ComeuntoChrist.org Pandaigdigan

Sino ang mga Mormon?

Opisyal na Sagot

Ang mga Mormon ay mga miyembro ng Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw, na itinatag noong 1830. Noong 2010 ang Simbahan ay may kabuuang bilang ng mga miyembro sa buong daigdig na tinatayang 14 na milyon. Ang headquarters ng Simbahan sa Salt Lake City Utah. Pinaniniwalaan ng mga Mormon ang Biblia at mga turo ni Jesus sa mga paghahayag sa mga Apostol at Propeta sa panahong ito. Naniniwala ang mga Mormon na ang kanilang simbahan ay tulad ng orihinal na simbahang itinatag ni Jesus noong narito Siya sa lupa (tingnan sa Mga Taga Efeso 2:19-20, 4:11-14). Ang pangalang ‘Mormon’ ay isang palayaw dahil sa paniniwala ng Simbahan sa Aklat ni Mormon (sinaunang banal na kasulatan na inihayag sa mga propeta at itinala ng mga propeta sa mga lupain ng Amerika sa panahong isinusulat din ang Biblia sa Jerusalem.)