Ang Layunin ng Isang Tagapagligtas

BAWAT ISA SA ATIN AY DUMARANAS NG PAGSUBOK AT PAGHIHIRAP NG KALOOBAN

Ang mga paghihirap ay bahagi ng buhay. Pagdaraanan nating lahat ito. Ngunit ang mahihirap na panahong ito ay may layunin.NAGKAKAMALI TAYO DAHIL TAYO AY MGA MORTAL

Narito tayo para matuto. At bahagi ng pagkatuto ang paggawa ng mga pagkakamali. Ngunit maaari tayong umunlad mula sa ating mga karanasan.SA KABILA NG ATING PINAKAMATITINDING PAGSISIKAP MAY AGWAT PA RIN SA PAGITAN NATIN AT NG DIYOS

Ang agwat na ito ay nalilikha kapag lumalayo tayo sa Kanya. Kung minsan sadya natin itong ginagawa sa pagpiling suwayin ang Diyos. May mga pagkakataon naman na ginagawa natin ito nang hindi natin alam. Ang agwat na ito ay nagpapalungkot sa atin.KAILANGAN NATIN NG TULONG

Hindi natin magagawa ang lahat nang mag-isa. Kailangan natin ang isang taong makakaunawa sa buong plano ng Ama sa Langit kapag hindi natin ito maunawaan. Isang taong dalisay ang mga layunin. Isang kakampi. Isang kaibigan. Isang Tagapagtanggol.ISANG TAONG LUBOS NA NAUUNAWAAN ANG ATING NARARANASAN

Talaga bang masasabi mo na may nakilala kang isang taong lubos na nakaaalam sa nadarama mo? Isang taong lubos na makakaugnay sa karanasan mo? May isang taong talagang nakaaalam sa pinagdaraanan mo, dahil napagdaanan Niya ito.KAILANGAN NATIN NG ISANG TAONG MAKAKATULONG SA ATIN NA ITAMA ANG MGA PAGKAKAMALI AT PAGALINGIN ANG ATING MGA SUGAT

May isang taong kayang pagalingin ang anumang sugat at itama ang bawat pagkakamali. Walang pasakit o kapighatiang kailangang magtagal magpakailanman.KAYANG ALISIN NG TAONG IYON ANG AGWAT SA PAGITAN NATIN AT NG DIYOS

Kung inilayo natin ang ating sarili sa mga bagay na magpapasaya sa ating buhay, magkakaroon tayo ng pag-asa sa kaalaman na may paraan para makabalik. Maaari pang baguhin ang kinabukasan. May kaibigan tayong makapaghahatid sa atin pabalik sa Diyos at mapupunan ang anumang pagkukulang natin.ANG TAONG IYON AY ISANG TAGAPAGLIGTAS. ANG TAGAPAGLIGTAS NA IYON AY SI JESUCRISTO

Noong araw, sa isang munting bayan, Siya ay isinilang. Isinilang upang ayusin ang mga pusong sawi, isinilang upang gawing kalakasan ang ating mga kahinaan. Siya ay isinilang upang palayain tayo mula sa ating mga pasanin at muli tayong ibigkis sa Diyos Ama. Dahil si Cristo ay isinilang, maaari tayong isilang muli. Sapagkat sa atin ay #IsinilangAngIsangTagapagligtas.PAANO NATIN SASAMANTALAHIN ANG INIAALOK SA ATIN NG TAGAPAGLIGTAS NGAYON?

Isinilang si Jesucristo at ibinuwis ang Kanyang buhay upang bawat tao ay magkaroon ng pagkakataong pagpasiyahan ang kanyang sariling kinabukasan. Nagdusa Siya para mapili nating huwag nang magdusa pa. Para mapili natin ang tama sa mali, para mapili nating magbago kung matagpuan natin ang ating sarili na lumilihis sa tamang landas. Napapakinabangan natin nang husto ang handog na ito sa pagpili na sundin Siya. Na tanggapin ang Kanyang biyaya sa pamamagitan ng pagsisisi. Sa pagpiling gawin ito ay pinipili nating lumigaya.ANO ANG IBIG SABIHIN NG SUNDIN SI CRISTO NGAYON?

Pinipili nating sundin si Jesucristo sa pakikinig sa Kanyang mga salita, sa pagsunod sa Kanyang halimbawa. Binigyan na Niya tayo ng mga gabay na nagpapakita sa atin kung paano mabuhay sa pinakamabuting paraan, nang may kagalakan at layunin.