ComeuntoChrist.org Pandaigdigan

Itinuturing ba ng mga Mormon na Banal na Kasulatan at salita ng Diyos ang Biblia?

Opisyal na Sagot

Pinaniniwalaan, pinagpipitaganan at minamahal ng mga Mormon ang Banal na Biblia. Itinuturing namin itong makapangyarihan, mahalaga, at sagradong banal na talaan na nagsisilbing pundasyon ng buong Kristiyanismo. Ang Biblia ay mayaman sa kasaysayan, doktrina, mga kuwento, sermon at patotoo, na pawang saksi na si Jesucristo ang Banal na Anak ng ating Ama sa Langit. Ang Biblia ay salita ng Diyos at nagmula sa mga isinulat ng mga banal na tao ng Diyos na nahikayat ng Espiritu Santo (tingnan II Ni Pedro 1:20-21). Sa gayon ding pamamaraan may iba pa kaming Banal na Kasulatan, kabilang ang Aklat ni Mormon, na sumusuporta at dumadakila sa Biblia.