ComeuntoChrist.org Världsomfattande

Vad kännetecknar en kvinnlig mormon? Tror mormoner på mäns och kvinnors lika värde?

Officiellt svar

Aposteln Paulus lärde att ”kvinnan inte är till utan mannen eller mannen utan kvinnan” (1 Korintierbrevet 11:11). I Guds ögon är män och kvinnor lika viktiga och det gäller även inom äktenskapet.

Enligt gudomlig plan ska fäderna vaka över och undervisa sina familjer i kärlek och rättfärdighet. De har ansvaret att sörja för och beskydda sina familjer. Moderns främsta ansvar är barnens omvårdnad. I dessa heliga ansvar ska fadern och modern hjälpa varandra som likvärdiga makar (hämtat från ”Familjen: Ett tillkännagivande för världen” som skrevs av tolv nutida apostlar genom Herrens inspiration).

Båda föräldrarna bör ta del i barnens omvårdnad och uppfostran. Det är viktigt att komma överens om familjemål och vara villig att arbeta mot dem tillsammans med barnen. Om föräldrarna inte är eniga och inte respekterar varandra kan barnen bli förvirrade och tappa förtroendet för sina föräldrar. Båda föräldrarna bör enigt och aktivt delta i barnens uppfostran.