Isinilang ang Isang Tagapagligtas

Tuklasin Kung Bakit Natin Kailangan ng Isang Tagapagligtas?
Mahigit 2,000 taon na ang nakararaan, isinugo ng Diyos si Jesucristo na maging ating Tagapagligtas. Isinilang si Jesucristo upang iligtas tayo mula sa ating mga kasalanan, isinilang upang tayo ay muling isilang at makabalik sa piling ng Diyos balang-araw. Magalak tayo nang labis ngayong Kapaskuhan, sapagkat sa atin ay #IsinilangAngIsangTagapagligtas.

ANG KAHALAGAHAN NG TAGAPAGLIGTAS SA ATIN
MGA GIF PARA SA PASKO
GUSTO MO BANG MALAMAN ANG IBA PA TUNGKOL SA TAGAPAGLIGTAS NA SI JESUCRISTO?
Tumanggap ng aming libreng email newsletter. Ipasok ang iyong email sa ibaba.
O
Alamin ang iba pa tungkol sa buhay at misyon ni Jesucristo dito.
SUMAMA SA AMIN SA PAGDALO SA ISANG CHRISTMAS SERVICE
Humanap ng simbahang malapit sa iyo para makadalo sa isang natatanging Christmas service sa buwan ng Disyembre.
I-PRINT AT I-SHARE
Ano ang kahulugan ng #IsinilangAngIsangTagapagligtas para sa iyo? I-print ang karatula sa ibaba at i-share sa social media.