Sundan Siya

Sa Pasko ng Pagkabuhay, pinag-uukulan natin ng espesyal na pansin ang lahat ng nagawa ni Jesucristo para pagpalain ang ating buhay. Pero ano ang ipinagagawa Niya sa atin? Ang sagot ay simple lang—anim na salita lang—pero may kapangyarihan itong baguhin magpakailanman ang ating buhay: “Pumarito ka, sumunod ka sa akin.”
Humingi ng libreng Aklat ni Mormon
Punan ang form sa ibaba, at personal na ihahatid ng mga missionary sa inyong lugar ang libreng kopya ng Aklat ni Mormon (isang aklat lang bawat household).
Sa pagklik ng ‘Submit‘ isinasaad mo na ikaw ay 18 taong gulang o may pahintulot ng isang adult.