ComeuntoChrist.org Pandaigdigan

Ano ang Unang Pangitain?

Opisyal na Sagot

Noong bata pa siya, naliligiran si Joseph Smith ng iba’t ibang simbahan na, bagama’t hindi magkasundu-sundo, bawat isa ay nagsasabi na katotohanan ang kanilang itinuturo. Dahil dito, pinag-isipan niya ito nang husto. Ninais niyang malaman kung aling simbahan ang tama. Isang araw nabasa niya ang isang talata sa Biblia na nagsasabing, “Kung nagkukulang ng karunungan ang sinoman sa inyo, ay humingi sa Dios, na nagbibigay ng sagana sa lahat at hindi nanunumbat; at ito’y ibibigay sa kaniya” (Santiago 1:5). Ipinasiya ni Joseph na tanggapin ang paanyayang humingi sa Diyos.

Noong tagsibol ng 1820, nagtungo si Joseph sa kakayuhan malapit sa kanyang tahanan at nanalangin upang malaman kung aling simbahan ang kanyang sasapian. Bilang sagot sa kanyang panalangin, nagpakita sa kanya ang Ama sa Langit at ang Kanyang anak na si Jesucristo. Isinulat ni Joseph: “Nang tumuon sa akin ang liwanag, nakakita ako ng dalawang Katauhan, na ang liwanag at kaluwalhatian ay hindi kayang maisalarawan, nakatayo sa hangin sa itaas ko. Ang isa sa kanila ay nagsalita sa akin, tinatawag ako sa aking pangalan, at nagsabi, itinuturo ang isa—Ito ang Aking Pinakamamahal na Anak. Pakinggan Siya!” Sinabihan si Joseph na huwag sumapi sa anumang simbahang umiiral noon dahil ang awtoridad ng priesthood at Simbahang itinatag ni Jesucristo noong Siya ay nasa mundo ay nawala sa nagdaang mga siglo.

Ang Unang Pangitain ni Joseph Smith ang tanda ng pagsisimula ng Panunumbalik ng Simbahan ni Jesucristo sa lupa. Ang isinulat na salaysay ni Joseph tungkol sa kaganapang ito ay isang napakalakas na patotoo ng kanyang nakita at naranasan. (Joseph Smith–Kasaysayan kabanata 1 mga talata 8-17.)