ComeuntoChrist.org Pandaigdigan

Paano natin makikilala ang ating Ama sa Langit?

Opisyal na Sagot

Bukod pa sa katunayan ng Kanyang kamangha-manghang mga nilikha sa iyong paligid, binigyan ka ng Ama sa Langit ng maraming paraan para malaman sa iyong sarili na Siya ay buhay. Maaari mong:

  • Kausapin Siya sa pamamagitan ng panalangin at humingi sa Kanya ng kapanatagan at pagmamahal.
  • Basahin ang mga patotoo ng mga natatanging saksing tinatawag na mga apostol at propeta. Nagkaroon sila ng mga sagradong karanasan sa Diyos at naitala nila ang mga karanasang ito sa mga sagradong aklat na tinatawag na mga banal na kasulatan.
  • Sundin ang Kanyang mga utos, na mas maglalapit sa iyo sa Diyos at tutulong sa iyo na malaman na Siya ay buhay.

Ang iyong paniniwala sa Diyos ay lalago kapag ikaw ay:

Nanalangin sa Ama sa Langit (Santiago 1:5).
Nag-aral ng mga banal na kasulatan (II Kay Timoteo 3:14-17).
Sumunod sa mga utos ng Diyos (Juan 14:21-23).

Kapag kumilos ka ayon sa hangarin mong maniwala, palalakasin ng Diyos ang iyong paniniwala sa Kanya hanggang sa ito ay maging tiyak na kaalaman (Aklat ni Mormon, Alma 32:27-35).