#Aleluya Para Sa …

Ang kagalakan sa bagong buhay na ibinigay sa pamamagitan ng sakripisyo ni Jesucristo ay hindi kailangang ipahayag sa salita lamang. Ang sunud-sunod na mga animated GIF na ito ay malinaw na paglalarawan ng posibleng mangyari sa ating buhay dahil kay Jesucristo.

Aleluya para sa Kabilang-buhay

I Mga Taga Corinto 15:22—Sapagka’t kung paanong kay Adam ang lahat ay nangamamatay, gayon din naman kay Cristo ang lahat ay bubuhayin.

i-download Tingnan Lahat