ComeuntoChrist.org Världsomfattande

Hur skiljer sig Mormons bok från Bibeln? Hur fick Joseph Smith tag på ”guldplåtarna” eller Mormons bok?

Officiellt svar

Mormons bok är ännu ett vittne om att Jesus Kristus verkligen levde, att han var och är Guds Son. Den innehåller uppteckningar från forntida profeter. En av dem, Lehi, bodde i Jerusalem omkring år 600 f. Kr. Gud befallde Lehi att leda en liten grupp människor till den amerikanska kontinenten. Där blev de en stor civilisation.

Gud fortsatte att kalla profeter bland detta folk. Mormons bok består av en samling uppteckningar från profeterna och upptecknarna i denna civilisation.

I september 1823 besöktes Joseph Smith av en himmelsk budbärare vid namn Moroni — den sista av dessa forntida profeter som skrev i uppteckningarna — på samma sätt som änglar ofta visade sig för kyrkans ledare i Nya testamentet (se särskilt Apostlagärningarna). Ängeln Moroni talade om för Joseph att Gud hade ett verk för honom att utföra. Moroni berättade för Joseph att en uppteckning om den amerikanska kontinentens forna invånare låg begravd i en kulle i närheten och att uppteckningen innehöll Jesu Kristi evangeliums fullhet.

I september 1827 fick Joseph uppteckningen, som var skriven på tunna guldplåtar. I dag vet vi att det inte var ovanligt att folket på den tiden i det forna Amerika förde uppteckningar på metallplåtar. Joseph översatte boken till engelska genom Guds inspiration. Boken heter Mormons bok: Ännu ett Jesu Kristi testamente. Den fick sitt namn efter Mormon, en forntida profet som sammanfattade sitt folks heliga uppteckningar.

Sedan den utgavs 1830 har Mormons bok varit till välsignelse för miljontals människor genom sitt kraftfulla budskap om Jesus Kristus och hans evangelium.

Boken bekräftar, som ännu ett Jesu Kristi testamente, Jesu Kristi realitet och gudom. Dessa profeter kände till vår himmelske Faders plan för sina barn och Jesu Kristi mission. De skrev ned att Kristus efter uppståndelsen visade sig för folket i Amerika, undervisade dem om sitt evangelium och organiserade sin kyrka bland dem. Boken innehåller Jesu Kristi lärdomar och vittnar om hans försoning och kärlek. Den stöder och bekräftar Bibeln. Bibeln innehåller profetior om detta folk i Amerika (se Hesekiel 37:15–17, Jesaja 29:18).

Mormons bok avslutas med ett storslaget löfte om att de som läser den och uppriktigt ber om den kan, genom den Helige Anden, få veta att den är sann (Moroni 10:4).