ComeuntoChrist.org Pandaigdigan

Ano ang layunin ng buhay ko?

Sino ako? Bakit ako narito? Ano ang mangyayari sa akin kapag namatay ako? Saliksikin ang layunin ng buhay at tuklasin ang plano ng Diyos para sa iyo sa pamamagitan ng ipinanumbalik na mga turo ni Jesucristo.

Alamin pa ang Tungkol kay Jesucristo

Gusto kong:

Sino kami

Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw ang opisyal na pangalan ng relihiyong karaniwang tinatawag na Simbahang Mormon. Naniniwala kami una sa lahat na si Jesucristo ang Tagapagligtas ng mundo at Anak ng Diyos.

Kahit magkakaiba ang aming mga pinagmulan at karanasan, nagkakaisa ang mga Mormon sa katapatan kay Jesucristo. Ang site na ito ay nagtatampok sa mga miyembro ng Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw na nagkukuwento ng kanilang karanasan at naglalahad ng kahalagahan ng kanilang pananampalataya sa kanila.

Alamin pa ang tungkol sa aming pananampalataya