ComeuntoChrist.org Pandaigdigan

Ano ang paniniwala ng mga Mormon tungkol sa Espiritu Santo? Sino ang Espiritu Santo?

Opisyal na Sagot

Ang Espiritu Santo ay isang miyembro ng Panguluhang Diyos, kasama ang Diyos Ama at ang Kanyang Anak na si Jesucristo. Ang Espiritu Santo ay kaisa ng Ama at ng Anak sa layunin, ngunit isang hiwalay na nilalang. Sa pamamagitan ni Joseph Smith, inihayag ng Panginoon:

Ang Espiritu Santo ay walang katawang may laman at mga buto, kundi isang personaheng Espiritu. Kung hindi ganito, ang Espiritu Santo ay hindi makapananahanan sa atin. (Doktrina at mga Tipan 130:22)

Ang espesyal na misyon ng Espiritu Santo ay ang patotohanan ang Ama at ang Anak, ipahayag ang katotohanan (Aklat ni Mormon, Moroni 10:4,5), aliwin tayo (Juan 14:26), at pabanalin tayo. Isa siyang banal na gabay at guro.