ComeuntoChrist.org Världsomfattande

Varför praktiserade er kyrka mångifte (polygami) tidigare?

Officiellt svar

Herren har under olika tider befallt sitt folk att utöva månggifte. Han gav till exempel befallningen till Abraham, Isak, Jakob, Mose, David och Salomo (Läran och förbunden 132:1). Vid andra tillfällen har Herren givit andra instruktioner. I Mormons bok befallde Herren profeten Jakob: ”Ty ingen man bland er skall ha mer än en hustru, och bihustrur skall han inga ha … Ty om jag vill uppresa avkomlingar åt mig, säger härskarornas Herre, ger jag mitt folk befallning om detta. I annat fall skall de hörsamma detta” (Jakob 2:27–30).

I den här tidsutdelningen befallde Herren några av de första medlemmarna att utöva månggifte. Profeten Joseph Smith och dem närmast honom, bland annat Brigham Young och Heber C. Kimball, kände att befallningen var en prövning, men de följde den. Kyrkans ledare reglerade utövandet. De som deltog i det måste ha tillåtelse att göra det, och vigslarna måste utföras med prästadömets beseglingskraft. År 1890 fick president Wilford Woodruff en uppenbarelse om att kyrkans ledare skulle upphöra med att undervisa om utövandet av månggifte (Officiellt tillkännagivande 1).

Herrens lag om äktenskapet innebär monogami såvida han inte befaller något annat för att etablera Israels hus (se Encyclopedia of Mormonism, band 3, s. 1091-1095).