Magkaroon ng Bagong Buhay

Aleluya—Hebreo ng “Purihin ninyo ang Panginoon.” Pero ano ba talaga ang ibig sabihin nito? Ngayong Pasko ng Pagkabuhay, alamin kung paano matibay na nakakonekta sa buhay at misyon ni Jesucristo ang sinaunang pagpapahayag na ito ng galak, pag-asa, at pag-ibig—at ang Kanyang pangakong bagong buhay para sa lahat.