ComeuntoChrist.org Pandaigdigan

Ang Aklat ni Mormon

Ang Salita ng Diyos

Humingi ng libreng kopya ng Aklat ni Mormon

Ang mga misyonero ay namimigay ng mga kopya ng Aklat ni Mormon sa lahat ng dako ng mundo, hanggang sa oras na ito. At ano naman ang aklat na ito? Kung ibinibigay ito nang libre, bakit itinuturing ng napakaraming miyembro ng Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw ang kanilang Aklat ni Mormon na isa sa kanilang pinakamahahalagang pag-aari? Anong klaseng aklat ang makapagpapabago ng buhay, isipan at puso ng napakaraming mambabasa? Anong klaseng aklat ang makasasagot sa mga tanong ng buhay na tila walang kasagutan?

Ang Aklat ni Mormon ay salita ng Diyos, tulad ng Biblia. Ito ay Banal na Kasulatan, na ang ayos at nilalaman ay katulad ng sa Biblia. Ang dalawang aklat na ito ay naglalaman ng patnubay ng Diyos ayon sa inihayag sa mga propeta gayundin ng mga kasaysayan ng relihiyon ng iba’t ibang sibilisasyon. Samantalang ang Biblia ay isinulat ng at tungkol sa mga tao sa lupain ng Israel at mga lugar sa paligid, at nangyari mula sa paglikha ng mundo hanggang sa matapos ang kamatayan ni Jesucristo, ang Aklat ni Mormon naman ay naglalaman ng kasaysayan at pakikipag-ugnayan ng Diyos sa mga taong nanirahan sa lupain ng Amerika simula noong mga 600 BC hanggang 400 AD. Itinala ng mga propeta sa Aklat ni Mormon ang mga pakikipag-ugnayan ng Diyos sa Kanyang mga tao, na tinipon ng isang propetang nagngangalang Mormon sa mga laminang ginto.

Bago pumanaw ang matatapat na Kristiyanong ito, ligtas na naitago ang kanilang talaan. Nakuha ni Joseph Smith ang sinaunang mga talaang ito noong 1827, at sa kaloob at kapangyarihan ng Diyos ay naisalin ni Joseph ang mga sinaunang talaan na nasa atin na ngayon. Ang Aklat ni Mormon, kasama ang Biblia, ay nagpapatotoo na si Jesucristo ang ating banal na Manunubos at na sa pamumuhay ayon sa Kanyang ebanghelyo makadarama tayo ng kapayapaan sa buhay na ito at ng walang-hanggang kaligayahan sa kabilang-buhay.

Isinalin sa pamamagitan ng Kapangyarihan ng Diyos

Noong si Joseph Smith ay 21 taong gulang, isang anghel na nagngangalang Moroni ang nagbigay sa kanya ng sinaunang mga talaan. Hindi gaanong nakapag-aral si Joseph at hindi siya pamilyar sa sinaunang wika na nakasulat sa mga laminang ginto, ngunit naisalin niya ang mga ito dahil binigyan siya ng Diyos ng kaloob at kapangyarihang gawin ito. Hindi umabot ng tatlong buwan ang pagsasalin, at noong 1830, 5,000 kopya ng Aklat ni Mormon ang inilathala sa Palmyra, New York. Pinili ng Diyos si Joseph bilang propeta, tagakita, tagapaghayag, at tagasalin upang ipanumbalik Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw sa makabagong panahon, at ang Aklat ni Mormon ay mahalaga sa panunumbalik na ito. Si Joseph Smith ay binigyan ng pambihirang tungkulin, at dahil nanatili siyang karapat-dapat sa mga pagpapala ng langit, naipaalam niya ang Aklat ni Mormon sa mundo.

Alamin pa ang tungkol kay Joseph Smith

Ang Aklat ni Mormon ay Nagpapatotoo kay Cristo

Naniniwala kami na ang pagkakaroon ng pananampalataya kay Jesucristo ang unang hakbang sa pag-unawa sa ebanghelyo at pagkakaroon ng walang-hanggang kaligayahan na nais ng ating Diyos Ama sa Langit para sa atin. Ngunit saan nagmumula ang pananampalatayang iyan? Paano tayo maniniwala na si Jesucristo ang ating Tagapagligtas kung hindi natin kilala kung sino Siya o kung ano ang Kanyang ginawa? Magkakaroon tayo ng pananampalataya kay Jesucristo sa pamamagitan ng pagbabasa tungkol sa Kanya sa mga banal na kasulatan at pagdarasal upang malaman kung ang nabasa natin ay totoo.

