ComeuntoChrist.org Världsomfattande

Vad är Jesu Kristi försoning? Varför var det nödvändigt för Jesus Kristus att offra sitt liv?

Officiellt svar

Det är omöjligt att i ord uttrycka försoningens fulla innebörd. Den är den viktigaste och mest enastående händelsen i världshistorien. Genom sitt lidande i Getsemane örtagård och på korset sonade Frälsaren för våra synder. Det här är en god nyhet för alla människor!

Vi kan inte helt förstå hur Jesus led för våra synder. Men vi vet att tyngden av våra synder vållade honom en sådan svår ångest i Getsemane örtagård att han blödde ur varje por (Läran och förbunden 19:16-18).

Senare, när han hängde på korset, kände Jesus återigen tyngden av våra synder när han villigt led en smärtsam död genom en av de grymmaste metoder som någonsin funnits. I ”Jesus Kristus”, sidan 649 läser vi: ”Förutom de fruktansvärda pinorna, förknippade med korsfästelsen, verkar det, som om ångesten i Getsemane hade återkommit, intensifierad till en grad, som ingen människa kunde uthärda. I denna, den bittraste stunden av alla, var Kristus ensam, ensam i den verkligaste och förfärligaste mening.”

Frälsaren lär oss:

”Ty se, jag … har lidit detta för alla, för att de inte skall behöva lida … liksom jag” (Läran och förbunden 19:16-17).

Jesus Kristus gjorde det som bara han kunde göra när han sonade för våra synder. För att hans försoning ska få full verkan i våra liv, måste vi ha tro på Kristus, omvända oss från våra synder, döpas och konfirmeras av en som har myndighet, ta emot den Helige Andens gåva, lyda Guds bud, ta emot heliga förrättningar och sträva efter att bli lika honom. När vi gör dessa saker kan vi tack vare hans försoning återvända och bo tillsammans med honom och vår himmelske Fader för evigt.