#Aleluya Para Sa …

Ang kagalakan sa bagong buhay na inilaan sa pamamagitan ng sakripisyo ni Jesucristo ay hindi kailangang ipahayag sa salita lamang. Ang sunud-sunod na mga animated GIF na ito ay malinaw na paglalarawan ng posibleng mangyari sa ating buhay dahil kay Jesucristo.

Aleluya para sa Inalis na mga Pasanin

Mateo 11:28—Magsiparito sa akin, kayong lahat na nangapapagal at nangabibigatang lubha, at kayo’y aking papagpapahingahin.

i-download Tingnan Lahat