (se Lukasevangeliet 2:52).

Mormoner uppmuntras att lära sig både sekulära och andliga ämnen. Man kan säga att sekulär kunskap är sådant vi lär oss i skolan — matematik, naturvetenskap, historia, litteratur, språk, musik och så vidare. Andlig kunskap är det som man lär sig genom skriftstudier, bön och i kyrkan — saker som vår himmelske Faders lycksalighetsplan, Jesu Kristi evangelium och hur man stärker sin tro. Båda slagen kunskap hjälper oss att veta hur vi ska klara av våra personliga utmaningar på ett balanserat sätt.

Vi kom till jorden enligt Guds plan så att vi kan lära oss mer och erfara alla de underbara och prövande saker som världen kan lära oss, och vi måste vara goda elever för att lära oss allt vi kan under vår tid här.

Sekulär kunskap och andlig kunskap kan komplettera varandra. Eftersom Gud skapade jorden och allt som bor på den kan vi lära oss mer om vår Skapares storhet genom att studera geologi, fysik och biologi. Författare och poeter kan skriva med himmelsk inspiration, så när vi läser deras verk kan det ge oss en inblick i vår själs natur och vad det innebär att vara människa. Ibland kan musik hjälpa oss att känna Guds kärlek. Både sekulär och andlig kunskap gynnas av en dialog. Båda kräver observation, arbete och övning. Så även om vi ibland tror att sekulär och andlig kunskap är varandras motsatser och kanske till och med fiender, så är det så att sann kunskap om Gud och världen han skapade får oss att inse att den ena hjälper oss att förstå den andra.

Utbildning och läs- och skrivkunnighet

Läs- och skrivkunnighet är avgörande för att vi ska kunna förstå det som är av Gud och det som är av världen. Vi behöver känna till vad som står i skrifterna och andra goda böcker eftersom vi utvecklas fortare, både timligen och andligen, ju bättre utbildade vi är. Center för läs- och skrivkunnighet är en av många tjänster som Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga erbjuder och kyrkan donerar också pengar för att hjälpa andra liknande internationella program.

En bra utbildning och förmågan att läsa hjälper oss att få kunskap och vishet, vilket ger oss förmågan att skilja sanning från villfarelse och fatta goda beslut. Utbildning och läs- och skrivkunnighet är också nycklarna till personlig tillväxt, förberedelse för anställning, starka familjer, tjänande i kyrkan och ett meningsfullt bidrag till samhället vi tillhör. Förmågan att läsa och möjligheten att gå i skola hjälper oss att bli bättre medborgare, bättre familjemedlemmar, bättre anställda och bättre barn till Gud. President Dieter F. Uchtdorf i kyrkans första presidentskap sade: ”Uppmuntra er familj … att skaffa sig kunskap och bättre utbildning. Om det inte finns möjlighet till formell skolutbildning, så låt inte detta hindra er från att inhämta all den kunskap ni kan. Under sådana förhållanden kan man säga att de bästa böckerna blir ert ”universitet” — ett klassrum som alltid är öppet för alla som vill stiga in.” Joseph Smith lärde: ”Det är omöjligt för en människa att bli frälst i okunnighet” (Läran och förbunden 131:6). När vi uppfyller vår plikt att skaffa oss så mycket kunskap som vi kan gör det att vi kan bidra till världen omkring oss och förbereda oss på att möta vår himmelske Fader.

Ständiga utbildningsfonden

År 2001 tillkännagav profeten för Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga, Gordon B. Hinckley, ett ”djärvt initiativ” för att hjälpa ungdomar i utvecklingsländer att utbilda sig när de inte själva har råd. Den ständiga utbildningsfonden (SUF) är ett program som ger mormoner utan ekonomiska möjligheter att låna pengar till yrkesutbildning eller vidareutbildning. Tack vare den hjälpen kan de sedan hitta bra jobb som hjälper dem och deras familj att ta sig ur fattigdomen. När de väl har etablerat sig betalar de tillbaka lånet till fonden så att andra elever kan använda pengarna på samma sätt. ”Utbildning är nyckeln till möjligheter”, sade president Hinckley. Under de senaste nio åren har 40 000 män och kvinnor i 40 länder fått tillgång till denna möjlighet. Programmet bekostas genom bidrag från mormoner och andra som stöder dess mission.

Läs mer om den ständiga utbildningsfonden

Seminarier och religionsinstitut

Eftersom vi tror att andlig inlärning kan och bör ske samtidigt som sekulär inlärning har kyrkan etablerat seminarier och religionsinstitut i 142 länder.

Seminariet är en plats där högstadie- och gymnasieelever — både medlemmar i kyrkan och andra — kostnadsfritt kan delta i religionskurser under veckan. De flesta eleverna träffas tidigt på morgonen innan skolan börjar. Religionsinstitutet har liknande program för 18-30-åringar, som vanligtvis läser dessa kurser samtidigt som högskolekurser. Institutkurserna täcker många ämnen, bland annat skrifterna, evigt äktenskap, förberedelse inför mission och många andra. Förra året fanns det över 700 000 elever inskrivna i seminariet och institutet.

Dagens elever måste arbeta hårt för att möta höga akademiska krav, men många känner att seminariet och institutet hjälper dem hantera stressen som deras övriga skolarbete ger dem. Vi tror att när vi ger våra studier en andlig dimension — även när vi studerar timliga ämnen — så ökar vi vår intellektuella förmåga. ”Om ni har blicken fäst endast på [Guds] ära skall hela er kropp vara fylld med ljus … och den kropp som är fylld med ljus förstår allting” (Läran och förbunden 88:67).