ComeuntoChrist.org Pandaigdigan

Ano ang Batas ng Kalinisang-puri?

Opisyal na Sagot

Ang kapangyarihang lumikha ng mga bata ay napakasagrado. Iniutos ng ating Ama sa Langit na ang sagradong kapangyarihan at pribilehiyong makipagtalik ay ginagawa lamang ng isang lalaki at isang babaeng ikinasal nang legal. Ito ang batas ng kalinisang-puri. Ang ibig sabihin nito ay hindi tayo dapat makipagtalik bago tayo ikasal, at matapos tayong ikasal sa ating asawa lamang tayo dapat makipagtalik.

Ang pagsunod sa batas ng kalinisang-puri ay naghahatid ng kaligtasan, kaligayahan, kapayapaan, at paggalang sa sarili. Pinalalalim din nito ang pagmamahalan ng mag-asawa at pinoprotektahan ang pamilya. Malaking kasalanan ang paglabag sa batas na ito. Ngunit ang mga lumabag dito ay maaaring mapatawad at mapanatag sa pamamagitan ng pagsisisi at pagsunod.

Nais ng Diyos ang pinakamabuti para sa iyo at sa lahat ng Kanyang anak. Ang pagsunod sa plano ng Diyos na ibigay ang sarili sa asawa pagkatapos ng kasal ay magpapaligaya sa iyo at sa iyong pamilya.