ComeuntoChrist.org Pandaigdigan

Bakit tinawag na mga Mormon o Mormonismo ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw?

Opisyal na Sagot

Noong 1838, sinabihan si Joseph Smith sa isang paghahayag na ang Simbahan ay dapat tawaging Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw (Doktrina at mga Tipan 115:4). Simula noon ay nakilala na ang Simbahan sa pangalang iyan. Binigyang-diin ni Gordon B. Hinckley, dating Pangulo ng Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw, ang tamang pangalan ng Simbahan, na sinasabing:

“Naniniwala kami kay Jesucristo bilang Anak ng Diyos. Ang opisyal na pangalan ng Simbahan ay Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw, at Siya ang sentro ng lahat ng aming pagsamba.

“Dala ng Simbahan ang pangalan ni Jesucristo, ang Anak ng Diyos, ang Manunubos ng sanlibutan. Sa Kanyang pangalan isinunod ang opisyal na pangalan ng Simbahan.

“Patungkol sa mga katagang mga Banal sa mga Huling Araw, ang mga miyembro ng sinaunang Simbahang Kristiyano ay tinawag na mga Banal (tingnan sa Mga Gawa 9:32, Mga Taga Efeso 2:19, Mga Taga Filipos 1:1). Sila ang mga Banal noong araw. Kami ang mga Banal sa mga Huling Araw. Gayon lang kasimple.

“Madalas kaming tawaging mga Mormon. Palayaw iyon na ibinigay sa amin dahil naniniwala kami sa Aklat ni Mormon bilang salita ng Diyos, isang aklat na sumusuporta sa Biblia, naging pangalawang saksi kay Jesucristo.”