#Aleluya para sa …

Ang kagalakan sa bagong buhay na inilaan sa pamamagitan ng sakripisyo ni Jesucristo ay hindi kailangang ipahayag sa salita lamang. Ang sunud-sunod na mga animated GIF na ito ay malinaw na paglalarawan ng posibleng mangyari sa ating buhay dahil kay Jesucristo.

Aleluya Para sa Bagong Buhay

II Mga Taga Corinto 5:17—Kaya’t kung ang sinoman ay na kay Cristo, siya’y bagong nilalang: ang mga dating bagay ay nagsilipas na; narito, sila’y pawang naging mga bago.

i-download Tingnan Lahat