#Aleluya Para Sa …

Ang kagalakan sa bagong buhay na inilaan sa pamamagitan ng sakripisyo ni Jesucristo ay hindi kailangang ipahayag sa salita lamang. Ang sunud-sunod na mga animated GIF na ito ay malinaw na paglalarawan ng posibleng mangyari sa ating buhay dahil kay Jesucristo.

Aleluya para sa Pagpapatawad

Mga Taga Efeso 4:32—At magmagandang loob kayo sa isa’t isa, mga mahabagin, na mangagpatawaran kayo sa isa’t isa, gaya naman ng pagpapatawad sa inyo ng Dios kay Cristo.

i-download Tingnan Lahat