ComeuntoChrist.org Världsomfattande

Vem utser mormonernas profet?

Officiellt svar

Jesus Kristus är denna kyrkas överhuvud. Den levande profeten utses och kallas av honom vars kyrka det är.

Efter profeten Joseph Smiths död i Carthage i Illinois, förde Brigham Young kyrkan till Saltsjödalen och ledde dess tillväxt och utbredning i västra USA. När han avled blev John Taylor, som varit apostel längst, kyrkans tredje president. Varje gång kyrkans president avlider blir den av de tolv som varit apostel längst näste president. Sedan Brigham Young har kyrkans letts av:

 • John Taylor — 1877–1887
 • Wilford Woodruff — 1887–1898
 • Lorenzo Snow — 1898–1901
 • Joseph F. Smith — 1901–1918
 • Heber J. Grant — 1918–1945
 • George Albert Smith — 1945–1951
 • David O. McKay — 1951–1970
 • Joseph Fielding Smith — 1970–1972
 • Harold B. Lee — 1972–1973
 • Spencer W. Kimball — 1973–1985
 • Ezra Taft Benson — 1985–1994
 • Howard W. Hunter — 1994–1995
 • Gordon B. Hinckley —1995–2008
 • Thomas S. Monson — 2008–2018
 • Russell M. Nelson — 2018–

Alla kyrkans presidenter väljer ut rådgivare bland värdiga och kapabla män. Tillsammans bildar dessa män kyrkans första presidentskap. De leder kyrkan tillsammans med de tolv apostlarna.