Ang Kuwento ng Pasko

Dalawang libong taon na ang nakararaan isang himala ang nangyari sa sinaunang lupain ng Judea. Ito ang kuwento ng isang mag-asawa. Ito ay naging kuwento tungkol sa isang mag-ina. Ngunit sa simula, ito ay palaging kuwento tungkol sa isang Ama at isang Anak.

Ang Lungsod ni David

Lucas 2:1-5

Ang Bet-lehem ay isang maliit na bayan, ngunit malamang hindi ganoon ang naramdaman ni Jose at ng kanyang asawang si Maria, pagpasok nila sa nayon. Sa gabing ito, bawat sulok ng Bet-lehem ay dinagsa ng mga manlalakbay mula sa iba’t ibang lugar, lahat ay bilang pagtugon sa utos ni Emperador Augusto Cesar na magkaroon ng census sa kanyang malaking imperyo. Lahat ng kanyang mga nasasakupan ay inutusang magpatala sa kanilang sinilangang bayan para makasama sa bilang.

Sina Jose at Maria ay maaaring hindi napansin nang pumasok sila sa nayon sa gabing iyon na malamig ang hangin. Sila ay hindi malaking grupo ng mga tao—dalawa lang sila sa isang pulutong ng libu-libong tao. Mangyari pa, maaaring mapansin ng matamang nagmamasid na malapit na silang maging tatlo, sapagkat si Maria ay nagdadalantao, at halatang malapit nang manganak.

Mga ilang araw bago iyon, ang mag-asawa ay naglakbay ng 70 milya mula sa kanilang tahanan sa Nazaret. Ang mahabang paglalakbay ay nagbigay sa kanila ng sapat na panahon para makapag-isip. At walang duda na kapwa sila maraming dapat pag-isipan—sapagkat naunawaan nila na ang sanggol na nasa sinapupunan ni Maria ay hindi katulad ng sinumang batang isinilang.

Subalit sa ngayon, ang kahulugan ng kanilang pambihirang lihim ay pansamantalang isinantabi upang pagtuunan ang mga bagay na dapat unahin.

Ang Bahay-Tuluyan

Lucas 2:6-7

Ngayong gabi, ang walang hanggang pagmamahal ng Diyos ay magkakaroon ng anyo at hugis kaya’t mayayakap nila ito sa kanilang mga bisig.

Nang pumasok si Jose sa may pintuan, ang lubhang abalang namamahala sa tuluyan ay sinisikap na asikasuhin ang walang katapusang pagdating ng mga panauhin. At ngayon sa gitna ng kaguluhan ay lumitaw ang pagod ngunit mapilit na lalaking ito na may imposibleng kahilingan. Itataboy na sana siya ng namamahala sa tuluyan, sasabihin sana sa kanya na bawat silid ay doble-, o triple pa ang nakaokupa, ngunit may nakita siya sa mga mata ni Jose na pumigil sa kanya. Nang hindi lubusang nauunawaan kung bakit, natagpuan niyang inihahatid niya ang lalaki at ang asawa nitong nagdadalantao sa kublihang bato na nagsisilbing kuwadra ng bahay-tuluyan.

Kina Maria at Jose, maaaring tila napakagulo ng gabing iyon. Gayunpaman, ang sandaling ito ay nakaplano na bago pa likhain ang daigdig. Sa bawat walang katiyakang hakbang na ginawa nila, isinakatuparan nina Maria at Jose ang propesiya. Sa gabing ito, ang walang-hanggang pag-ibig ng Diyos ay magkakahugis at magiging tunay at makakalong nila ito sa kanilang mga bisig.

Ang Parang

Lucas 2:8-12

Habang naghahanda sina Maria at Jose sa pagsilang ng kanilang sanggol, isang anghel ang bumaba mula sa langit at naglakbay papuntang Bet-lehem. Nilagpasan niya ang nayon na puno ng mga tao, at sa halip ay tumigil sa madilim at mapanglaw na mga burol sa labas ng lungsod para maghatid ng simpleng mensahe ng pag-ibig at pag-asa. Sa abang mga pastol, nagsalita ang anghel tungkol sa Kanya na magiging pastol nating lahat, na nagsasabing, “Sapagka’t ipinanganak sa inyo ngayon sa bayan ni David ang isang Tagapagligtas, na siya ang Cristo ang Panginoon. At ito ang sa inyo’y magiging pinakatanda: Masusumpungan ninyo ang isang sanggol na nababalot ng lampin, at nakahiga sa isang pasabsaban.”

