ComeuntoChrist.org Världsomfattande

Vem är mormonernas profet i dag?

Officiellt svar

Gud har kallat profeter att leda sin kyrka i vår tid, precis som han gjorde i forna dagar. Den nuvarande profeten och presidenten för Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga är Russell M. Nelson. Han assisteras av två rådgivare — Dallin H. Oaks och Henry B. Eyring. Tillsammans utgör de kyrkans första presidentskap (på samma sätt som Petrus, Jakob och Johannes efter Kristi död).

Alla medlemmar i första presidentskapet och de tolv apostlarnas kvorum är apostlar och profeter. De nuvarande apostlarna är:

 • M. Russell Ballard
 • Jeffrey R. Holland
 • Dieter F. Uchtdorf
 • David A. Bednar
 • Quentin L. Cook
 • D. Todd Christofferson
 • Neil L. Andersen
 • Ronald A. Rasband
 • Gary E. Stevenson
 • Dale G. Renlund
 • Gerrit W. Gong
 • Ulisses Soares