Nakasaad sa pahina ng pamagat na ang layunin ng Aklat ni Mormon ay hikayatin tayong lahat “na si JESUS ang CRISTO, ang DIYOS NA WALANG HANGGAN, nagpapatunay ng kanyang sarili sa lahat ng bansa.” Isinulat ito upang tulungan tayong magkaroon ng tunay na kaalaman tungkol kay Jesucristo at sa Kanyang misyon sa lupa. Muling pinagtitibay ng Aklat ni Mormon ang natututuhan natin sa Biblia, na si Jesucristo ang Anak ng Diyos na bumaba sa lupa upang tulungan tayong daigin ang ating mga kasalanan. Itinala ng mga tao sa Aklat ni Mormon, ang mga Nephita at mga Lamanita, ang kanilang patotoo tungkol kay Jesucristo. Marami sa mga propetang sumulat ng mga talaang bumubuo sa Aklat ni Mormon ang personal na nakita si Cristo, tulad ng nangyari kay Apostol Pablo, na itinala niya sa Biblia (tingnan sa Mga Gawa 9:3-6). Ang pinakatampok na kaganapan sa aklat ay nang magpakita si Jesus sa lahat ng Nephita pagkatapos Siyang mabuhay na mag-uli. Binasbasan Niya sila, tinuruan sila ng kanyang ebanghelyo at sinabi,

Ang Aklat ni Mormon at ang Biblia ay Sumusuporta sa Isa’t Isa

Iniisip ng ilang tao na dahil nagbabasa kami ng Aklat ni Mormon, hindi kami nagbabasa ng Biblia. Hindi iyan totoo. Para nilang sinasabing hindi kami kumakain ng dalanghita dahil kumakain kami ng mansanas. Parehong masarap ang mga prutas na ito! Ang Aklat ni Mormon ay hindi kapalit ng Biblia. Katunayan, dahil ang Aklat ni Mormon at ang Biblia ay kapwa naglalaman ng ebanghelyo ni Jesucristo tulad ng inihayag sa iba’t ibang sibilisasyon, ang pag-aaral nito nang sabay ay maglilinaw sa ilang konseptong mahirap unawain. Sinasabi sa amin ng Aklat ni Mormon na basahin ang Biblia at pinagtitibay na ang mensahe nito ay totoo (Mormon 7:8-10). At sa Biblia, sinabi ni Jesus sa Kanyang mga apostol, “Mayroon akong ibang mga tupa, na hindi sa kulungang ito: sila’y kailangan din namang dalhin ko, at kanilang diringgin ang aking tinig; at sila’y magiging isang kawan, at magkakaroon ng isang pastor” (Juan 10:16). Pinuntahan ni Cristo ang “ibang mga tupa” na ito sa lupain ng Amerika matapos Siyang mabuhay na mag-uli, at itinuro sa mga Nephita ang mensaheng itinuro Niya sa mga tao ng Israel. Nililinaw ng Aklat ni Mormon na ang mensahe ni Jesucristo at ng Kanyang pagbabayad-sala ay hindi para sa isang grupo ng mga tao sa iisang panahon. Ito ay para sa lahat, saanman, mula sa simula ng mundo hanggang sa wakas. Ang pagkakaroon ng Aklat ni Mormon bilang isa pang tipan ni Jesucristo ay nagpapaalala sa amin na pinagmamalasakitan Niya ang bawat isa sa atin.

Ang Aklat ni Mormon ay Sumasagot sa mga Tanong ng Kaluluwa

Karamihan sa atin ay may ilang mahihirap na tanong sa ating isipan — uri ng katanungan na talagang walang makasasagot. Ang ilan ay malalalim na tanong tungkol sa buhay gaya ng mga sumusunod:

Humingi ng libreng kopya ng
Aklat ni Mormon.

