Ipalabas ang Video

The video player could not be built.

Alamin ang mga Alituntunin ng Kapayapaan mula sa #PANGULOngKAPAYAPAAN

Mahigit 2,000 taon matapos Siyang tawagin ni Isaias na Pangulo ng Kapayapaan, matutulungan pa rin tayo ni Jesucristo na makasumpong ng kapayapaan kung pag-aaralan natin ang Kanyang mga turo at susundan ang Kanyang halimbawa. Paano ka Niya naakay tungo sa kapayapaan? Ibahagi ang iyong mga karanasan at ang video na ito para tulungan ang iba na masumpungan ang kapayapaang iyon.
Ang kahalagahan ng Semana Santa
Habampanahong binago ng huling linggo ng buhay ng Tagapagligtas ang mundo. Tuklasin kung paano tayo tinutulungan ng araw-araw na mga pangyayari na pahalagahan ang Kanyang mahimalang misyon.

Paano Sumali sa Inyong Lugar