ComeuntoChrist.org Världsomfattande

Vanliga frågor

Dyrkar mormonerna Joseph Smith?

Officiellt svar

Gordon B. Hinckley, tidigare president för Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga, gav 2005 följande uttalande om Joseph Smith:

”Vi dyrkar inte profeten [Joseph Smith]. Vi dyrkar Gud vår evige Fader och den uppståndne Herren Jesus Kristus. Men vi erkänner profeten, vi förkunnar honom, vi respekterar honom, vi vördar honom som ett medel i den Allsmäktiges hand att i förening med prästadömet, varigenom myndigheten från Gud utövas i kyrkans angelägenheter och till hans folks välsignelse, ha återupprättat det gudomliga evangeliets forntida sanningar på jorden” (Gordon B. Hinckley, ”Joseph Smith Jr — Guds profet, mäktig tjänare”, Liahona, dec. 2005, s. 2–6).