Mga GIF para sa Pasko

Ang mga GIF ay isang uri ng animated file format. Ang mga GIF na para sa Pasko ay nakalaan sa pagdiriwang ng pagsilang ng ating Tagapagligtas na si Jesucristo. I-download at i-share ang mga animated GIF na ito sa inyong mga mahal sa buhay sa Kapaskuhang ito.

Mateo 1:18

Ang pagkapanganak nga kay Jesucristo ay ganito.

Lucas 1:26-27

Sinugo ng Dios ang anghel Gabriel sa isang bayan ng Galilea, ngala'y Nazaret, sa isang dalagang magaasawa sa isang lalake, na ang kaniyang ngala'y Jose, sa angkan ni David; at Maria ang pangalan ng dalaga.

Lucas 1:26-30

At sinabi sa kaniya ng anghel, Huwag kang matakot, Maria: sapagka't nakasumpong ka ng biyaya sa Dios.

Lucas 1:31-33

At narito, maglilihi ka sa iyong tiyan, at manganganak ka ng isang lalake, at tatawagin mo ang kaniyang pangalang JESUS.

Lucas 1:32

Siya’y magiging dakila, at tatawaging Anak ng Kataastaasan: at sa kaniya’y ibibigay ng Panginoong Dios ang luklukan ni David na kaniyang ama.

Mateo 1:20-21

Datapuwa't samantalang pinag-iisip niya ito, narito, ang isang anghel ng Panginoon ay napakita sa kaniya sa panaginip.

Lucas 1:41-42

Pagkarinig ni Elisabet sa bati ni Maria, ay lumukso ang sanggol sa kaniyang tiyan.

Lucas 2:1

Lumabas ang isang utos mula kay Augusto Cesar, na magpatala ang buong sanglibutan.

Lucas 2:3

At nagsiparoon ang lahat upang sila'y mangatala, bawa't isa sa kaniyang sariling bayan.

Lucas 2:4-5

At si Jose naman ay umahon mula sa Galilea…sa bayan ni David, na kung tawagi'y Bet-lehem…upang patala siya pati ni Maria, na magaasawa sa kaniya, na kasalukuyang kagampan.

Lucas 2:7

Wala nang lugar para sa kanila sa tuluyan.

Lucas 2:6

At nangyari, samantalang sila'y nangaroroon, at naganap ang mga kaarawang dapat siyang manganak.

Mateo 2:2

Aming nakita ang kaniyang bituin sa silanganan, at naparito kami upang siya'y sambahin.

Lucas 2:8

At may mga pastor ng tupa sa lupain ding yaon na nangasa parang, na pinagpupuyatan sa gabi ang kanilang kawan.

Lucas 2:9

At tumayo sa tabi nila ang isang anghel ng Panginoon, at ang kaluwalhatian ng Panginoon ay nagliwanag sa palibot nila: at sila'y totoong nangatakot.

Lucas 2:10

At sinabi sa kanila ng anghel, Huwag kayong mangatakot: sapagka't, narito, dinadalhan ko kayo ng mabuting balita ng malaking kagalakan, na siyang sasa buong bayan.

Lucas 2:13-14

At biglang nakisama sa anghel ang isang karamihang hukbo ng langit, na nangagpupuri sa Dios, at nangagsasabi: Luwalhati sa Dios sa kataastaasan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya.

Mateo 2:9-10

At narito, ang bituing kanilang nakita sa silanganan, ay nanguna sa kanila

Lucas 2:7

Kaniyang ipinanganak ang panganay niyang anak na lalake, at ito'y binalot niya ng mga lampin.

Lucas 2:19

Datapuwa't iningatan ni Maria ang lahat ng mga pananalitang ito, na pinagbulaybulay sa kaniyang puso.

Lucas 2:16

At sila'y dalidaling nagsiparoon at nasumpungan kapuwa si Maria at si Jose, at ang sanggol na nakahiga sa pasabsaban.

Lucas 2:15

Ang mga pastor ay nangagsangusapan, Magsiparoon nga tayo ngayon hanggang sa Bet-lehem, at tingnan natin itong nangyari.

Mateo 2:1

Ang mga Pantas na lalake ay nagsidating sa Jerusalem.

Mateo 2:11

At pagkabukas nila ng kanilang mga kayamanan ay inihandog nila sa kaniya ang mga alay, na ginto at kamangyan at mira.

Isaias 9:6

Sapagka't sa atin ay ipinanganak ang isang bata, sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalake: at ang pamamahala ay maaatang sa kaniyang balikat: at ang kaniyang pangalan ay tatawaging Kamanghamangha, Tagapayo, Makapangyarihang Dios, Walang hanggang Ama, Pangulo ng Kapayapaan.