#Aleluya Para Sa …

Ang kagalakan sa bagong buhay na inilaan sa pamamagitan ng sakripisyo ni Jesucristo ay hindi kailangang ipahayag sa salita lamang. Ang sunud-sunod na mga animated GIF na ito ay tumutulong sa paglalarawan ng posibleng mangyari sa ating buhay dahil kay Jesucristo.