ComeuntoChrist.org Pandaigdigan

Ano ang pananampalataya?

Opisyal na Sagot

Ang pagkakaroon ng pananampalataya ay ang “[umasa] sa mga bagay na hindi nakikita, ngunit totoo” (tingnan sa Aklat ni Mormon, Alma 32:21 at Sa Mga Hebreo 11:1). Araw-araw ay pinagsisikapan ninyo ang mga bagay na inaasam ninyo, kahit bago pa ninyo makita ang ibubunga nito. Katulad ito ng pananampalataya.

Ang pananampalataya sa Diyos ay higit pa sa paniniwala lamang sa Kanya. Ang pagkakaroon ng pananampalataya sa Diyos ay pagtitiwala sa Kanya, pagkakaroon ng kumpiyansa sa Kanya, at kahandaang kumilos ayon sa ating paniniwala sa Kanya. Ito ay isang alituntunin ng pagkilos at kapangyarihan.

Inihambing ng propetang si Alma sa Aklat ni Mormon ang pananampalataya sa isang binhi. Kung magtatanim kayo ng isang binhi at aalagaan ito, kung mabuti ang binhing ito lalaki ito at kalaunan ay magbubunga (Alma 32:28-43). Gayundin ang pananampalataya. Kung kayo ay masunurin sa mga utos ng Diyos, nag-aaral ng Kanyang salita, at may hangaring maniwala kay Cristo, lalago ang pananampalataya sa inyong puso.