ComeuntoChrist.org Pandaigdigan

Bakit mahalaga ang awtoridad sa pagbibinyag?

Opisyal na Sagot

Sa lahat ng panahon, binigyan ng Diyos ang Kanyang mga lingkod, ang mga propeta, ng karapatang kumilos sa Kanyang pangalan. Ang awtoridad na ito ay tinatawag na priesthood. Ibinigay ni Jesucristo ang priesthood sa Kanyang orihinal na Labindalawang Apostol sa pamamagitan ng ordenasyon (tingnan sa Juan 15:16), at sila ang namahala sa gawain ng Kanyang Simbahan nang umakyat si Jesus sa langit. Ngunit matapos paslangin ang mga Apostol, unti-unting naglaho ang priesthood sa lupa.

Noong 1829 tinanggap ni Joseph Smith ang awtoridad ng priesthood upang itatag ang Simbahan ni Cristo mula sa mga Sugo ng Langit na nagtaglay ng awtoridad na ito noong unang panahon kabilang na ang propetang si Juan Bautista at mga apostol na sina Pedro, Santiago, at Juan. Noong 1830 ang gayon ding Simbahan ni Jesucristo na umiral ilang siglo na ang nakaraan ay itinatag at ipinanumbalik sa lupa.

Ang priesthood ay may dalawang bahagi. Ang nakabababang priesthood ay tinatawag na Aaronic Priesthood, ipinangalan kay Aaron sa Lumang Tipan. Kabilang dito ang awtoridad na ipangaral ang ebanghelyo ng pagsisisi at magbinyag. Ang nakatataas na priesthood ay tinatawag na Melchizedek Priesthood, ipinangalan kay Melchizedek sa Lumang Tipan. Kabilang dito ang awtoridad na mamuno sa Simbahan at magsagawa ng lahat ng ordenansa, pati na ang pagbibigay ng kaloob na Espiritu Santo.