Ang Sabsaban

Lucas 2:16-19

Ang batang ito ay si Jesus, ang Anak ng Diyos, ang Tagapagligtas ng daigdig.

Nang makapasok ang una sa mga pastol sa loob ng kuwadra, kalong ni Maria ang kanyang bagong silang na sanggol. Buong pagmamahal na nakamasid si Jose sa kanilang dalawa. Totoo, ang batang ito ay hindi sa kanya, o kaninumang ama sa lupa. Sa halip, ang bata ay para sa buong sangkatauhan.

Tungkol naman kay Maria, ang ganap na nadama niya nang gabing iyon ay hindi kailanman mababatid ng mundo. Nasa puso lamang niya ito, at hindi na ito kailangang sabihin pa. Ang batang ito ay si Jesus, ang Anak ng Diyos, ang Tagapagligtas ng sanglibutan. Ngunit sa ngayon, maliit pa siya, at malamig ang simoy ng hangin sa gabi. Siya ay kanyang ina, at siya ay kakalungin niya.

Ang Silangan

Mateo 2:1-2, 11

Sa gabi ring iyon, sa isang lupaing malayo sa Bet-lehem, minasdan ng mga lalaking banal ang bagong bituin sa kalangitan. Kahit paano, naunawaan nila na nangahulugan iyon na ang lahat ng bagay sa mundo ngayon ay nagbago. Nagtipon sila ng mga regalo na marapat sa isang hari at kaagad silang naglakbay papuntang Jerusalem.

Ang Unang Regalo

Sapagka’t gayon na lamang ang pagsinta ng Dios sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kaniyang bugtong na Anak, upang ang sinomang sa kaniya’y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan.

Juan 3:16

Ang dala ng mga lalaking pantas kay Jesus ay kadalasang tinutukoy bilang mga unang regalo ng Pasko. Ngunit ang totoo, ang unang regalo ng Pasko ay ibinigay bago pa sila nagsimulang maglakbay.

Ang regalo kaya na ibinigay ng mapagmahal na Ama sa Langit mahigit dalawang libong taon na ang nakararaan ay mahalaga pa rin ngayon? Ang sagot ay isang matunog na oo. Lahat ng ginawa ni Jesucristo ay para sa mas magandang kinabukasan ng lahat ng anak ng Diyos. Dahil sa unang regalo, ang pagtubos ay totoo at ang kamatayan ay hindi ang wakas. Ang kalungkutan ay pansamantala at ang pag-ibig ay walang hanggan. Ang bahid ng kasalanan ay maaaring mapalitan ng lubos na kapatawaran. Sa pagtanggap natin sa Kanyang mga turo at pagsunod sa halimbawa ng Kanyang perpektong buhay, tayo ay magiging higit na katulad Niya, at daranas ng tunay na kapayapaan at kagalakan. Sa Paskong ito, alalahanin natin na Siya ang regalo.

Alamin Kung Paano Tanggapin ang Regalo

Alamin kung paano mo madarama ang walang-hanggang kapayapaan at kagalakan sa pagsunod sa mga turo at halimbawa ni Jesucristo.

Alamin Pa

Tuklasin Kung Bakit Ibinigay ang Regalo

Alamin ang iba pa tungkol sa pinakadakilang regalo ng Diyos sa sangkatauhan: ang Kanyang Bugtong na Anak, ang ating Tagapagligtas na si Jesucristo.

Alamin Pa

May tanong ka ba?
Makipag-chat sa amin.

Ang mga Mormon missionary ay narito para sagutin ang anumang katanungan ninyo tungkol sa Kuwento ng Pasko o iba pang paksang may kinalaman sa mga Mormon.