Aleluya

Sundan Siya at Magkaroon ng Bagong Buhay
Aleluya—Hebreo ng “Purihin ninyo ang Panginoon.” Pero ano ba talaga ang ibig sabihin nito? Habang ipinagdiriwang natin ang Pagkabuhay na Mag-uli ni Jesucristo ngayong Pasko ng Pagkabuhay, tuklasin kung paano naging akmang pagbubuod ng walang-katulad na misyon ni Cristo ang sinaunang pagpapahayag na ito ng galak, pag-asa, at pag-ibig —at ang Kanyang pangakong bagong buhay para sa ating lahat.

Sundan Siya
Ang Pasko ng Pagkabuhay ay isang pagkakataong alalahanin ang lahat ng nagawa ni Jesucristo para sa atin. Pagkakataon din ito para isaalang-alang ang Kanyang simpleng paanyaya na may kapangyarihang baguhin tayo magpakailanman: “Pumarito ka, sumunod ka sa akin.”
#Aleluya Para Sa …
I-share ang Mensahe


#Aleluya Para Sa …
GUSTO MO BA NG DAGDAG NA IMPORMASYON TUNGKOL SA TAGAPAGLIGTAS NA SI JESUCRISTO?
Tumanggap ng aming libreng email newsletter. Ipasok ang iyong email address sa ibaba.
O alamin dito ang iba pa tungkol sa buhay at misyon ni Jesucristo.