Kapag binasa natin ang Aklat ni Mormon, malalaman natin ang tungkol sa ebanghelyo at sa Plano ng Kaligayahan ng Diyos. Ang kaalaman sa mga bagay na ito ay magbibigay ng walang-hanggang pananaw sa ating mga tanong. Halimbawa, mula sa banal na kasulatang nagsasabi na ang buhay na ito ay “isang panahon upang maghanda sa pagharap sa Diyos,” nalaman namin na mabubuhay pa rin tayo pagkatapos nating mamatay, at sa pagsunod sa mga utos makababalik tayo sa langit (Alma 12:24). Nalaman din namin na ang pagsisisi, kapatawaran at ang tipan na maglingkod sa kapwa ay mahalaga sa ating walang-hanggang kaligtasan. Alinman sa mga tanong na ito ng kaluluwa ay masasagot sa pamamagitan ng pamumuhay ng ebanghelyo ni Jesucristo ayon sa nakasulat sa Aklat ni Mormon.

Inilalapit ng Aklat ni Mormon ang mga Tao sa Diyos

Ang ilan ay inilalarawan ang Diyos na walang kaanyuan o espiritu lamang, at hindi nalalapitan, magalitin at mapaghiganti, ngunit nalaman namin sa Aklat ni Mormon na “maalalahanin ang Diyos sa bawat tao” (Alma 26:37) at na tulad ng propetang si Lehi sa Aklat ni Mormon, maaari tayong “[mayakap] magpakailanman ng mga bisig ng kanyang pagmamahal” (2 Nephi 1:15).

Bagama’t maaaring hindi natin makausap nang harapan ang Diyos sa buhay na ito, binigyan Niya tayo ng mga banal na kasulatan na tutulong sa atin na mapalapit sa Kanya. Tungkol sa Aklat ni Mormon, sinabi ni Joseph Smith, “ang isang tao ay malalapit sa Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa mga tuntunin nito, nang higit kaysa sa pamamagitan ng alin mang aklat.” Mas napapalapit tayo sa Diyos sa pagkakaroon ng pananampalataya sa Kanya, at nagkakaroon tayo ng pananampalataya sa Kanya kapag nalaman natin ang Kanyang plano at sumunod tayo sa Kanyang mga utos.

Itinuturo sa atin ng Aklat ni Mormon ang plano ng Diyos at ipinapakita sa atin kung paano pinagpala ang mga namuhay ayon sa Kanyang payo sa buhay na ito at sa kabilang-buhay. Kapag mapanalangin tayong nagbasa, maaaring ituro sa atin ng Espiritu Santo, sa kaibuturan ng ating puso, na ang mga salita sa Aklat ni Mormon ay isang mensahe sa atin mula sa ating Ama sa Langit, na ibinigay sa atin upang tulungan tayo sa buhay na ito.

Paano Malalaman na ang Aklat ni Mormon ay Totoo

Mangyari pa isang bagay ang basahin ang Aklat ni Mormon at ibang bagay naman ang maniwala sa kaibuturan ng ating puso na ang sinasabi nito ay totoo. Ang taos-pusong paniniwalang ito, o patotoo, sa katotohanan ng Aklat ni Mormon ay dumarating kapag isinugo ng Diyos ang Kanyang Espiritu upang pagtibayin ang katotohanan ng nabasa natin. Madarama natin ang pagpapatibay nito kapag pinag-aralan natin ang Aklat ni Mormon nang masigasig at nang may pananampalataya, tulad ng ipinangako sa sumusunod na talata:

Simple lang ang pamamaraan ng Diyos: basahin natin ang Aklat ni Mormon; manalangin tayo at hilingin natin sa Kanya na sabihin sa atin na ang ating nabasa ay totoo at sasagutin Niya tayo sa pamamagitan ng kapayapaan at katiyakang ipadarama sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Una sa lahat, kailangan nating masigasig na pag-aralan ang Aklat ni Mormon, na ipinamumuhay ang mga alituntunin nito sa ating sariling buhay at ginagawa ang lahat upang maunawaan ang mga aral na nais ng Diyos na matutuhan natin. Pangalawa, kailangan nating manalangin “nang may matapat na puso, na may tunay na layunin, na may pananampalataya kay Cristo.” Kailangan nating umasa at maniwala na sasagutin tayo ng Diyos, at maaaring kailangang manalangin tayo nang maraming beses. Ang huli, kailangang maging handa tayo na tanggapin ang sagot kapag dumating ito, sa paano mang paraan. Ang maniwala na ang Aklat ni Mormon ay talagang naglalaman ng salita ng Diyos ay nangangahulugang handa tayong mamuhay ayon sa mga pamantayan ng pananampalataya at pagsunod na inilarawan Niya rito. Nangako ang Diyos na pagpapalain Niya tayo nang lalong higit pa kaysa kailangan para maipamuhay ang Kanyang matataas na pamantayan.