Linggo ng Paskua

Habampanahong binago ng huling linggo ng buhay ni Jesucristo ang mundo. Alamin kung paano tayo matutulungan ng bawat araw na mas maunawaan ang Kanyang mahimalang misyon—noon at ngayon.
 • Matagumpay na nakapasok si Jesucristo sa Jerusalem, habang mapitagang inilalatag ng Kanyang mga alagad ang mga balabal at palmera sa Kanyang daraanan. Hindi ito ang unang pagpasok Niya sa lungsod. Sa tatlong taon ng Kanyang ministeryo ay nalibot Niya ang Banal na Lupain, kung saan Siya nagturo, naghimala, at ipinalaganap ang liwanag ng Kanyang ebanghelyo. Ngunit sa pagkakataong ito, naghahanda si Jesucristo para isagawa ang pinakamahalaga Niyang himala sa lahat.

  Tulad ng lahat ng ginawa Niya, ang pagpasok ni Jesucristo ay katuparan ng propesiya. Ang pagdating Niya sa Jerusalem ay makapangyarihang katibayan na tinutupad ng Diyos ang mga pangako Niya sa Kanyang mga anak. Ang ating Ama sa Langit ay naglaan ng paraan para madaig natin ang kasalanan at kamatayan—sa pamamagitan ng Kanyang Anak na si Jesucristo.

 • Pagkatapos pumasok sa Jerusalem, ang isa sa mga unang ginawa ni Jesucristo ay magpunta sa templo. Doon, sa loob ng bahay ng Kanyang Ama, nakita ni Jesus ang iba’t ibang mangangalakal na bumibili at nagbebenta sa mga nagdaraan. Habang nagsasalita nang may awtoridad, inutusan Niya silang umalis.

  Ang paglilinis ng templo sa Jerusalem ay pagpapakita ng katapangan. Nagkakaroon tayo ng lakas-ng-loob dahil alam nating ginawa ni Jesucristo ang alam Niyang tama, popular man ito o hindi. Kapag sumunod tayo sa Kanya, tatanggap tayo ng lakas na gawin din ang gayon.

 • Napuna ng mga awtoridad ang presensya ni Jesus sa Jerusalem. Nang makita nila na isang banta si Jesus, hinangad nilang siraan Siya. Sa Bundok ng Templo, pinagtatanong nila si Jesus sa pag-asang may makikita silang magagamit nila laban sa Kanya. Ngunit walang inihayag na krimen ang inspiradong mga sagot ni Jesus, at siniraan lang ng Kanyang mga kaaway ang sarili nila.

  Sa kabila ng matinding oposisyon, nagpatuloy ang gawain ni Jesucristo. Dahil sa Kanyang matinding pagmamahal sa atin, hindi natin kailangang haraping mag-isa ang mga balakid sa ating buhay. Kapag hinangad natin ang Kanyang tulong, malalampasan natin kahit ang pinakamalalaking hamon.

 • Walang nakababatid sa mga nangyari sa araw ng Miyerkules. Ngunit sa halip na magtuon sa kinaroroonan ni Jesus, makapagtutuon tayo sa itinuro ni Jesus noong Kanyang ministeryo.

  Si Jesus ang Dalubhasang Guro. Kapag binuksan natin ang ating puso sa Kanya, mahahanap natin ang mga sagot sa pinakamahahalagang tanong sa buhay. Ngunit para magawa ito, dapat tayong maging tulad ng Kanyang mga disipulo—mapagpakumbaba at tapat.

 • Ginunita ni Jesus ang Paskua kasama ang Kanyang mga Apostol sa madalas tawaging Huling Hapunan. Ibinahagi Niya ang pag-ibig Niya sa kanila, sa pamamagitan ng Kanyang mga salita at gawa. Pagkatapos ay magkakasama silang nagpunta sa isang tahimik na halamanang tinatawag na Getsemani. Ngunit ang sumunod na nangyari ay kailangang tiising mag-isa ni Jesus. Nagdasal Siya at nakadama ng hindi maarok na pagdurusa. Ito ang simula ng kasukdulan ng sagradong misyon ni Jesucristo. Pinasan Niya ang mga kasalanan ng daigdig.

  Kahit na naging perpekto ang Kanyang buhay, pinagbayaran ni Jesucristo ang lahat ng ating kasalanan. Iyon ay isang sakripisyong Siya lamang ang makagagawa, at ginawa Niya ito nang maluwag sa kalooban—para sa iyo, para sa ating lahat.

 • Nang madaling-araw na, si Jesus ay ipinagkanulo sa mga kamay ng mga lokal na awtoridad. Pagkatapos ng sunud-sunod na hindi patas na paglilitis, Siya ay nahatulang mamatay sa pagpapako sa krus. Namatay Siya sa krus nang hapong iyon, na sinaksihan ng Kanyang mga disipulo at nag-aakusa sa Kanya.

  Dahil dumanas si Jesucristo ng napakatinding paghihirap, lubos ang pagdamay Niya sa atin kapag nasasaktan tayo, pisikal man ito o espirituwal. Dahil dinaig Niya ang kamatayan upang muling mabuhay, may kapangyarihan Siyang tulungan tayong daigin ang mga hamon sa ating buhay, gaano man ito kadilim at kahirap.

 • Noong gabi bago iyon, ang katawan ni Jesucristo ay inilagay sa libingan. Walang sinasabi ang mga banal na kasulatan tungkol sa araw matapos Siyang ipako sa krus.

  Malamang na ito ay araw ng matinding pagmumuni-muni para sa Kanyang mga alagad at kanilang mga pamilya. Gayundin, ikaw at ang iyong pamilya ay inaanyayahang mag-ukol ng oras na talagang pag-isipan ang pinagdaanan ni Jesucristo at kung bakit handa Siyang gawin ito noon.

 • Maagang-maaga pa, si Maria Magdalena, na kaibigan at alagad ni Jesus, ay dumating sa libingan para pangalagaan ang katawan ni Jesucristo. Laking gulat niya nang makita niyang walang laman ang libingan. Ngunit hindi siya nag-iisa. Isang lalaki ang tumawag sa kanya, na inakala niyang hardinero. Ngunit binanggit Niya ang kanyang pangalan, “Maria.” At nakita niya. Siya si Jesus. Ang Cristo ay buhay.

  Dinaig ni Jesucristo ang kamatayan at nabuhay na mag-uli, at dahil Siya ay buhay, lahat tayo ay muling mabubuhay. Dahil Siya ay buhay, hindi lamang sa ikatlong araw, kundi sa araw na ito, araw-araw, matatagpuan natin Siya.

O alamin dito ang iba pa tungkol sa buhay at misyon ni Jesucristo.